РЕШЕНИЕ № 16-1986-1/16.12.2016г. за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание /АРХИВ/

 

 

РЕШЕНИЕ № 16-1986-1/16.12.2016г.

за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание

 

“Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за продажба на долуизнесените автомобили, собственост на „НСБ” ЕАД:

  1. Марка: Форд, модел: Мондео с рег. № С2855МТ, находящ се на територията на Централно управление, гр. София, бул. „Евлоги Георгиев” №38, при начална продажна цена на автомобила 500лв./петстотин лева/.
  2. Марка: Волво, модел: S80, с рег. № С6311РХ, находящ се на териоторията на Централно управление, гр. София, бул. „Евлоги Георгиев” №38, при начална продажна цена на автомобила 300лв./триста лева/.
  3. Марка: Автобус Пежо, модел: Боксер, с рег. № С1685ВА, находящ се на територията на Паркинга на Арена Армеец „София”, бул. „Асен Йорданов” №1, при начална продажна цена на автомобила 500лв./петстотин лева/.
  4. Марка: Товарен автомобил Фолксваген, модел:LT40, с рег. № С8255ХА, находящ се на територията на Паркинга на Арена Армеец „София”, бул. „Асен Йорданов” №1, при начална продажна цена на автомобила 200лв./двеста лева/.
  5. Специален автомобил /Снегорин Урал 375 Е Д-902        , находящ се на територията на Високопланински спортен комплекс „Белмекен”, при начална продажна цена на автомобила 500лв./петстотин лева/.

 

Разноските по прехвърлянето на автомобилите ще бъдат заплатени от участника спечелил търга/ Купувача в момента на сделката пред Нотариус.

Автомобилите са в лошо техническо и функционално състояние.

 

В търга с тайно наддаване за гореизнесения обект може да участва всеки правен субект – физическо лице или юридическо лице, включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и спорове от административно и/ или съдебно естество с НСБ” ЕАД.

 

Оглед на автомобилите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10.00 ч. до 17.00 ч., от 21.12.2016г. до 05.01.2017г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед №16-1986-1/16.12.2016г. на Изпълнителния директор. Най - късно до 17.30 ч. на 05.01.2017г., включително, трябва да се  внесе депозит в лева, в размер на 10 % от началната  цена за съответния автомобил. Тръжната документация се закупува и получава на касата на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, НС “Васил Левски”, сектор „А” - деловодство, всеки делничен ден, от 9.30 ч. до 17.00 ч., от 21.12.2016г. до 05.01.2017г., включително. Депозитът се заплаща на касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за продажба на гореизнесените  автомобили, собственост на “НСБ” ЕАД, и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи  по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най-късно до 17.30 ч., на 05.01.2017г., включително, в деловодството на „НСБ„ ЕАД или по пощата. Подадените пликове се разпечатват в Зала Радина на 06.01.2017г. в 10.30 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД, в сградата на НС “Васил Левски”, сектор “А”, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09.30 ч. до 17.00 ч. от 21.12.2016г. най – късно до 05.01.2017г. и на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

                 Допълнителна информация от Отдел “Правен” на тел. (02) 93 00 788.

Управителите на НС „Васил Левски”, МСЗ „Арена Армеец” – гр. София, и ВСК „Белмекен”, където се намират горепосочените автомобили, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допуска/ осигурява достъп на кандидат - участниците в търга за извършване от последните на оглед н автомобилите, но само и единствено срещу представена от същите /кандидат - участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

 

                           

 

  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: …………………………….      

                                                                    /Пламен Манолов/               

reshenie-21_12_2016.pdf  

obshti_uslovia-21_12_2016.pdf

zaqvlenie-21_12_2016.pdf

dogovor-21_12_2016.pdf

deklarazia-21_12_2016.pdf