РЕШЕНИЕ № 17-207-1/06.02.2017г. провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание/АРХИВ/

     

РЕШЕНИЕ 17-207-1/06.02.2017г.

 

 провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание

 

 „Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на следните обекти:

 

 

  1. . НAЦИОНАЛЕН СТАДИОН „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”,

гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38

 

  1. Тренировъчна зала, бивш клуб „Диамант”, ведно с прилежащи помещения, с обща площ от 825,20 кв.м., находяща се на сектор „В”, ниво 2, с вход от ниво 1, с начална месечна наемна цена от 4167 лева без ДДС.

 

II. НБКК „КЪРДЖАЛИ”

 

  1. Национална база за кану-каяк „Язовир Кърджали”, находяща се в село Енчец, състояща се от: Сграда – хотел и помощно тяло с обща площ от 392 кв.м., Зала за ОФП и кафе с обща площ от 195 кв.м., 3 броя бунгала с обща площ от 525 кв.м., хангар за лодки с площ от 96 кв.м., както и земя извън регулация с площ от 2950 кв.м., с начална месечна наемна цена от 4000 лева без ДДС.

 

В търга с тайно наддаване за гореизнесените обекти може да участва всеки правен субект: физическо лице, ЕТ или юридически лица, включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и спорове от съдебно естество с „НСБ” ЕАД.

 

       Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10:00ч. до 16:30ч., от 08.02.2017г. до 22.02.2017г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 50 лв. /петдесет лева/ без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

       Най-късно до 17:00ч. на 22.02.2017г., включително, трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10% от началната месечна наемна цена за съответния обект.

       Тръжната документация се закупува на касата на „НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А” и получава в деловодство, всеки делничен ден, от 09:30ч. до 17:00ч., от 08.02.2017г. до 22.02.2017г., включително. Депозитът се заплаща на касата на „НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството.

 

       Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на „НСБ” ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най-късно до 17:00ч., на 22.02.2017г., включително.

 

       Подадените пликове се разпечатват в Заседателната зала на 23.02.2017г. в 10:00 часа в закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

      

       Ръководителите на звената, където се намират обектите, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допускат / осигуряват достъп на кандидат-участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат-участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

 

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на „НСБ” ЕАД, в сградата на НС „Васил Левски”, сектор „А”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 08.02.2017г. до 22.02.2017г. и на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

 

Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на дружеството: www.nsb.bg  и чрез обявление залепено на обектите, от комисията до 06.03.2017г. и следва да се сключат договори от 06.03.2017г. до 31.03.2017г. включително.   

Несключването на договор за наем в този срок се счита за отказ на спечелилия участник и внесения депозит не се възстановява на участника.

 

Писмени възражения по извършването на първо класиране се приемат на 06.03.2017г. в деловодството на „НСБ” ЕАД, намиращо се в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А”.   

 

       В случай, че няма подадени заявления за участие в търга с тайно наддаване за нито един от обявените обекти, предмет на настоящото Решение за провеждане на търг с тайно наддаване, търгът ще се проведе повторно на 15.03.2017г. в Заседателната зала в 10:00ч. Оглед, внасяне на депозит, покупка на тръжна документация и подаване на заявление за участие се извършват всеки делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч., от 07.03.2017г. до 14.03.2017г., включително на горепосочените за целта места.

 

Решението, условията, правилата и критериите за повторното провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на НСБ” ЕАД, в сградата на НС Васил Левски”, сектор А”, бул. Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 07.03.2017г. до 14.03.2017г. и ще бъдат обявени само на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

 

Допълнителна информация: от Отдел Правен” на тел. (02) 9 300 788

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:...............................................

 

 /ПЛАМЕН МАНОЛОВ/                               

 

Reshenie.pdf      

Obshti_usloviq.pdf

Zaqvlenie.pdf

ProektDogovor.pdf

Deklaraciq.pdf