Р Е Ш Е Н И Е №16-1843-1/29.11.2016 г. За провеждане на конкурс за отдаване под наем на обект, собственост на „Национална спортна база” ЕАД./АРХИВ/

Р Е Ш Е Н И Е

 

№16-1843-1/29.11.2016 г.

 

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на обект, собственост на „Национална спортна база” ЕАД.

 „Национална спортна база” ЕАД обявява конкурс, при закрито заседание, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години, срещу заплащане на месечен наем и извършване на инвестиции на обект, находящ се в

1. Национална  Гребна  База  „Средец” – Панчарево, състояща се от:

  •  - Помещение за фитнес /спортна зала/  състоящо се от фитнес зала, зала за гимнастика, боксова зала, масажно помещение, сауна, парна баня, солариум, 2бр. съблекални и 2 бр. санитарни помещения, коридори, всички  с обща площ 720,91 кв.м., находящо се в НГБ „Средец” – Панчарево,
  • -  Хотел, състоящ се от:
  • I-во ниво – лоби бар с площ от 320 кв.м., хотелска част – 20бр. стаи със санитарен възел с площ 426,76 кв.м., 38бр. парко места /по 12,50 кв.м./ с обща площ от 475 кв.м.,
  • II-ро нивохотелска част – състояща се от 6бр. апартаменти с площ 432,04 кв.м., тераса на I-во ниво с площ 891,78 кв.м., обслужващи помещения на II-ро ниво с площ 176,08 кв.м., всички с обща площ от 2 246,66 кв.м. находящи се в НГБ „Средец” – Панчарево,
  • - Ресторант състоящ се от: основна зала, кухненски и обслужващи помещения с площ 363,85 кв.м. и тераса с площ 124,19 кв.м., обща площ на обекта 488,04 кв.м. Към ресторанта има и 9бр. прилежащи паркоместа с площ 112,50 кв.м., всички с обща площ от 600,54 кв.м., находящи се в НГБ „Средец” – Панчарево,
  • Всички горецитирани три подобекта са с обща площ от 3568,11 кв.м., при началната месечна наемна цена за групата от обекти, предмет на конкурса, е в размер 6000 лв. /шест хиляди лева/ без ДДС, като отделно от наема, следва да се извършат инвестиции в обем и стойност не по-малко от 500 000лв. /петстотин хиляди лева/ без включен ДДС.

В конкурса за горепосочения обект могат да участват правни субекти: търговци по смисъла на Търговския закон и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които нямат задължения към „Национална спортна база” ЕАД и спорове от съдебно естество с „Национална спортна база” ЕАД.

 

Оглед на обекта може да бъде извършен всеки присъствен делничен ден от 10:30 ч. до 16:30 ч. от 01.12.2016г. до 15.12.2016г., включително, срещу документ за закупена конкурсна документация на стойност 100 лв. /сто лева/ без ДДС. Конкурсната документация е утвърдена със Заповед на Изпълнителния директор.

Най-късно до 16:30ч. на 15.12.2016г. трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10 % от начална месечна наемна цена за обявения обект. Конкурсната документация се закупува в касата и получава в деловодството на „НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №38, всеки присъствен делничен ден от 9:30 ч. до 16:30 ч. от 01.12.2016г. най-късно до 15.12.2016г. включително. Депозитът се заплаща в касата на „НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството:

 

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД – КЛОН ДОНДУКОВ

BIC код – CECBBGSF

IBANBG10 CECB 9790 1004 2799 00 (в лева)

 

Участиците в конкурса, съгласно Общите условия и правила, подават заявление за участие и предложенията си, придружени с документи за правния им статус, документи по образец и други такива, изискуеми съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на конкурса документи, в непрозрачен плик най-късно до 17:30 ч. на 15.12.2016г. включително, в деловодството на „НСБ” ЕАД.

Подадените документи се разпечатват в заседателната зала на 20.12.2016г. в 10:00 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

Условията, на които трябва да отговарят потенциалните участници, методологията и критериите за оценяване на участниците са част от настоящата конкурсна документация, която след закупуване ще се предостави на вниманието на всеки кандидат-участник.

 

Решението, условията, правилата и методологията и критериите за провеждане на конкурса и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на „НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38  всеки присъствен делничен ден от 9:30ч. до 16:30ч., от 01.12.2016г. най-късно до 15.12.2016г.

 

Домакин на НГБ „Средец Панчарево”, следва да осигурява достъп на кандидат участниците в конкурса за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат-участниците/ на документ за закупена конкурсна документация.

 

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на конкурса с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на „НСБ” ЕАД, в сградата на НС „Васил Левски”, сектор „А”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 16:30ч. от 01.12.2016г. до 15.12.2016г. и на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на дружеството: www.nsb.bg  или чрез обявление залепено на обектите, от комисията до 30.12.2016г. и следва да се сключи договор до 31.01.2017г. включително. Несключването на договор за наем в този срок се счита за отказ на спечелилия участник и внесения депозит не се възстановява на участника.

 

Писмени възражения по извършването на първо класиране се приемат на 30.12.2016г. в деловодството на „НСБ” ЕАД, намиращо се в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А”.

Допълнителна информация на тел. 02/9300788, Дирекция „Правна”

 

                                    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ……………………………..                                              /Пламен Цветков Манолов

 

reshenie.pdf

obshti_uslovia.pdf

zaqvlenie.pdf

dogovor.pdf

deklaracia.pdf