Решение за провеждане търг с тайно наддаване 13.05.11г. /Архив/

РЕШЕНИЕ № 26.04..11.05..13.05.2011 г./21.04.2011г.

за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание на назначена със Заповед №11-000885-1/20.04.2011 г. на Изпълнителния директор Комисия.

 

“Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следния обект, собственост на дружеството и находящ се на:

1. Терен от 130 м2, част от терен, който се намира на ъгъла на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” и бул. „Драган Цанков”, за изграждане на временен преместваем обект със ЗП около 40 м2, срещу заплащане на месечен наем и отделно поемане на ангажимент от страна на бъдещия наемател за организиране почистването на целия терен и охраната му за своя сметка и отговорност.  

 

Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 26.04.11г. до 11.05.11г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 70 /седемдесет/ лева, без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед №11-000885-1/19.04.2011г. на Изпълнителния директор. Най - късно до 17.30 ч. на 11.05.11г., включително, трябва да се  внесе депозит в лева, в размер на 10 % от началната месечна наемна цена за съответния обект. Тръжната документация се закупува и получава на касата на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. “Евлоги Георгиев” №38, НС “Васил Левски”, сектор „А” - деловодство, всеки делничен ден, от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 26.04.11г. до 11.05.11г., включително. Депозитът се заплаща на касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи  по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 26.04.11г. до 11.05.11г., включително. Подадените пликове се разпечатват в стая № 3 на 13.05.11г. в 10.30 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед №.11-000885-1/20.04.2011г. на Изпълнителния директор.

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД, в сградата на НС “Васил Левски”, сектор “А”, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, гр. София и на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

Допълнителна информация от Отдел “Правен” на тел. (02) 9300 767.

 

 

     ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                   /ПЕТЪР БОЖИЛОВ/

 

Документи: