РЕШЕНИЕ № 16-419-1/14.03.2016г. за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание/Архив/

 

 

 

РЕШЕНИЕ 16-419-1/14.03.2016г.

 

 

за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание

 

 

„Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на следните обекти:

 

I. НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ДИАНА”, Ж.К.„ДИАНАБАД”, УЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ” №1, ГР.СОФИЯ

 

  1. НСК „Диана” 2, апартамент № 1203, ет. 12, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 300 лева без ДДС.

 

  1. НСК „Диана” 2, апартамент № 1404, ет. 14, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 300 лева без ДДС.

 

  1. НСК „Диана” 2, апартамент № 1501, ет. 15, площ от 66,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 300 лева без ДДС.

 

  1. І. МСЗ „АРЕНА АРМЕЕЦ СОФИЯ” -

гр. София, бул. „Асен Йорданов” № 1

 

  1. Площи от помещения, фасадни конструкции и вътрешност на зали, с обща площ до 70 кв.м. за разполaгaне на оборудване на мобилен оператор, находяши се на територията на МСЗ „Арена Армеец София”, с начална месечна наемна цена за кв. м. от 97,50 лева без ДДС.

 

III. НAЦИОНАЛЕН СТАДИОН „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”,

гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38

 

  1. Тренировъчна зала, бивш клуб „Диамант”, ведно с прилежащи помещения, с обща площ от 825,20 кв.м., находяща се на сектор „В”, ниво 1 и ниво 2, с начална месечна наемна цена от 3500 лева без ДДС.

 

  1. . НСБ „Спартак”, гр. Созопол, ул. „Одеса” №2

 

  1. Група от обекти, а именно: стая 115, с обща площ 22 кв.м и състояща се от предверие от 1,5 кв.м., два броя стаи по 8,75 кв.м. всяка и санитарен възел с площ от 3 кв.м., находящи се на първи етаж в Хотел 2; помещение от 6 кв.м. от фоайето до спортните зали, терен от 6 кв.м. за разполагане на каравана, всички с обща площ от 34 кв.м. находящи се в гр. Созопол. ул. „Одеса” №2, с начална месечна наемна цена от 200 лева без ДДС.

В търга с тайно наддаване за гореизнесените обекти може да участва всеки правен субект: физическо лице, ЕТ или юридически лица, включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и спорове от съдебно естество с „НСБ” ЕАД.

 

       Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10:00ч. до 16:30ч., от 15.03.2016г. до 29.03.2016г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 50 лв. /петдесет лева/ без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

       Най-късно до 17:30ч. на 29.03.2016г., включително, трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10% от началната месечна наемна цена за съответния обект.

 

       Тръжната документация се закупува на касата на „НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А” и получава в деловодство, всеки делничен ден, от 09:30ч. до 17:00ч., от 15.03.2016г. до 29.03.2016г., включително. Депозитът се заплаща на касата на „НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството.

 

       Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на „НСБ” ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най-късно до 17:30ч., на 29.03.2016г., включително.

 

       Подадените пликове се разпечатват в Заседателната зала на 30.03.2016г. в 10:30 часа в закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

       Ръководителите на звената, където се намират обектите, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допускат / осигурява достъп на кандидат-участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат-участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

 

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на „НСБ” ЕАД, в сградата на НС „Васил Левски”, сектор „А”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 15.03.2016г. до 29.03.2016г. и на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

 

Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на дружеството: www.nsb.bg  и чрез обявление залепено на обектите, от комисията до 01.04.2016г. и следва да се сключат договори от 04.04.2016г. до 28.04.2016г. включително. Несключването на договор за наем в този срок се счита за отказ на спечелилия участник и внесения депозит не се възстановява на участника.

 

Писмени възражения по извършването на първо класиране се приемат на 01.04.2016г. в деловодството на „НСБ” ЕАД, намиращо се в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А”.    

 

       В случай, че няма подадени заявления за участие в търга с тайно наддаване за нито един от обявените обекти, предмет на настоящото Решение за провеждане на търг с тайно наддаване, търгът ще се проведе повторно на 19.04.2016г. в Заседателната зала в 10:30ч. Оглед, внасяне на депозит, покупка на тръжна документация и подаване на заявление за участие се извършват всеки делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч., от 11.04.2016г. до 18.04.2016г., включително на горепосочените за целта места.

Решението, условията, правилата и критериите за повторното провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на НСБ” ЕАД, в сградата на НС Васил Левски”, сектор А”, бул. Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 11.04.2016г. до 18.04.2016г. и ще бъдат обявени само на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

 

Допълнителна информация: от Отдел Правен” на тел. (02) 9 300 788

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

 

ПЛАМЕН МАНОЛОВ                               

                             

 

Reshenie_otkr_turg.doc

Obshti_uslovia_Turg.doc

Dekl_izv_na_predv_Ogled.doc

Zajavlenie.doc

Primeren_dog_za_naem.doc