Р Е Ш Е Н И Е № 16-1989-1/19.12.2016г. За провеждане на конкурс за отдаване под наем на обект, собственост на „Национална спортна база” ЕАД./АРХИВ/

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 16-1989-1/19.12.2016г.

 

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на обект, собственост на „Национална спортна база” ЕАД.

 

„Национална спортна база” ЕАД обявява конкурс, при закрито заседание, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години, срещу заплащане на месечен наем и извършване на инвестиции на група от обекти, както следва:

 

1. Ски писти "Ястребец-1", "Ястребец-2", Ястребец-3" и "Маркуджик-3";

2. Техническа база с битова част, гаражи, склад и ГСМ при ски писта "Ястребец-  2";

3. Финална къща при ски писта "Ястребец-2";

4. Машина за утъпкване на сняг "Kassborer" 130D;

5. Център за биатлон, стрелбищен комплекс с наличните към момента съоръжения и две монтирани постройки тип "контейнер".

Началната месечна наемна цена за обекта, предмет на конкурса, е в размер на 30 900 лв. /тридесет хиляди и деветстотин/ лева без ДДС, като отделно от наема, в обекта следва да се извършат инвестиции в обем и стойност не по-малко от 1 000 000 лв. /един милион лева/.

В конкурса за горепосочения обект могат да участват правни субекти: търговци по смисъла на Търговския закон и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които нямат задължения към „Национална спортна база” ЕАД и спорове от съдебно естество с „Национална спортна база” ЕАД, както и притежават положителен многогодишен опит при използването на свои системи за поддръжка и обработка на ски писти, както следва:

  • чрез собствена инсталация за производство на изкуствен сняг;
  • чрез работеща програма за лятна поддръжка на ски писти, включваща машинно косене, машинно затревяване, рекултивация и обезопасяване на пистите;
  • да притежава съвременна снегоутъпкваща техника, представляваща не по-малко от 5 броя машини
  • чрез система от метереологични станции, уебкамери и работеща електронна страница, даващи реална възможност всички туристи да се информират за състоянието на пистите и метереологичните условия в момента.

 

Оглед на обекта може да бъде извършен всеки присъствен делничен ден от 10:30 ч. до 16:30 ч. от 20.12.2016г. до 03.01.2017г., включително, срещу документ за закупена конкурсна документация на стойност 100 лв. /сто лева/ без ДДС. Конкурсната документация е утвърдена със Заповед на Изпълнителния директор. Най-късно до 16:30 ч. на 03.01.2017г. трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10 % от начална месечна наемна цена за обявения обект. Конкурсната документация се закупува в касата и получава в деловодството на „НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №38, всеки присъствен делничен ден от 9:30 ч. до 16:30 ч. от 20.12.2016г. най-късно до 03.01.2017г. включително. Депозитът се заплаща в касата на „НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството:

 

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД – КЛОН ДОНДУКОВ

BIC код – CECBBGSF

IBANBG10 CECB 9790 1004 2799 00 (в лева)

Участиците в конкурса, съгласно Общите условия и правила, подават заявление за участие и предложенията си, придружени с документи за правния им статус, документи по образец и други такива, изискуеми съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на конкурса документи, в непрозрачен плик най-късно до 17.30 ч. на 03.01.2017г. включително, в деловодството на „НСБ” ЕАД. Подадените документи се разпечатват в заседателната зала на 04.01.2017г. в 10:30 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

Условията, на които трябва да отговарят потенциалните участници, методологията и критериите за оценяване на участниците са част от настоящата конкурсна документация, която след закупуване ще се предостави на вниманието на всеки кандидат-участник.

 

Решението, условията, правилата и методологията и критериите за провеждане на конкурса и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на „НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38  всеки присъствен делничен ден от 9:30 ч. до 16:30 ч., от 20.12.2016г. най-късно до 03.01.2017г.

 

Тъй като на мястото, където се намира горепосоченият обект, предмет на процедурата по провеждане на конкурса, няма постоянно присъстващ служител на „НСБ” ЕАД, то служител на дирекция „КСРП” следва да осигурява достъп на кандидат участниците в конкурса за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат-участниците/ на документ за закупена конкурсна документация.

 

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на конкурса с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на „НСБ” ЕАД, в сградата на НС „Васил Левски”, сектор „А”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 16:30ч. от 20.12.2016г. до 03.01.2017г. и на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

 

Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на дружеството: www.nsb.bg  и чрез обявление залепено на обектите, от комисията до 13.01.2017г. и следва да се сключи договор до 27.01.2017г. включително. Несключването на договор за наем в този срок се счита за отказ на спечелилия участник и внесения депозит не се възстановява на участника.

 

Писмени възражения по извършването на първо класиране се приемат на 16.01.2017г. в деловодството на „НСБ” ЕАД, намиращо се в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А”.

 

Допълнителна информация на тел. 02/9300788

 

                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

 

                                                                                               Пламен Цветков Манолов

reshenie.pdf

uslovia.pdf

zapoved_utvyrjdavane.pdf

zaqvlenie.pdf

dogovor.pdf

deklarazia.pdf