Р Е Ш Е Н И Е № 16-1721-1/08.11.2016г. За провеждане на конкурс за отдаване под наем на обект, собственост на „Национална спортна база” ЕАД./АРХИВ/

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 16-1721-1/08.11.2016г

 

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на обект, собственост на „Национална спортна база” ЕАД.

 

 

„Национална спортна база” ЕАД обявява конкурс, при закрито заседание, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години, срещу заплащане на месечен наем и извършване на инвестиции на Група от обекти, както следва:

   

- Плувен комплекс „Диана”, състоящ се от: три броя открити басейни, заедно с прилежащите площи и съоръжения за обслужване и експлоатация, открита спортна площадка, два броя трибуни – северна и южна, всички помещения, находящи се в южните трибуни на първо ниво с излаз към басейна, без голяма зала, разположена в източния край и помещение за вентилационна инсталация, както и съответните подходи към тях по приложена скица на целия имот, част от НСК „Диана”, ул. „Никола Габровски” № 1, гр. София.

- Терен, включващ бивши билетни каси, ведно с прилежащи площи, всички с обща площ от 1000 кв.м., находящ се на ъгъла на ул. „Никола Габровски” и ул. „Тинтява”, част от НСК „Диана”, ул. „Никола Габровски” № 1, гр. София.

 

Началната месечна наемна цена за групата от обекти, предмет на конкурса, е в размер на 2500 лв. /две хиляди и петстотин лева/ без ДДС, като отделно от наема, в групата от обекти следва да се извършат инвестиции в обем и стойност не по-малко от 500 000 лв. /петстотин хиляди лева/ без ДДС.

 

В конкурса за горепосочената група от обекти могат да участват правни субекти: търговци по смисъла на Търговския закон и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които нямат задължения към „Национална спортна база” ЕАД и спорове от съдебно естество с „Национална спортна база” ЕАД.

 

Оглед на групата от обекти може да бъде извършен всеки присъствен делничен ден от 10:30 ч. до 16:30 ч. от 09.11.2016г. до 23.11.2016г., включително, срещу документ за закупена конкурсна документация на стойност 100 лв. /сто лева/ без ДДС. Конкурсната документация е утвърдена със Заповед на Изпълнителния директор. Най-късно до 16:30ч. на 23.11.2016г. трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10 % от начална месечна наемна цена за обявената група от обекти. Конкурсната документация се закупува в касата и получава в деловодството на „НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №38, всеки присъствен делничен ден от 9:30 ч. до 16:30 ч. от 09.11.2016г. най-късно до 23.11.2016г. включително. Депозитът се заплаща в касата на „НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството:

 

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД – КЛОН ДОНДУКОВ

BIC код – CECBBGSF

IBANBG10 CECB 9790 1004 2799 00 (в лева)

Участиците в конкурса, съгласно Общите условия и правила, подават заявление за участие и предложенията си, придружени с документи за правния им статус, документи по образец и други такива, изискуеми съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на конкурса документи, в непрозрачен плик най-късно до 17:30 ч. на 23.11.2016г. включително, в деловодството на „НСБ” ЕАД. Подадените документи се разпечатват в заседателната зала на 24.11.2016г. в 10:00 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

Условията, на които трябва да отговарят потенциалните участници, методологията и критериите за оценяване на участниците са част от настоящата конкурсна документация, която след закупуване ще се предостави на вниманието на всеки кандидат-участник.

 

Решението, условията, правилата и методологията и критериите за провеждане на конкурса и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на „НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38  всеки присъствен делничен ден от 9:30ч. до 16:30ч., от 09.11.2016г. най-късно до 23.11.2016г.

 

Ръководителят на звенo НСК „Диана”, където се намира групата от обекти, предмет на процедурата по провеждане на конкурс, следва да осигурява достъп на кандидат участниците в конкурса за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат-участниците/ на документ за закупена конкурсна документация.

 

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на конкурса с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на „НСБ” ЕАД, в сградата на НС „Васил Левски”, сектор „А”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 16:30ч. от 09.11.2016г. до 23.11.2016г. и на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

 

Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на дружеството: www.nsb.bg  и чрез обявление залепено на групата от обекти, от комисията до 30.11.2016г. и следва да се сключи договор до 31.12.2016г. включително. Несключването на договор за наем в този срок се счита за отказ на спечелилия участник и внесения депозит не се възстановява на участника.

 

Писмени възражения по извършването на първо класиране се приемат на 30.11.2016г. в деловодството на „НСБ” ЕАД, намиращо се в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А”.

 

Допълнителна информация на тел. 02/9300788

 

 

 

                                    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

 

                                                                                               /Пламен Цветков Манолов/

Reshenie_Konkurs_09_11_16.pdf

Zajavlenie_uch_09_11_16.pdf

Obsti_uslovia_09_11_16.pdf

Dekl_izv_ogled_09_11_16.pdf

Proekt_dog_09_11_16.pdf