РЕШЕНИЕ № 17-151-1/27.01.2017г. провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание/АРХИВ/

РЕШЕНИЕ 17-151-1/27.01.2017г.

 

 провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание

 

 „Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на следните обекти:

 

I. НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ДИАНА”, Ж.К.„ДИАНАБАД”, УЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ” №1, ГР.СОФИЯ

 

 1. Помещение, находящо се на втори тавански етаж на блок 1 в НСК „Диана”, с площ от 20,70 кв.м., ведно с Част от покривното пространство на блок 1 в НСК „Диана”, с площ съгласно предложение, за разполaгaне на оборудване на мобилен оператор, с площ до 100 кв.м. с начална месечна наемна цена за квадратен метър от 97,50 лева без ДДС.

 

 1. І. НAЦИОНАЛЕН СТАДИОН „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”,

гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38

 

 1. Зала за художествена гимнастика, разположена на сектор „А”, І-во ниво с площ 460 кв.м, складове с площ 67 кв.м, прилежащи площи към залата с площ 236,21 кв.м, всички с обща площ за отдаване под наем на обекта - 763.21 кв.м, находящи се в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №38, на територията на НС „Васил Левски”, с начална месечна наемна цена от 3300 лева без ДДС.

 

 1. Помещение за офис - № 3, сектор „Б”, ниво 3, с площ 56.25 кв.м., с начална месечна наемна цена от 600 лева без ДДС.

 

 1. Помещение за офис - № 4, сектор „Б”, ниво 3, с площ 56.04 кв.м., с начална месечна наемна цена от 600 лева без ДДС.

 

 1. Спортна зала 2Г, с площ от 125 кв.м., ведно с прилежащите ѝ помещения – съблекалня и тоалетни с площ от 44 кв.м. всички с обща площ за отдаване под наем на обекта - 169 кв.м, находящи се в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №38, на територията на НС „Васил Левски”, с начална месечна наемна цена от 1500 лева без ДДС.

 

 1. Спортна зала 6Г, с площ от 161,09 кв.м., ведно с прилежащите ѝ помещения и общи площи, всички с обща площ за отдаване под наем на обекта - 210 кв.м, находящи се в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №38, на територията на НС „Васил Левски”, с начална месечна наемна цена от 2100 лева без ДДС.
 2. II. ВСК „БЕЛМЕКЕН”

 

 1. Помещение, находящо се в спортна зала, с площ от 9 кв.м., ведно с Част от покривното пространство на спортна зала, с площ съгласно предложение, за разполaгaне на оборудване на мобилен оператор, с площ до 100 кв.м. с начална месечна наемна цена за квадратен метър от 97,50 лева без ДДС.

 

 1. . СПОРТНА ЗАЛА „СОФИЯ”,

гр. София, парк „Борисова градина”

 

 1. Част от приземния етаж на зала „София”, ведно с допълнителна площ съгласно заявление, за разполaгaне на оборудване на мобилен оператор, с площ до 100 кв.м. с начална месечна наемна цена за квадратен метър от 97,50 лева без ДДС.

 

В търга с тайно наддаване за гореизнесените обекти може да участва всеки правен субект: физическо лице, ЕТ или юридически лица, включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и спорове от съдебно естество с „НСБ” ЕАД.

 

       Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10:00ч. до 16:30ч., от 31.01.2017г. до 14.02.2017г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 50 лв. /петдесет лева/ без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

       Най-късно до 17:30ч. на 14.02.2017г., включително, трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10% от началната месечна наемна цена за съответния обект.

       Тръжната документация се закупува на касата на „НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А” и получава в деловодство, всеки делничен ден, от 09:30ч. до 17:00ч., от 31.01.2017г. до 14.02.2017г., включително. Депозитът се заплаща на касата на „НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството.

 

       Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на „НСБ” ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най-късно до 17:30ч., на 14.02.2017г., включително.

 

       Подадените пликове се разпечатват в Заседателната зала на 15.02.2017г. в 11:00 часа в закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

       Ръководителите на звената, където се намират обектите, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допускат / осигуряват достъп на кандидат-участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат-участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на „НСБ” ЕАД, в сградата на НС „Васил Левски”, сектор „А”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 31.01.2017г. до 14.02.2017г. и на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

 

Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на дружеството: www.nsb.bg  и чрез обявление залепено на обектите, от комисията до 24.02.2017г. и следва да се сключат договори от 24.02.2017г. до 31.03.2017г. включително.   

Несключването на договор за наем в този срок се счита за отказ на спечелилия участник и внесения депозит не се възстановява на участника.

 

Писмени възражения по извършването на първо класиране се приемат на 24.02.2017г. в деловодството на „НСБ” ЕАД, намиращо се в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А”.   

 

       В случай, че няма подадени заявления за участие в търга с тайно наддаване за нито един от обявените обекти, предмет на настоящото Решение за провеждане на търг с тайно наддаване, търгът ще се проведе повторно на 28.02.2017г. в Заседателната зала в 11:00ч. Оглед, внасяне на депозит, покупка на тръжна документация и подаване на заявление за участие се извършват всеки делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч., от 20.02.2017г. до 27.02.2017г., включително на горепосочените за целта места.

 

 

Решението, условията, правилата и критериите за повторното провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на НСБ” ЕАД, в сградата на НС Васил Левски”, сектор А”, бул. Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 20.02.2017г. до 27.02.2017г. и ще бъдат обявени само на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

 

Допълнителна информация: от Отдел Правен” на тел. (02) 9 300 788

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:...............................................

 

 /ПЛАМЕН МАНОЛОВ/                           

 

Reshenie.pdf    

Zajavlenie.pdf

Proekto_dogovor.pdf

Obshti_uslovia.pdf

Declaracija.pdf

Reshenie_prekratjavane_turg.tif