Решение за провеждане търг с тайно наддаване 29.11.10 г. /Архив/

РЕШЕНИЕ № 12.11..25.11..29.11.2010 г./06.11.2010г.

за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание на назначена със Заповед №195/08.11.2010 г. на Изпълнителния директор Комисия.

 

“Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за продажба на лек автомобил  „Мерцедес” 420 СE, с рег. номер С 6065 МК, собственост на „НСБ” ЕАД:

 

1. Лек автомобил „Мерцедес” 420 СE, с рег. номер С 6065 МК, находящ се на територията на НСК „Диана”, гр. София, ж.к. „Дианабад”, ул. „Никола Габровски” №1, при начална продажна цена за автомобила от 1800 лева, без ДДС.

Разноските по прехвърлянето на автомобила ще бъдат заплатени от „НСБ” ЕАД в момента на сделката пред Нотариус, и след това същите ще бъдат фактурирани от страна на „НСБ” ЕАД на Купувача и по този начин добавени към продажната цена.

Автомобилът е в лошо състояние и не е в движение.

Оглед на автомобила може да бъде извършен всеки присъствен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 12.11.10 г. до 25.11.10 г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 70 /седемдесет/ лева, без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед №196/08.11.2010 г. на Изпълнителния директор. Най - късно до 17.30 ч. на 25.11.10 г., включително, трябва да се  внесе депозит в лева, в размер на 10 % от началната месечна наемна цена за съответния обект. Тръжната документация се закупува и получава на касата на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. “Евлоги Георгиев” №38, НС “Васил Левски”, сектор „А” - деловодство, всеки делничен ден, от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 12.11.10 г. до 25.11.10 г., включително. Депозитът се заплаща на касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за продажба на лек автомобил „Мерцедес” 420 СE, с рег. номер С 6065 МК, собственост на “НСБ” ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи  по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 12.11.10 г. до 25.11.10 г., включително. Подадените пликове се разпечатват в стая № 3 на 29.11.10 г. в 10.30 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед №195/08.11.2010 г. на Изпълнителния директор.

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД, в сградата на НС “Васил Левски”, сектор “А”, бул. “Евлоги Георгиев” №38, гр. София и на Internet страницата на дружеството - www.bulgariasportbase.com

Допълнителна информация от Отдел “Правен” на тел. (02) 93 00 767.

Управителят на НСК „Диана”, където се намира горепосоченият автомобил, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допуска/осигурява достъп на кандидат - участниците в търга за извършване от последните на оглед на лекия автомобил, но само и единствено срещу представена от същите /кандидат - участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересувани лица, срещу подпис, за сведение и изпълнение.

                      

                              ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:...................................

                                                                                    ПЕТЪР БОЖИЛОВ

 

Документи: