РЕШЕНИЕ № 16-1720-1/08.11.2016г. провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание/АРХИВ/

РЕШЕНИЕ  16-1720-1/08.11.2016г. 

 провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание

 „Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на следните обекти:

I. НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ДИАНА”, Ж.К.„ДИАНАБАД”, УЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ” №1, ГР.СОФИЯ

 1. НСК „Диана” 1, апартамент № 1304, ет. 13, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 300 лева без ДДС.
 2. НСК „Диана” 2, апартамент № 43, ет. 4, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 310 лева без ДДС.
 3. НСК „Диана” 2, апартамент № 1503, ет. 15, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 300 лева без ДДС.
 4. Помещения, използвани за офиси, с обща площ от 165 кв.м., разположени на „Южни трибуни”, с начална месечна наемна цена от 1400 лв. без ДДС.
 5. І. МСЗ „АРЕНА АРМЕЕЦ СОФИЯ” -

гр. София, бул. „Асен Йорданов” № 1

 1. Продажбени зони, разположени в общите коридорни пространства на ниво „1” и „терен” на Голяма спортна зала, част от МСЗ „Арена Армеец София”, с начална месечна наемна цена 10 лева на кв.м. без ДДС.
 2. Кафе-Бар, ведно с прилежащи помещения, с обща площ от 140кв.м., разположен в близост до Тренировъчна зала, ниво „0”, част от МСЗ „Арена Армеец София”, с начална месечна наемна цена 750 лева без ДДС.
 3. Склад, техническо помещение № 13, с площ от 50 кв.м., част от МСЗ „Арена Армеец София”, с начална месечна наемна цена 300 лева без ДДС.

III. НAЦИОНАЛЕН СТАДИОН „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”,

гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38

 1. Спортна зала № 5Б, находяща се на сектор Б, второ ниво, ведно с прилежащи помещения, с обща площ 296,53 кв.м, с начална месечна наемна цена от 1800 лева без ДДС.
 2. Продажбени зони, разположени на територията на Национален стадион „Васил Левски”, с начална месечна наемна цена 10 лева на кв.м. без ДДС.

IV. СТОЛИЧН КОЛОДРУМ „СРЕДИКА”,

гр. София, парк „Борисова градина

 1. Помещения, бивши билетни каси, находящи се в СК „Сердика”, парк „Борисова градина”. с начална месечна наемна цена от 250 лева без ДДС.

В търга с тайно наддаване за гореизнесените обекти може да участва всеки правен субект: физическо лице, ЕТ или юридически лица, включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и спорове от съдебно естество с „НСБ” ЕАД.

                 Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10:00ч. до 16:30ч., от 09.11.2016г. до 23.11.2016г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 50 лв. /петдесет лева/ без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед на Изпълнителния директор.

                 Най-късно до 17:30ч. на 23.11.2016г., включително, трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10% от началната месечна наемна цена за съответния обект.

                 Тръжната документация се закупува на касата на „НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А” и получава в деловодство, всеки делничен ден, от 09:30ч. до 17:00ч., от 09.11.2016г. до 23.11.2016г., включително. Депозитът се заплаща на касата на „НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството.

                 Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на „НСБ” ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най-късно до 17:30ч., на 23.11.2016г., включително.

                 Подадените пликове се разпечатват в Заседателната зала на 24.11.2016г. в 11:00 часа в закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

                 Ръководителите на звената, където се намират обектите, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допускат / осигуряват достъп на кандидат-участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат-участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на „НСБ” ЕАД, в сградата на НС „Васил Левски”, сектор „А”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 09.11.2016г. до 23.11.2016г. и на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на дружеството: www.nsb.bg  и чрез обявление залепено на обектите, от комисията до 09.12.2016г. и следва да се сключат договори от 09.12.2016г. до 30.12.2016г. включително.   

Несключването на договор за наем в този срок се счита за отказ на спечелилия участник и внесения депозит не се възстановява на участника.

Писмени възражения по извършването на първо класиране се приемат на 09.12.2016г. в деловодството на „НСБ” ЕАД, намиращо се в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А”. 

                 В случай, че няма подадени заявления за участие в търга с тайно наддаване за нито един от обявените обекти, предмет на настоящото Решение за провеждане на търг с тайно наддаване, търгът ще се проведе повторно на 13.12.2016г. в Заседателната зала в 10:00ч. Оглед, внасяне на депозит, покупка на тръжна документация и подаване на заявление за участие се извършват всеки делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч., от 05.12.2016г. до 12.12.2016г., включително на горепосочените за целта места.

Решението, условията, правилата и критериите за повторното провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на НСБ” ЕАД, в сградата на НС Васил Левски”, сектор А”, бул. Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 05.12.2016г. до 12.12.2016г. и ще бъдат обявени само на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

Допълнителна информация: от Отдел Правен” на тел. (02) 9 300 788

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ПЛАМЕН МАНОЛОВ       

Reshenie_Turg_09_11_16.pdf    

Zajavlenie_uch_09_11_16.pdf 

Dekl_izv_ogled_09_11_16.pdf    

Obsti_uslovia_09_11_16.pdf 

Proekt_dog_09_11_16.pdf