Решение № 15-2205-1 от 4.11.2015г. за откриване на търг с тайно наддаване, за НС Васил Левски и МСЗ Арена Армеец на 24.11.2015г/Архив/.

РЕШЕНИЕ 15-2205-1/04.11.2015г.

 

за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание  на 24.11.2015г

 

 

„Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на НС „Васил Левски” и МСЗ „Арена Армеец София”:

 

 

I. НAЦИОНАЛЕН СТАДИОН „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”,

гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38

 

 

 1. Тренировъчна зала, бивш клуб „Диамант”, ведно с прилежащи помещения, с обща площ от 825,20 кв.м., находяща се на сектор „В”, ниво 1 и ниво 2, с начална месечна наемна цена от 5200 лева без ДДС.

 

 1. Помещение за офис под вход №26, с площ от 44.50 кв.м., находящо се на сектор „А”, с начална месечна наемна цена 185 лева без ДДС.

 

 1. Спортна зала 8Б, с площ от 144 кв.м., находяща на сектор „Б”, трето ниво, с начална месечна наемна цена от 3000 лева без ДДС.

 

 1. Помещение за офис, бивш магазин за спортни стоки, с площ 42 кв.м., находящо се на сектор „Б”, ниво 2, с начална месечна наемна цена 500 лева без ДДС.

 

 1. Помещение  № 3, находящо се на сектор „В”, ниво 4, с площ 32 кв.м., с начална месечна наемна цена 300 лева без ДДС.

 

 1. Помещение  № 4, находящо се на сектор „В”, ниво 4, с площ 40 кв.м., с начална месечна наемна цена 200 лева без ДДС.

 

 1. Помещение – обект 2, находящо се на сектор В, 1-во ниво сутерен под колоните, с обща площ от 255 кв.м., с начална месечна наемна цена 1500 лева без ДДС.

 

 1. Част от покривното пространство на НС „Васил Левски”, ведно с помещение за разполагане на техника с площ от 10,00 кв.м., находяща се на сектор В, ниво 4, първа част, която е с обща площ до 50 кв.м., с начална месечна наемна цена за квадратен метър от 97,50 лева без ДДС.

 

 1. Част от покривното пространство на НС „Васил Левски”, за разполагане на техника, находяща се на сектор В, ниво 4, втора част, която е с площ до 60 кв.м., с начална месечна наемна цена за квадратен метър от 97,50 лева без ДДС.

 

 1. Част от покривното пространство на НС „Васил Левски”, за разположено оборудване на мобилен оператор, находящо се в сектор „А” на НС „Васил Левски”, която е с площ до 50 кв.м., с начална месечна наемна цена за квадратен метър от 97,50 лева без ДДС.

 

 1. Спортна зала 4Г, с площ от 154,12 кв.м., находяща на сектор „Г”, трето ниво, с начална месечна наемна цена от 1100 лева без ДДС.

 

 1. Спортна зала 7Б, ведно с прилежащи помещения, всички с обща площ от 405,1 кв.м., находяща на сектор „Б”, трето ниво, с начална месечна наемна цена от 2200 лева без ДДС.

 

 

 1. І. МСЗ „АРЕНА АРМЕЕЦ СОФИЯ” -

гр. София, бул. „Асен Йорданов” № 1

 

 1. Част от паркинга на МСЗ „Арена Армеец София”, за полигон за учебни автомобили, с площ от 303,6 кв.м., заедно с прилежаща част от вътрешно-площадкови обслужващи алеи от паркоустрйството на терена с площ от 500 кв.м., с начална месечна наемна цена от 2 900 лева без ДДС.

 

 1. Снек-бар заедно с кухня-майка и допълнителни помещения, разположен на ниво „-1”, кота: -3,95, с обща площ от 302,80 кв.м., находящ се в Голяма спортна зала, част от МСЗ „Арена Армеец София”, с начална месечна наемна цена от 1080 лева без ДДС.

 

 1. Ресторант заедно с кухня и допълнителни помещения, разположен на ниво „2”, кота: +12, с обща площ от 281 кв.м., находящ се в Голяма спортна зала, част от МСЗ „Арена Армеец София”, с начална месечна наемна цена 1020 лева без ДДС.

 

 1. Кафе-Бар, ведно с прилежащи помещения, с обща площ от 140кв.м., разположен в близост до Тренировъчна зала, ниво „0”, част от МСЗ „Арена Армеец София”, с начална месечна наемна цена 750 лева без ДДС.

 

 1. Склад № 20, с площ от 103 кв.м., разположен в до входна рампа ниво „-1”, кота „-3,90”, находящ се в Голяма спортна зала, част от МСЗ „Арена Армеец София”, с начална месечна наемна цена 280 лева без ДДС.

 

 1. Продажбени зони, разположени в общите коридорни пространства на ниво „0” и ниво „2” на Голяма спортна зала, част от МСЗ „Арена Армеец София”, с начална месечна наемна цена 10 лева на кв.м. без ДДС.

 

 1. Площи от помещения, фасадна конструкция и вътрешност на зала, с обща площ от 49,43 кв.м. за разполaгaне на оборудване на мобилен оператор, находяши се в Голяма спортна зала, част от МСЗ „Арена Армеец София”, с начална месечна наемна цена от 4 800 лева без ДДС.

 

 1. Терен за разполагане на банкомат, с площ от 2 кв.м., находящ се на ниво 0 на Голяма спортна зала, част от МСЗ „Арена Армеец София”, с начална месечна наемна цена от 120 лева без ДДС.

          

В търга с тайно наддаване за гореизнесените обекти може да участва всеки правен субект: физическо лице, ЕТ или юридически лица, включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и спорове от съдебно естество с „НСБ” ЕАД.

 

                 Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10:00ч. до 16:30ч., от 09.11.2015г. до 20.11.2015г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 50 лв. /петдесет лева/ без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

                 Най-късно до 17:30ч. на 23.11.2015г., включително, трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10% от началната месечна наемна цена за съответния обект.

 

                 Тръжната документация се закупува и получава на касата на „НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А” - деловодство, всеки делничен ден, от 09:30ч. до 17:00ч., от 09.11.2015г. до 20.11.2015г., включително. Депозитът се заплаща на касата на „НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството.

 

                 Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на „НСБ” ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най-късно до 17:30ч., на 23.11.2015г., включително.

                 Подадените пликове се разпечатват в Заседателната зала на 24.11.2015г. в 10:30 часа в закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

                 Ръководителите на звена ТЗ „София”, НСБ „Спартак” – Созопол, НСБ „Спортпалас” – Варна, и НС „Васил Левски”, където се намират обектите, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допуска/ осигурява достъп на кандидат-участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат-участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

 

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на „НСБ” ЕАД, в сградата на НС „Васил Левски”, сектор „А”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 09.11.2015г. до 20.11.2015г. и на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

 

Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на дружеството: www.nsb.bg  и чрез обявление залепено на обектите, от комисията на 01.12.2015г. и следва да се сключат договори от 01.12.2015 до 11.12.2015г. включително. Несключването на договор за наем в този срок се счита за отказ на спечелилия участник и внесения депозит не се възстановява на участника.

 

Писмени възражения по извършването на първо класиране се приемат на 01.12.2015г. в деловодството на „НСБ” ЕАД, намиращо се в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А”. 

 

                 В случай, че няма подадени заявления за участие в търга с тайно наддаване за нито един от обявените обекти, предмет на настоящото Решение за провеждане на търг с тайно наддаване, търгът ще се проведе повторно на 21.12.2015г. в Заседателната зала в 10:30ч. Оглед, внасяне на депозит, покупка на тръжна документация и подаване на заявление за участие се извършват всеки делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч., от 11.12.2015г. до 18.12.2015г., включително на горепосочените за целта места.

 

Решението, условията, правилата и критериите за повторното провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на НСБ” ЕАД, в сградата на НС Васил Левски”, сектор А”, бул. Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 11.12.2015г. до 18.12.2015г. и ще бъдат обявени само на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

 

Допълнителна информация: от Отдел “Правен” на тел. (02) 9 300 788

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

 

ПЛАМЕН МАНОЛОВ

                                   

РЕШЕНИЕ 15-2205-1/04.11.2015г.

 

за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание

 

 

„Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на НС „Васил Левски” и МСЗ „Арена Армеец София”:

 

 

I. НAЦИОНАЛЕН СТАДИОН „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”,

гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38

 

 

 1. Тренировъчна зала, бивш клуб „Диамант”, ведно с прилежащи помещения, с обща площ от 825,20 кв.м., находяща се на сектор „В”, ниво 1 и ниво 2, с начална месечна наемна цена от 5200 лева без ДДС.

 

 1. Помещение за офис под вход №26, с площ от 44.50 кв.м., находящо се на сектор „А”, с начална месечна наемна цена 185 лева без ДДС.

 

 1. Спортна зала 8Б, с площ от 144 кв.м., находяща на сектор „Б”, трето ниво, с начална месечна наемна цена от 3000 лева без ДДС.

 

 1. Помещение за офис, бивш магазин за спортни стоки, с площ 42 кв.м., находящо се на сектор „Б”, ниво 2, с начална месечна наемна цена 500 лева без ДДС.

 

 1. Помещение  № 3, находящо се на сектор „В”, ниво 4, с площ 32 кв.м., с начална месечна наемна цена 300 лева без ДДС.

 

 1. Помещение  № 4, находящо се на сектор „В”, ниво 4, с площ 40 кв.м., с начална месечна наемна цена 200 лева без ДДС.

 

 1. Помещение – обект 2, находящо се на сектор В, 1-во ниво сутерен под колоните, с обща площ от 255 кв.м., с начална месечна наемна цена 1500 лева без ДДС.

 

 1. Част от покривното пространство на НС „Васил Левски”, ведно с помещение за разполагане на техника с площ от 10,00 кв.м., находяща се на сектор В, ниво 4, първа част, която е с обща площ до 50 кв.м., с начална месечна наемна цена за квадратен метър от 97,50 лева без ДДС.

 

 1. Част от покривното пространство на НС „Васил Левски”, за разполагане на техника, находяща се на сектор В, ниво 4, втора част, която е с площ до 60 кв.м., с начална месечна наемна цена за квадратен метър от 97,50 лева без ДДС.

 

 1. Част от покривното пространство на НС „Васил Левски”, за разположено оборудване на мобилен оператор, находящо се в сектор „А” на НС „Васил Левски”, която е с площ до 50 кв.м., с начална месечна наемна цена за квадратен метър от 97,50 лева без ДДС.

 

 1. Спортна зала 4Г, с площ от 154,12 кв.м., находяща на сектор „Г”, трето ниво, с начална месечна наемна цена от 1100 лева без ДДС.

 

 1. Спортна зала 7Б, ведно с прилежащи помещения, всички с обща площ от 405,1 кв.м., находяща на сектор „Б”, трето ниво, с начална месечна наемна цена от 2200 лева без ДДС.

 

 

 1. І. МСЗ „АРЕНА АРМЕЕЦ СОФИЯ” -

гр. София, бул. „Асен Йорданов” № 1

 

 1. Част от паркинга на МСЗ „Арена Армеец София”, за полигон за учебни автомобили, с площ от 303,6 кв.м., заедно с прилежаща част от вътрешно-площадкови обслужващи алеи от паркоустрйството на терена с площ от 500 кв.м., с начална месечна наемна цена от 2 900 лева без ДДС.

 

 1. Снек-бар заедно с кухня-майка и допълнителни помещения, разположен на ниво „-1”, кота: -3,95, с обща площ от 302,80 кв.м., находящ се в Голяма спортна зала, част от МСЗ „Арена Армеец София”, с начална месечна наемна цена от 1080 лева без ДДС.

 

 1. Ресторант заедно с кухня и допълнителни помещения, разположен на ниво „2”, кота: +12, с обща площ от 281 кв.м., находящ се в Голяма спортна зала, част от МСЗ „Арена Армеец София”, с начална месечна наемна цена 1020 лева без ДДС.

 

 1. Кафе-Бар, ведно с прилежащи помещения, с обща площ от 140кв.м., разположен в близост до Тренировъчна зала, ниво „0”, част от МСЗ „Арена Армеец София”, с начална месечна наемна цена 750 лева без ДДС.

 

 1. Склад № 20, с площ от 103 кв.м., разположен в до входна рампа ниво „-1”, кота „-3,90”, находящ се в Голяма спортна зала, част от МСЗ „Арена Армеец София”, с начална месечна наемна цена 280 лева без ДДС.

 

 1. Продажбени зони, разположени в общите коридорни пространства на ниво „0” и ниво „2” на Голяма спортна зала, част от МСЗ „Арена Армеец София”, с начална месечна наемна цена 10 лева на кв.м. без ДДС.

 

 1. Площи от помещения, фасадна конструкция и вътрешност на зала, с обща площ от 49,43 кв.м. за разполaгaне на оборудване на мобилен оператор, находяши се в Голяма спортна зала, част от МСЗ „Арена Армеец София”, с начална месечна наемна цена от 4 800 лева без ДДС.

 

 1. Терен за разполагане на банкомат, с площ от 2 кв.м., находящ се на ниво 0 на Голяма спортна зала, част от МСЗ „Арена Армеец София”, с начална месечна наемна цена от 120 лева без ДДС.

          

В търга с тайно наддаване за гореизнесените обекти може да участва всеки правен субект: физическо лице, ЕТ или юридически лица, включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и спорове от съдебно естество с „НСБ” ЕАД.

 

                 Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10:00ч. до 16:30ч., от 09.11.2015г. до 20.11.2015г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 50 лв. /петдесет лева/ без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

                 Най-късно до 17:30ч. на 23.11.2015г., включително, трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10% от началната месечна наемна цена за съответния обект.

 

                 Тръжната документация се закупува и получава на касата на „НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А” - деловодство, всеки делничен ден, от 09:30ч. до 17:00ч., от 09.11.2015г. до 20.11.2015г., включително. Депозитът се заплаща на касата на „НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството.

 

                 Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на „НСБ” ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най-късно до 17:30ч., на 23.11.2015г., включително.

                 Подадените пликове се разпечатват в Заседателната зала на 24.11.2015г. в 10:30 часа в закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

                 Ръководителите на звена ТЗ „София”, НСБ „Спартак” – Созопол, НСБ „Спортпалас” – Варна, и НС „Васил Левски”, където се намират обектите, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допуска/ осигурява достъп на кандидат-участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат-участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

 

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на „НСБ” ЕАД, в сградата на НС „Васил Левски”, сектор „А”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 09.11.2015г. до 20.11.2015г. и на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

 

Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на дружеството: www.nsb.bg  и чрез обявление залепено на обектите, от комисията на 01.12.2015г. и следва да се сключат договори от 01.12.2015 до 11.12.2015г. включително. Несключването на договор за наем в този срок се счита за отказ на спечелилия участник и внесения депозит не се възстановява на участника.

 

Писмени възражения по извършването на първо класиране се приемат на 01.12.2015г. в деловодството на „НСБ” ЕАД, намиращо се в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А”. 

 

                 В случай, че няма подадени заявления за участие в търга с тайно наддаване за нито един от обявените обекти, предмет на настоящото Решение за провеждане на търг с тайно наддаване, търгът ще се проведе повторно на 21.12.2015г. в Заседателната зала в 10:30ч. Оглед, внасяне на депозит, покупка на тръжна документация и подаване на заявление за участие се извършват всеки делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч., от 11.12.2015г. до 18.12.2015г., включително на горепосочените за целта места.

 

Решението, условията, правилата и критериите за повторното провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на НСБ” ЕАД, в сградата на НС Васил Левски”, сектор А”, бул. Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 11.12.2015г. до 18.12.2015г. и ще бъдат обявени само на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

 

Допълнителна информация: от Отдел “Правен” на тел. (02) 9 300 788

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

 

ПЛАМЕН МАНОЛОВ

              Zajavlenie.doc 

              Reshenie_otkr_Targ.docx 

              Pismo_zakopuvane_tr_dok.doc

              Primeren_DOGOVOR.doc     

              Dekl_Ogled.doc

              Obsti_uslovia.doc 

               Dekl_iztegljne.doc

                protokol_rezultati.pdf