Р Е Ш Е Н И Е № 17-01-1/03.01.2017г. За провеждане на конкурс за отдаване под наем на обект, собственост на „Национална спортна база” ЕАД./АРХИВ/

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 17-01-1/03.01.2017г.

 

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на обект, собственост на „Национална спортна база” ЕАД.

 

 

„Национална спортна база” ЕАД обявява конкурс, при закрито заседание, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години, срещу заплащане на месечен наем и извършване на инвестиции на обект, както следва:

   

- Кафе-ресторант с площ от 103 кв.м., заедно с прилежащи площи, ползвани за лятна градина, с площ от 150 кв.м., всички с обща площ от 253 кв.м., находящи се в СК „Сердика”, парк „Борисова градина”, гр. София.

Обекта предмет на настоящата процедура по отдаване под наем ще се използва сезонно за периода от м. април до м. септември включително на годината, като заплащането на месечния наем е разпределено, както следва:

-за активните месеци на ползване на обекта месечната наемна цена е в размер на 500лв. без ДДС

-за останалите месеци от годината начална месечната наемна цена възлиза на 200лв. без ДДС

Така общата начална наемна цена за година за отдавания посредством настоящата процедура обект се равнява на 4200лв. без ДДС

Дължимият депозит е 10% от по-високата начална месечна наемна цена

      Отделно от наема, в обекта следва да се извършат инвестиции в обем и стойност не по-малко от 130 000 лв. /сто и тридесет  хиляди лева/ с включен ДДС.

 

В конкурса за горепосочения обект могат да участват правни субекти: търговци по смисъла на Търговския закон и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които нямат задължения към „Национална спортна база” ЕАД и спорове от съдебно естество с „Национална спортна база” ЕАД.

 

Оглед на обекта може да бъде извършен всеки присъствен делничен ден от 10:30 ч. до 16:30 ч. от 05.01.2017г. до 19.01.2017г., включително, срещу документ за закупена конкурсна документация на стойност 100 лв. /сто лева/ без ДДС. Конкурсната документация е утвърдена със Заповед на Изпълнителния директор. Най-късно до 16:30ч. на 19.01.2017г. трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10 % от начална месечна наемна цена за обявения обект. Конкурсната документация се закупува в касата и получава в деловодството на „НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №38, всеки присъствен делничен ден от 9:30 ч. до 16:30 ч. от 05.01.017г. най-късно до 19.01.2017г. включително. Депозитът се заплаща в касата на „НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството:

 

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД – КЛОН ДОНДУКОВ

BIC код – CECBBGSF

IBANBG10 CECB 9790 1004 2799 00 (в лева)

 

Участиците в конкурса, съгласно Общите условия и правила, подават заявление за участие и предложенията си, придружени с документи за правния им статус, документи по образец и други такива, изискуеми съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на конкурса документи, в непрозрачен плик най-късно до 17:30 ч. на 19.01.2017г. включително, в деловодството на „НСБ” ЕАД. Подадените документи се разпечатват в заседателната зала на 20.01.2017г. в 10:00 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

Условията, на които трябва да отговарят потенциалните участници, методологията и критериите за оценяване на участниците са част от настоящата конкурсна документация, която след закупуване ще се предостави на вниманието на всеки кандидат-участник.

 

Решението, условията, правилата и методологията и критериите за провеждане на конкурса и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на „НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38  всеки присъствен делничен ден от 9:30ч. до 16:30ч., от 05.01.2017г. най-късно до 19.01.2017г.

 

Тъй като на мястото, където се намира горепосоченият обект, предмет на процедурата по провеждане на конкурса, няма постоянно присъстващ служител на „НСБ” ЕАД, то служител на дирекция „КСРП” следва да осигурява достъп на кандидат участниците в конкурса за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат-участниците/ на документ за закупена конкурсна документация.

 

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на конкурса с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на „НСБ” ЕАД, в сградата на НС „Васил Левски”, сектор „А”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 16:30ч. от 05.01.2017г. до 19.01.2017г. и на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

 

Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на дружеството: www.nsb.bg  и чрез обявление залепено на обектите, от комисията до 31.01.2017г. и следва да се сключи договор до 15.02.2017г. включително. Несключването на договор за наем в този срок се счита за отказ на спечелилия участник и внесения депозит не се възстановява на участника.

 

Писмени възражения по извършването на първо класиране се приемат на 31.01.2017г. в деловодството на „НСБ” ЕАД, намиращо се в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А”.

 

Допълнителна информация на тел. 02/9300788, Дирекция „Правна”.

 

 

                                    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ……………………………….

 

                                                                                               /Пламен Цветков Манолов/

reshenie_05.01.2017.pdf

zaqvlenie_05.01.2017.pdf

obshti_uslovia_05.01.2017.pdf

dogovor_05.01.2017.pdf

deklaraca_05.01.2017.pdf