РЕШЕНИЕ № 16-343-1/02.03.2016 за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание /Архив/

РЕШЕНИЕ  № 16-343-1/02.03.2016

за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание

 

 

„Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на следните обекти:

 

I. НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ДИАНА”, Ж.К.„ДИАНАБАД”, УЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ” №1, ГР.СОФИЯ

 

 1. НСК „Диана” 1, апартамент № 14, ет. 1, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 290 лева без ДДС.

 

 1. НСК „Диана” 1, апартамент № 62, ет. 6, площ от 68,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 300 лева без ДДС.

 

 1. НСК „Диана” 1, апартамент № 91, ет. 9, площ от 66,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 265 лева без ДДС.

 

 1. НСК „Диана” 1, апартамент № 94, ет. 9, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 290 лева без ДДС.

 

 1. НСК „Диана” 1, апартамент № 1102, ет. 11, площ от 68,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 300 лева без ДДС

 

 1. НСК „Диана” 1, апартамент № 1302, ет. 13, площ от 68,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 280 лева без ДДС.

 

 1. НСК „Диана” 1, апартамент № 1402, ет. 14, площ от 68,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 290 лева без ДДС.

 

 1. НСК „Диана” 1, апартамент № 1503, ет. 15, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 300 лева без ДДС.

 

 1. НСК „Диана” 2, апартамент № 1001, ет. 10, площ от 66,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 270 лева без ДДС.

 

 1. НСК „Диана” 2, апартамент № 1202, ет. 12, площ от 68,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 280 лева без ДДС.

 

 1. НСК „Диана” 2, апартамент № 1303, ет. 13, площ от 71.77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 290 лева без ДДС.

 

 1. Помещение с площ от 10 кв.м. находящо се на партерен етаж в бл. 1 в НСК „Диана”, с начална месечна наемна цена от 150 лева без ДДС.

 

 1. Площ за разполагане на рекламен билборд, находяша се в близост до бл. 1 на НСК „Диана”, с начална месечна наемна цена от 1000 лв. без ДДС.

 

 1. Помещение, с площ от 86 кв.м., находящо се на партерен етаж в бл. 1 в НСК „Диана”, с начална месечна наемна цена от 500 лева без ДДС.

 

 1. Складово помещение, с площ от 23 кв.м., находящо се в бл. 1 в близост до служебен вход, с начална месечна цена от 100 лв. без ДДС.

 

 

В търга с тайно наддаване за гореизнесените обекти може да участва всеки правен субект: физическо лице, ЕТ или юридически лица, включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и спорове от съдебно естество с „НСБ” ЕАД.

 

                 Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10:00ч. до 16:30ч., от 07.03.2016г. до 21.03.2016г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 50 лв. /петдесет лева/ без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

                 Най-късно до 17:30ч. на 21.03.2016г., включително, трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10% от началната месечна наемна цена за съответния обект.

 

                 Тръжната документация се закупува на касата на „НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А” и получава в деловодство, всеки делничен ден, от 09:30ч. до 17:00ч., от 07.03.2016г. до 21.03.2016г., включително. Депозитът се заплаща на касата на „НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството.

 

                 Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на „НСБ” ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най-късно до 17:30ч., на 21.03.2016г., включително.

 

                 Подадените пликове се разпечатват в Заседателната зала на 22.03.2016г. в 10:30 часа в закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

                 Ръководителят на звенo НСК „Диана”, където се намират обектите, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допуска / осигурява достъп на кандидат-участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат-участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

 

 

 

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на „НСБ” ЕАД, в сградата на НС „Васил Левски”, сектор „А”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 07.03.2016г. до 21.03.2016г. и на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

 

Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на дружеството: www.nsb.bg  и чрез обявление залепено на обектите, от комисията до 25.03.2016г. и следва да се сключат договори от 28.03.2016г. до 28.04.2016г. включително. Несключването на договор за наем в този срок се счита за отказ на спечелилия участник и внесения депозит не се възстановява на участника.

 

Писмени възражения по извършването на първо класиране се приемат на 28.03.2016г. в деловодството на „НСБ” ЕАД, намиращо се в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А”. 

 

                 В случай, че няма подадени заявления за участие в търга с тайно наддаване за нито един от обявените обекти, предмет на настоящото Решение за провеждане на търг с тайно наддаване, търгът ще се проведе повторно на 12.04.2016г. в Заседателната зала в 10:30ч. Оглед, внасяне на депозит, покупка на тръжна документация и подаване на заявление за участие се извършват всеки делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч., от 04.04.2016г. до 11.04.2016г., включително на горепосочените за целта места.

Решението, условията, правилата и критериите за повторното провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на НСБ” ЕАД, в сградата на НС Васил Левски”, сектор А”, бул. Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 04.04.2016г. до 11.04.2016г. и ще бъдат обявени само на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

 

Допълнителна информация: от Отдел Правен” на тел. (02) 9 300 788

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

 

ПЛАМЕН МАНОЛОВ     

1/Reshenie_za_otkriv_Turg_070316.doc    

2/Obsti_uslovija_070316.doc

3/Zajavlenie_070316.doc

4/Dekl_izv_ogled_070316.doc 

5/Primeren_dog_070316.doc