РЕШЕНИЕ № 15-2206-1/04.11.2015г. за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание/Архив/

„Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на следните обекти:

 

 

 1. . НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ДИАНА”, Ж.К.„ДИАНАБАД”, УЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ” №1, ГР.СОФИЯ

 

 

 1. НСК „Диана” 1, апартамент № 91, ет. 9, площ от 66,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от  265 лева без ДДС.

 

 1. НСК „Диана” 1, апартамент № 1502, ет. 15, площ от 68,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 300 лева без ДДС.

 

 1. НСК „Диана” 2, апартамент № 24, ет. 2, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 310 лева без ДДС.

 

 1. НСК „Диана” 2, апартамент № 31, ет. 3, площ от 66,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 285 лева без ДДС.

 

 1. НСК „Диана” 2, апартамент № 33, ет. 3, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 300 лева без ДДС.

 

 1. НСК „Диана” 2, апартамент № 44, ет. 4, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 300 лева без ДДС.

 

 1. НСК „Диана” 2, апартамент № 91, ет. 9, площ от 66,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 285 лева без ДДС.

 

 1. НСК „Диана” 2, апартамент № 1004, ет. 10, площ от 71.77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 285 лева без ДДС.

 

 1. НСК „Диана” 2, апартамент № 1303, ет. 13, площ от 71.77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 285 лева без ДДС.

 

 1. НСК „Диана” 2, апартамент № 1304, ет. 13, площ от 71.77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 285 лева без ДДС.

 

 1. НСК „Диана” 2, апартамент № 1402, ет. 14, площ от 68.98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 285 лева без ДДС.

 

 1. НСК „Диана” 2, апартамент № 1404, ет. 14, площ от 71.77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 285 лева без ДДС.

 

 1. Малко метално хале с вход откъм улица „Русаля”, с площ от 100 кв.м., находящо се на територията на НСК „Диана”, с начална месечна наемна цена от 500 лева без ДДС.

 

 1. Помещение, с площ от 86 кв.м., находящо се на партерен етаж в бл. 1 в НСК „Диана”, с начална месечна наемна цена от 500 лева без ДДС.

 

 1. Складови помещения с площ от 76 кв.м., находящи се при блок „Диана” 2, с начална месечна наемна цена от 280 лева без ДДС.

 

IІ. Тенис Зала „София”, гр. София, парк „Борисова градина”

 

 1. Площ от 12 кв.м. от най-високата част от фасадата на тенис зала „София”,  находяща се в гр. София, парк „Борисова градина”, с начална месечна наемна цена от 1 200 лева без ДДС.

               

 1. ІI. НСБ „Спартак”, гр. Созопол, ул. „Одеса” №2

 

 1. Площ от 10 кв.м. от покривното пространство на Хотел №1, част от НСБ „Спартак”, находящ се в гр. Созопол. ул. „Одеса” №2, с начална месечна наемна цена от 1 500 лева без ДДС.

IV. НСБ „Спортпалас”, гр. Варна, к.к. „Чайка”

 

 1. Три броя тенис кортове – №2, №3 и корт №4, находящи се на територията на НСБ „Спортпалас”, с начална месечна наемна цена 1500 лeва без ДДС.

В търга с тайно наддаване за гореизнесените обекти може да участва всеки правен субект: физическо лице, ЕТ или юридически лица, включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и спорове от съдебно естество с „НСБ” ЕАД.

                 Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10:00ч. до 16:30ч., от 09.11.2015г. до 20.11.2015г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 50 лв. /петдесет лева/ без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

                 Най-късно до 17:30ч. на 23.11.2015г., включително, трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10% от началната месечна наемна цена за съответния обект.

 

                 Тръжната документация се закупува на касата на „НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А” и получава в деловодство, всеки делничен ден, от 09:30ч. до 17:00ч., от 09.11.2015г. до 20.11.2015г., включително. Депозитът се заплаща на касата на „НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството.

                 Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на „НСБ” ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най-късно до 17:30ч., на 23.11.2015г., включително.

                 Подадените пликове се разпечатват в Заседателната зала на 25.11.2015г. в 10:30 часа в закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

                 Ръководителите на звена НСК „Диана” и МСЗ „Арена Армеец София”, където се намират обектите, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допуска/ осигурява достъп на кандидат-участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат-участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на „НСБ” ЕАД, в сградата на НС „Васил Левски”, сектор „А”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 09.11.2015г. до 20.11.2015г. и на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

 

Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на дружеството: www.nsb.bg  и чрез обявление залепено на обектите, от комисията на 30.11.2015г. и следва да се сключат договори от 30.11.2015 до 11.12.2015г. включително. Несключването на договор за наем в този срок се счита за отказ на спечелилия участник и внесения депозит не се възстановява на участника.

 

Писмени възражения по извършването на първо класиране се приемат на 01.12.2015г. в деловодството на „НСБ” ЕАД, намиращо се в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А”. 

 

                 В случай, че няма подадени заявления за участие в търга с тайно наддаване за нито един от обявените обекти, предмет на настоящото Решение за провеждане на търг с тайно наддаване, търгът ще се проведе повторно на 22.12.2015г. в Заседателната зала в 10:30ч. Оглед, внасяне на депозит, покупка на тръжна документация и подаване на заявление за участие се извършват всеки делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч., от 11.12.2015г. до 18.12.2015г., включително на горепосочените за целта места.

Решението, условията, правилата и критериите за повторното провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на НСБ” ЕАД, в сградата на НС Васил Левски”, сектор А”, бул. Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 11.12.2015г. до 18.12.2015г. и ще бъдат обявени само на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

 

Допълнителна информация: от Отдел Правен” на тел. (02) 9 300 788

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ПЛАМЕН МАНОЛОВ       

 1. Решение №15-2206-1 от 4.11.2015.doc
 2. Общи условия за провеждане на търг.doc
 3. Писмо за закупена тръжна документация.doc
 4. Декларация за извършен оглед.doc
 5. Декларация за изтегляне на депозит.doc
 6. Примерен Договор за наем НСК Диана.doc
 7. Заявление.doc
 8. protokol.pdf