РЕШЕНИЕ №17-151-3/02.03.2017г. провеждане на търг с явно наддаване, при открито заседание/АРХИВ/

РЕШЕНИЕ 17-151-3/02.03.2017г.

 

 провеждане на търг с явно наддаване, при открито заседание

 

 „Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с явно наддаване, при открито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следния обект, собственост на дружеството:

 

 

  1. . НAЦИОНАЛЕН СТАДИОН „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”,

гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38

 

  1. Зала за художествена гимнастика, разположена на сектор „А”, І-во ниво с площ 460 кв.м, складове с площ 67 кв.м, прилежащи площи към залата с площ 236,21 кв.м, всички с обща площ за отдаване под наем на обекта - 763.21 кв.м, находящи се в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №38, на територията на НС „Васил Левски”, с начална месечна наемна цена от 3300 лева без ДДС.

 

В търга с явно наддаване за гореизнесените обекти може да участва всеки правен субект: физическо лице, ЕТ или юридически лица, включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и спорове от съдебно естество с „НСБ” ЕАД.

 

       Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10:00ч. до 16:30ч., от 06.03.2017г. до 17.03.2017г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 50 лв. /петдесет лева/ без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

       Най-късно до 17:30ч. на 17.03.2017г., включително, трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10% от началната месечна наемна цена за съответния обект.

       Тръжната документация се закупува на касата на „НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А” и получава в деловодство, всеки делничен ден, от 09:30ч. до 17:00ч., от 06.03.2017г. до 17.03.2017г., включително. Депозитът се заплаща на касата на „НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството.

 

       Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на „НСБ” ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най-късно до 17:30ч., на 17.03.2017г., включително.

 

       Подадените пликове се разпечатват в зала „Родина” на 20.03.2017г. в 11:00 часа в открито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

 

       Ръководителя на звеното, където се намират обекта, предмет на процедурата по провеждане на търга с явно наддаване, следва да допуска / осигурява достъп на кандидат-участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат-участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с явно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на „НСБ” ЕАД, в сградата на НС „Васил Левски”, сектор „А”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 06.03.2017г. до 17.03.2017г. и на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

 

Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на дружеството: www.nsb.bg  и чрез обявление залепено на обектите, от комисията в срок до 24.03.2017г. и следва да се сключат договори от 24.03.2017г. до 30.04.2017г. включително.

 

Несключването на договор за наем в този срок се счита за отказ на спечелилия участник и внесения депозит не се възстановява на участника.

 

Писмени възражения по извършването на първо класиране се приемат на 24.03.2017г. в деловодството на „НСБ” ЕАД, намиращо се в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А”.   

 

       В случай, че няма подадени заявления за участие в търга с явно наддаване за нито един от обявените обекти, предмет на настоящото Решение за провеждане на търг с явно наддаване, търгът ще се проведе повторно на 28.03.2017г. в зала „Родина” в 11:00ч. Оглед, внасяне на депозит, покупка на тръжна документация и подаване на заявление за участие се извършват всеки делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч., от 20.03.2017г. до 27.03.2017г., включително на горепосочените за целта места.

 

 

Решението, условията, правилата и критериите за повторното провеждане на търга с явно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на НСБ” ЕАД, в сградата на НС Васил Левски”, сектор А”, бул. Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 20.03.2017г. до 27.03.2017г. и ще бъдат обявени само на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

 

Допълнителна информация: от Отдел Правен” на тел. (02) 9 300 788

 

reshenie_06_03_2017.pdf  

zapoved_utvyrjdavane_06_03_2017.pdf 

obshti_uslovia_06_03_2017.pdf     

zaqvlenie_06_03_2017.pdf  

dogovor_06_03_2017.pdf   

deklaracia_06_03_2017.pdf