Р Е Ш Е Н И Е №16-1761-1/15.11.2016 г. За провеждане на конкурс за отдаване под наем на обект, собственост на „Национална спортна база” ЕАД./АРХИВ/

Р Е Ш Е Н И Е

 

№16-1761-1/15.11.2016 г.

 

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на обект, собственост на „Национална спортна база” ЕАД.

 „Национална спортна база” ЕАД обявява конкурс, при закрито заседание, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години, срещу заплащане на месечен наем и извършване на инвестиции на обект, находящ се в

І. НАЦИОНАЛНА ВЕТРОХОДНА БАЗА ЯЗ. ИСКЪР, РАЙОН ПАНЧАРЕВО, както следва:

  • Част от Национална ветроходна база „Язовир Искър”гр. София, район „Панчарево, състояща се от:
  • 444 кв.м. обособена част на сграда/хотелска част- едноетажна масивна конструкция с РЗП- 532 кв.м., състояща се от столова с кухня- две отделни помещения, разположени непосредствено до входа
  • Жилищна сграда: Двуетажна масивна конструкция с РЗП-192кв.м., по настоящем с функция на административен блок.Първи етаж- помещение с барплот- яхт клуб, ел. табло, стая със собствен санитарен възел и тоалетни с бани със самостоятелен вход, обслужващ къмпингуващите. Втори етаж – два апартамента с по две стаи със санитарни възли
  • 219 кв.м. обособена част от сграда с предназначение към настоящия момент като хангар – масивна едноетажна конструкция с РЗП от 640 кв.м. по АДС и 400 кв. м. по замерване на място
  • Открита площадка с два тенис корта с площ от 2600 кв.м. с асфалтова настилка
  • Водохващане състоящо се от каптаж, утаител, резервоар за вода, тръна мрежа до площадката и изгребна яма с обем 200куб.м.
  • 14 225 кв.м. обособена част от земя с площ по АДС от 18700кв.м. извън регулация, при началната месечна наемна цена за групата от обекти, предмет на конкурса, е в размер 2100лв. /две хиляди и сто лева/ без ДДС, като отделно от наема, следва да се извършат инвестиции в обем и стойност не по-малко от 100 000лв. /сто хиляди лева/ без включен ДДС.

В конкурса за горепосочения обект могат да участват правни субекти: търговци по смисъла на Търговския закон и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които нямат задължения към „Национална спортна база” ЕАД и спорове от съдебно естество с „Национална спортна база” ЕАД.

 

Оглед на обекта може да бъде извършен всеки присъствен делничен ден от 10:30 ч. до 16:30 ч. от 16.11.2016г. до 30.11.2016г., включително, срещу документ за закупена конкурсна документация на стойност 100 лв. /сто лева/ без ДДС. Конкурсната документация е утвърдена със Заповед на Изпълнителния директор.

Най-късно до 16:30ч. на 30.11.2016г. трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10 % от начална месечна наемна цена за обявения обект. Конкурсната документация се закупува в касата и получава в деловодството на „НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №38, всеки присъствен делничен ден от 9:30 ч. до 16:30 ч. от 16.11.2016г. най-късно до 30.11.2016г. включително. Депозитът се заплаща в касата на „НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството:

 

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД – КЛОН ДОНДУКОВ

BIC код – CECBBGSF

IBANBG10 CECB 9790 1004 2799 00 (в лева)

 

Участиците в конкурса, съгласно Общите условия и правила, подават заявление за участие и предложенията си, придружени с документи за правния им статус, документи по образец и други такива, изискуеми съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на конкурса документи, в непрозрачен плик най-късно до 17:30 ч. на 30.11.2016г. включително, в деловодството на „НСБ” ЕАД.

Подадените документи се разпечатват в заседателната зала на 01.12.2016г. в 10:00 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

Условията, на които трябва да отговарят потенциалните участници, методологията и критериите за оценяване на участниците са част от настоящата конкурсна документация, която след закупуване ще се предостави на вниманието на всеки кандидат-участник.

 

Решението, условията, правилата и методологията и критериите за провеждане на конкурса и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на „НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38  всеки присъствен делничен ден от 9:30ч. до 16:30ч., от 16.11.2016г. най-късно до 30.11.2016г.

 

Служител на Дирекция „КСРП”, следва да осигурява достъп на кандидат участниците в конкурса за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат-участниците/ на документ за закупена конкурсна документация.

 

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на конкурса с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на „НСБ” ЕАД, в сградата на НС „Васил Левски”, сектор „А”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 16:30ч. от 16.11.2016г. до 30.11.2016г. и на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на дружеството: www.nsb.bg  или чрез обявление залепено на обектите, от комисията до 15.12.2016г. и следва да се сключи договор до 31.12.2016г. включително. Несключването на договор за наем в този срок се счита за отказ на спечелилия участник и внесения депозит не се възстановява на участника.

 

Писмени възражения по извършването на първо класиране се приемат на 15.12.2016г. в деловодството на „НСБ” ЕАД, намиращо се в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А”.

Допълнителна информация на тел. 02/9300788, Дирекция „Правна”

 

                                    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ……………………………..                                              /Пламен Цветков Манолов

 

reshenie_16_11_2016.pdf

obshti_uslovia_16_11_2016.pdf

zaqvlenie_16_11_2016.pdf

deklaracia_16_11_2016.pdf

dogovor_16_11_2016.pdf

protokol16-1761-1.pdf