РЕШЕНИЕ № 16-942-1/10.06.2016г. за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание на 28.06.2016г./Архив/

РЕШЕНИЕ № 16-942-1/10.06.2016г.

за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание

„Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на следните обекти:

 

I. НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ДИАНА”, Ж.К.„ДИАНАБАД”, УЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ” №1, ГР.СОФИЯ

  1. Площ за разполагане на рекламен билборд, находяша се в близост до бл. 1 на НСК „Диана”, с начална месечна наемна цена от 700 лв. без ДДС.
  2. Помещение, с площ от 86 кв.м., находящо се на партерен етаж в бл. 1 в НСК „Диана”, с начална месечна наемна цена от 500 лева без ДДС.
  3. І. МСЗ „АРЕНА АРМЕЕЦ СОФИЯ” -

гр. София, бул. „Асен Йорданов” № 1

  1. Снек бар заедно с кухня-майка и допълнителни помещения, разположен на ниво „-1”, кота: -3,95, с обща площ от 302,80 кв.м., находящ се в Голяма спортна зала, част от МСЗ „Арена Армеец София”, с начална месечна наемна цена от 800 лева без ДДС.

III. НAЦИОНАЛЕН СТАДИОН „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”,

гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38

  1. Площи от покривното пространство на сектор „А”, позиция 2, за разполагане на рекламни съоръжения, с начална месечна наемна цена от 2000 лева без ДДС.
  2. Помещение за търговска дейност /кафе/, сектор „А”, І-во ниво, под вход 26, кафе – търговска част с площ 73.25 кв.м., склад /зад бара/ с площ 7.08 кв.м., склад с площ 22.43 кв.м., WC с площ 2.03 кв.м., всичко с обща площ за отдаване под наем от 104.79 кв.м., с начална месечна наемна цена от 1100 лева без ДДС.
  3. . НСБ „Спортпалас”, гр. Варна, к.к. „Златни пясъци”
  4. Площ покривното пространство и фасадата на Зала № 3, ведно с терен до залата, част от НСБ „Спортпалас”, за разполaгaне на оборудване на мобилен оператор, с площ до 20 кв.м. с начална месечна наемна цена за квадратен метър от 97,50 лева без ДДС.

В търга с тайно наддаване за гореизнесените обекти може да участва всеки правен субект: физическо лице, ЕТ или юридически лица, включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и спорове от съдебно естество с „НСБ” ЕАД.

                 Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10:00ч. до 16:30ч., от 13.06.2016г. до 27.06.2016г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 50 лв. /петдесет лева/ без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед на Изпълнителния директор.

                 Най-късно до 17:30ч. на 27.06.2016г., включително, трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10% от началната месечна наемна цена за съответния обект.

                 Тръжната документация се закупува на касата на „НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А” и получава в деловодство, всеки делничен ден, от 09:30ч. до 17:00ч., от 13.06.2016г. до 27.06.2016г., включително. Депозитът се заплаща на касата на „НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството.

                 Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на „НСБ” ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най-късно до 17:30ч., на 27.06.2016г., включително.

                 Подадените пликове се разпечатват в Заседателната зала на 28.06.2016г. в 10:30 часа в закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

                 Ръководителите на звената, където се намират обектите, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допускат / осигуряват достъп на кандидат-участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат-участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на „НСБ” ЕАД, в сградата на НС „Васил Левски”, сектор „А”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 13.06.2016г. до 27.06.2016г. и на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на дружеството: www.nsb.bg  и чрез обявление залепено на обектите, от комисията до 01.07.2016г. и следва да се сключат договори от 01.07.2016г. до 29.07.2016г. включително. Несключването на договор за наем в този срок се счита за отказ на спечелилия участник и внесения депозит не се възстановява на участника.

Писмени възражения по извършването на първо класиране се приемат на 01.07.2016г. в деловодството на „НСБ” ЕАД, намиращо се в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А”. 

                 В случай, че няма подадени заявления за участие в търга с тайно наддаване за нито един от обявените обекти, предмет на настоящото Решение за провеждане на търг с тайно наддаване, търгът ще се проведе повторно на 12.07.2016г. в Заседателната зала в 10:30ч. Оглед, внасяне на депозит, покупка на тръжна документация и подаване на заявление за участие се извършват всеки делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч., от 04.07.2016г. до 11.07.2016г., включително на горепосочените за целта места.

Решението, условията, правилата и критериите за повторното провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на НСБ” ЕАД, в сградата на НС Васил Левски”, сектор А”, бул. Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 04.07.2016г. до 11.07.2016г. и ще бъдат обявени само на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

Допълнителна информация: от Отдел Правен” на тел. (02) 9 300 788

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ПЛАМЕН МАНОЛОВ        

reshenie.pdf

obshti_uslovia.pdf

zaiavlenie.pdf

deklarazia.pdf

proekt_na_dogovor.pdf