РЕШЕНИЕ № 16-1314-1/25.08.2016г. за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание/Архив/

 РЕШЕНИЕ 16-1314-1/25.08.2016г.

 

за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание

 

 

„Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на следните обекти:

 

 

I. НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ДИАНА”, Ж.К.„ДИАНАБАД”, УЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ” №1, ГР.СОФИЯ

 

 

 1. НСК „Диана” 1, апартамент № 1201, ет. 12, площ от 66,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 280 лева без ДДС.

 

 1. НСК „Диана” 1, апартамент № 1304, ет. 13, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 300 лева без ДДС.

 

 1. НСК „Диана” 2, апартамент № 43, ет. 4, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 310 лева без ДДС.

 

 1. НСК „Диана” 2, апартамент № 1101, ет. 11, площ от 66,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 280 лева без ДДС.

 

 1. НСК „Диана” 2, апартамент № 1404, ет. 14, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 285 лева без ДДС.

 

 1. НСК „Диана” 2, апартамент № 1503, ет. 15, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 300 лева без ДДС.

 

 1. Складово помещение, с площ от 23 кв.м., находящо се в бл. 1 в близост до служебен вход, с начална месечна цена от 100 лв. без ДДС.

 

 1. Площ за разполагане на рекламен билборд, находяша се в близост до бл. 1 на НСК „Диана”, с начална месечна наемна цена от 750 лв. без ДДС.

 

 1. Спортна зала с площ от 113,22 кв.м., находяща се на първо ниво в сградата на Южни трибуни в НСК „Диана”, с начална месечна наемна цена от 500 лв. без ДДС.

 

 1. Група от помещения, офиси и склад, с обща площ от 231,05 кв.м., находящи се на на първо ниво в Южни трибуни в НСК „Диана”, с начална месечна наемна цена от 1000 лв. без ДДС.

 

 1. І. МСЗ „АРЕНА АРМЕЕЦ СОФИЯ” -

гр. София, бул. „Асен Йорданов” № 1

 

 1. Продажбени зони, разположени в общите коридорни пространства на ниво „0” и ниво „2” на Голяма спортна зала, част от МСЗ „Арена Армеец София”, с начална месечна наемна цена 10 лева на кв.м. без ДДС.

 

III. НAЦИОНАЛЕН СТАДИОН „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”,

гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38

 

 1. Площи от покривното пространство на сектор „А”, позиция 1, за разполагане на рекламни съоръжения, с начална месечна наемна цена от 2000 лева без ДДС.

 

В търга с тайно наддаване за гореизнесените обекти може да участва всеки правен субект: физическо лице, ЕТ или юридически лица, включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и спорове от съдебно естество с „НСБ” ЕАД.

 

                 Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10:00ч. до 16:30ч., от 29.08.2016г. до 12.09.2016г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 50 лв. /петдесет лева/ без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

                 Най-късно до 17:30ч. на 12.09.2016г., включително, трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10% от началната месечна наемна цена за съответния обект.

 

                 Тръжната документация се закупува на касата на „НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А” и получава в деловодство, всеки делничен ден, от 09:30ч. до 17:00ч., от 29.08.2016г. до 12.09.2016г., включително. Депозитът се заплаща на касата на „НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството.

 

                 Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на „НСБ” ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най-късно до 17:30ч., на 12.09.2016г., включително.

 

                 Подадените пликове се разпечатват в Заседателната зала на 13.09.2016г. в 10:00 часа в закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

                 Ръководителят на звенo НСК „Диана”, където се намират обектите, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допуска / осигурява достъп на кандидат-участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат-участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на „НСБ” ЕАД, в сградата на НС „Васил Левски”, сектор „А”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 29.08.2016г. до 12.09.2016г. и на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

 

Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на дружеството: www.nsb.bg  и чрез обявление залепено на обектите, от комисията до 30.09.2016г. и следва да се сключат договори от 01.10.2016г. до 31.10.2016г. включително. Несключването на договор за наем в този срок се счита за отказ на спечелилия участник и внесения депозит не се възстановява на участника.

 

Писмени възражения по извършването на първо класиране се приемат на 30.09.2016г. в деловодството на „НСБ” ЕАД, намиращо се в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А”. 

 

                 В случай, че няма подадени заявления за участие в търга с тайно наддаване за нито един от обявените обекти, предмет на настоящото Решение за провеждане на търг с тайно наддаване, търгът ще се проведе повторно на 04.10.2016г. в Заседателната зала в 10:00ч. Оглед, внасяне на депозит, покупка на тръжна документация и подаване на заявление за участие се извършват всеки делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч., от 26.09.2016г. до 03.10.2016г., включително на горепосочените за целта места.

Решението, условията, правилата и критериите за повторното провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на НСБ” ЕАД, в сградата на НС Васил Левски”, сектор А”, бул. Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 26.09.2016г. до 03.10.2016г. и ще бъдат обявени само на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

 

Допълнителна информация: от Отдел Правен” на тел. (02) 9 300 788

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

 

ПЛАМЕН МАНОЛОВ           

RESHENIE_ZA_OTKRIVANE_NA_TURG.pdf   

               Reshenie_za_otkriwane_na_turg.doc

Obshti_uslovia_za_otkrivane_na_turg.pdf 

Deklaracia_za_izwarshen_ogled.pdf 

Primeren_dogovor_za_naem.pdf

Zaiavlenie.pdf