РЕШЕНИЕ № 17-837-1/12.05.2017г. провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание

 

РЕШЕНИЕ 17-837-1/12.05.2017г.

 

 провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание

 

 „Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на следните обекти:

 

I. НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ДИАНА”, Ж.К.„ДИАНАБАД”, УЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ” №1, ГР.СОФИЯ

 

 1. НСК „Диана” 1, апартамент № 21, ет. 2, площ от 66,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 320 лева без ДДС.
 2. НСК „Диана” 1, апартамент № 32, ет. 3, площ от 68,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 300 лева без ДДС.
 3. НСК „Диана” 1, апартамент № 91, ет. 9, площ от 66,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 300 лева без ДДС.
 4. НСК „Диана” 2, апартамент № 1401, ет. 14, площ от 66,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 320 лева без ДДС.
 5. НСК „Диана” 2, апартамент № 1403, ет. 14, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 320 лева без ДДС.
 6. НСК „Диана” 2, апартамент № 1404, ет. 14, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 300 лева без ДДС.

 

 1. І. КСБ „ХАН АСПАРУХ” -

гр. София, ул. „Хайдушко изворче” № 28

 

 1. Помещение за ресторант, представляващо едноетажна монолитна постройка, бивш ресторант „Ранчо”, находящо се непосредствено до стар покрит манеж, с площ от 181 кв.м. – закрита част и тераса, както следва: зала за посетители с площ от 104 кв.м., спомагателни помещения: санитарни възли за посетители с два броя тоалетни, коридор, канцелария, кухненска част и два броя тоалетни за персонала, всички с обща площ от 77 кв.м., отделно и тераса с площ от 57 кв.м., всичко с обща площ от 238 кв.м., находящо се на територията на КСБ „Хан Аспарух”, град София, улица „Хайдушко изворче” № 28, с начална месечна наемна цена от 600 лева без ДДС.

 

 1. IІ. НС „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” -

гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38

 

 1. Площи от покривното пространство на сектор „А”, позиция 3, за разполагане на двойно рекламно съоръжение, с начална месечна наемна цена от 3500 лева без ДДС.
 2. Площи от покривното пространство на сектор „А”, позиция 5, за разполагане на двойно ъглово рекламно съоръжение, с начална месечна наемна цена от 2500 лева без ДДС

 

 1. . ЛОДКОСТРОИТЕЛНИЦА „ПАНЧАРЕВО”

 

 1. Лодкостроителница „Панчарево” с площ от 520 кв.м., с начална месечна наемна цена от 750 лева без ДДС.

 

В търга с тайно наддаване за гореизнесените обекти може да участва всеки правен субект: физическо лице, ЕТ или юридически лица, включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и спорове от съдебно естество с „НСБ” ЕАД.

       Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10:00ч. до 16:30ч., от 16.05.2017г. до 30.05.2017г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 50 лв. /петдесет лева/ без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед на Изпълнителния директор.

       Най-късно до 17:30ч. на 30.05.2017г., включително, трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10% от началната месечна наемна цена за съответния обект.

       Тръжната документация се закупува на касата на „НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А” и получава в деловодство, всеки делничен ден, от 09:30ч. до 17:00ч., от 16.05.2017г. до 30.05.2017г., включително. Депозитът се заплаща на касата на „НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството.

       Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на „НСБ” ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най-късно до 17:30ч., на 30.05.2017г., включително.

       Подадените пликове се разпечатват в Заседателната зала на 31.05.2017г. в 10:00 часа в закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

       Ръководителите на звената, където се намират обектите, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допускат / осигуряват достъп на кандидат-участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат-участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

 

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на „НСБ” ЕАД, в сградата на НС „Васил Левски”, сектор „А”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 16.05.2017г. до 30.05.2017г. и на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

 

Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на дружеството: www.nsb.bg  и чрез обявление залепено на обектите, от комисията до 09.06.2017г. и следва да се сключат договори от 09.06.2017г. до 30.06.2017г. включително.   

 

Несключването на договор за наем в този срок се счита за отказ на спечелилия участник и внесения депозит не се възстановява на участника.

 

Писмени възражения по извършването на първо класиране се приемат на 09.06.2017г. в деловодството на „НСБ” ЕАД, намиращо се в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А”.   

 

       В случай, че няма подадени заявления за участие в търга с тайно наддаване за нито един от обявените обекти, предмет на настоящото Решение за провеждане на търг с тайно наддаване, търгът ще се проведе повторно на 20.06.2017г. в Заседателната зала в 10:00ч. Оглед, внасяне на депозит, покупка на тръжна документация и подаване на заявление за участие се извършват всеки делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч., от 12.06.2017г. до 19.06.2017г., включително на горепосочените за целта места.

 

Решението, условията, правилата и критериите за повторното провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на НСБ” ЕАД, в сградата на НС Васил Левски”, сектор А”, бул. Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 12.06.2017г. до 19.06.2017г. и ще бъдат обявени само на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

 

Допълнителна информация: от Отдел Правен” на тел. (02) 9 300 788

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

 

ПЛАМЕН МАНОЛОВ   

/Reshenie.pdf  

/Obshti_usloviq.pdf

/zaqvlenie.pdf

/deklarazia.pdf

/proekto-dogovor.pdf