Р Е Ш Е Н И Е № 16-998-1/18.07.2016 г. За провеждане на конкурс за отдаване под наем на обекти, собственост на „Национална спортна база” ЕАД./Архив/

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 16-998-1/18.07.2016 г.

 

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на обекти, собственост на „Национална спортна база” ЕАД.

 

 

„Национална спортна база” ЕАД обявява конкурс, при закрито заседание, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, срещу заплащане на месечен наем и извършване на инвестиции на следната група от обекти, както следва:

   

 

1. Площи за разполагане на рекламни съоръжения, представляващи група от два обекта, както следва:

- Площи от фасадата на Тренировъчна спортна зала, находящи на територията на МСЗ „Арена Армеец София”, бул. „Асен Йорданов” № 1, гр. София.

- Площи от покривното пространство на сектор „А”, позиция 4, находящи на НС „Васил Левски”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София.

 

Началната месечна наемна цена за групата от обекти, предмет на конкурса, е в размер на 3000 лв. /три хиляди лева/ без ДДС, като отделно от наема, в обектите следва да се извършат инвестиции в обем и стойност не по-малко от 60 000 лв. /шестдесет хиляди лева/ с включен ДДС.

 

В конкурса за горепосочените обекти могат да участват правни субекти: търговци по смисъла на Търговския закон и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които нямат задължения към „Национална спортна база” ЕАД и спорове от съдебно естество с „Национална спортна база” ЕАД.

 

Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен делничен ден от 10:30 ч. до 16:30 ч. от 19.07.2016г. до 08.08.2016г., включително, срещу документ за закупена конкурсна документация на стойност 100 лв. /сто лева/ без ДДС. Конкурсната документация е утвърдена със Заповед на Изпълнителния директор. Най-късно до 16:30ч. на 08.08.2016г. трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10 % от начална месечна наемна цена за съответния обект. Конкурсната документация се закупува в касата и получава в деловодството на „НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №38, всеки присъствен делничен ден от 9:30 ч. до 16:30 ч. от 19.07.2016г. най-късно до 08.08.2016г. включително. Депозитът се заплаща в касата на „НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството:

 

 

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД – КЛОН ДОНДУКОВ

BIC код – CECBBGSF

IBANBG10 CECB 9790 1004 2799 00 (в лева)

 

 

Участиците в конкурса, съгласно Общите условия и правила, подават заявление за участие и предложенията си, придружени с документи за правния им статус, документи по образец и други такива, изискуеми съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на конкурса документи, в непрозрачен плик най-късно до 17:30 ч. на 08.08.2016г. включително, в деловодството на „НСБ” ЕАД. Подадените документи се разпечатват в заседателната зала на 09.08.2016г. в 10:30 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

Условията, на които трябва да отговарят потенциалните участници, методологията и критериите за оценяване на участниците са част от настоящата конкурсна документация, която след закупуване ще се предостави на вниманието на всеки кандидат-участник.

 

Решението, условията, правилата и методологията и критериите за провеждане на конкурса и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на „НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38  всеки присъствен делничен ден от 9:30ч. до 16:30ч., от 19.07.2016г. най-късно до 08.08.2016г.

 

Ръководителите на звенo МСЗ „Арена Армеец София” и НС „Васил Левски”, където се намират обектите, предмет на процедурата по провеждане на конкурс, следва да осигуряват достъп на кандидат участниците в конкурса за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат-участниците/ на документ за закупена конкурсна документация.

 

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на конкурса с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на „НСБ” ЕАД, в сградата на НС „Васил Левски”, сектор „А”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 16:30ч. от 19.07.2016г. до 08.08.2016г. и на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

 

Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на дружеството: www.nsb.bg  и чрез обявление залепено на обектите, от комисията до 19.08.2016г. и следва да се сключи договор до 31.08.2016г. включително. Несключването на договор за наем в този срок се счита за отказ на спечелилия участник и внесения депозит не се възстановява на участника.

 

Писмени възражения по извършването на първо класиране се приемат на 19.08.2016г. в деловодството на „НСБ” ЕАД, намиращо се в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А”.

 

Допълнителна информация на тел. 02/9300788 Дирекция „Правна”

 

 

                                    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ………………………………

 

                                                                                               /Пламен Цветков Манолов/

Reshenie.tif

Obshti_uslovia.docx

Zajavlenie.docx

Dekl_izv_ogled.docx

Proekto_dogovor.doc