Решение за провеждане търг с тайно наддаване 25.10.2011 г./Архив/

РЕШЕНИЕ № 10.10..21.10..25.10.2011г./06.10.2011г.

за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание на назначена със Заповед №11-002438-2/04.10.2011г. на Изпълнителния директор Комисия.

 

“Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се в Многофункционална спортна зала – гр. София:

I.Обекти, предназначени за обществено хранене, отдаването на които е на база „анблок” /в пакет/, а именно:

1. Помещения находящи се на Кота - 3.90:

1.1. Кухня - майка /включително канцелария, склад, миялна и други битови помещения/ с обща площ от 241,70 кв.м.;

1.2. Снек - бар с обща площ от 132,80 кв.м..

 

2. Помещения на кота + 0.00:

2.1. Бюфет 1 с площ от 48,10 кв.м.;

2.2. Бюфет 2 с площ от 48,10 кв.м.;

2.3. Бюфет 3 с площ от 48,10 кв.м.;

2.4. Бюфет 4 с площ от 48,10 кв.м.;

2.5. Бюфет 5 с площ от 23,20 кв.м.;

2.6. Бюфет 6 с площ от 23,20 кв.м.

 

3. Помещения на кота + 4,80:

3.1. Бюфет 1 с площ от 40,20 кв.м.;

3.2. Бюфет 2 с площ от 40,20 кв.м.;

3.3. Бюфет 3 с площ от 40,20 кв.м.;

3.4. Бюфет 4 с площ от 40,20 кв.м.

 

4. Помещения на кота + 12,00:

4.1. Ресторант /включително складове, миялна и други битови помещения/ с обща площ от 362,50 кв.м.

 

5. Помещения на кота + 15,68:

5.1. Бюфет 1 с площ от 14,30 кв.м.;

5.2. Бюфет 2 с площ от 14,30 кв.м.;

5.3. Бюфет 3 с площ от 14,30 кв.м.;

5.4. Бюфет 4 с площ от 14,30 кв.м.,

с начална месечна наемна цена за всички гореупоменати обекти, представляващи група от обекти от Раздел I, от т. 1 до т. 5, от 7 500 лева без ДДС.  

 

II. Обект административни площи:

1. Помещение находящо се на Кота - 3.90:

1.1. Медицински пункт с обща площ от 55 кв.м., с начална месечна наемна цена от 550 лева без ДДС.

 

По отношение на гореизнесения обект по Раздел II., т. 1, а именно: медицински пункт с обща площ от 55 кв.м. могат да участват само физически лица, притежаващи медицинско образование или юридически лица, извършващи медицински услуги/ дейности.

 

Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10.30 ч. до 16.30 ч., от 10.10.11г. до 21.10.11г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 200 /двеста/ лева, без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед №11-002438-2/05.10.2011г. на Изпълнителния директор. Най - късно до 17.30 ч. на 21.10.11г., включително, трябва да се  внесе депозит в лева, в размер на 10 % от началната месечна наемна цена за съответния обект. Тръжната документация се закупува и получава на касата на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, НС “Васил Левски”, сектор „А” - деловодство, всеки делничен ден, от 9.30 ч. до 16.00 ч., от 10.10.11г. до 21.10.11г., включително. Депозитът се заплаща на касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи  по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 10.10.11г. до 21.10.11г., включително. Подадените пликове се разпечатват в стая № 3 на  25.10.11г. в 10.30 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед №11-002438-2/04.10.2011г. на Изпълнителния директор.

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД, в сградата на НС “Васил Левски”, сектор “А”, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, гр. София всеки присъствен ден от 09.30ч. до 17.30ч. от 10.10.2011г. до 21.10.2011г. и на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg.

Допълнителна информация: от Отдел “Правен” на тел. (02) 93 00 767 и за МФСЗ „Арена Армеец София” (02) 90 33 750.

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:                                                                                                                                                                 /ПЕТЪР БОЖИЛОВ/

 

Документи: