Решение за провеждане търг с тайно наддаване 07.09.2010г. /Архив/

РЕШЕНИЕ № 23.08..02.09..07.09..17.09..23.09..27.09.2010 г./21.08.2010г.

за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание на назначена със Заповед №140/27.07.2010 г. на Изпълнителния директор Комисия.

 

“Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството:

 

1. Помещение, подходящо за ресторант, бивш ресторант „Ранчо”, находящо се на територията на КСБ „Хан Аспарух”, гр. София, ул. „Хайдушко изворче” №28, с площ от 181 кв.м. /зала за посетители и спомагателни помещения/, отделно 57 кв.м. тераса, при начална месечна наемна цена за обекта от 460 Евро, без ДДС;

2. ап. № 1002, с площ от 68.98 кв.м., находящ са на 10 - ти етаж в НСК „Диана” 2, гр. София, ж.к. „Дианабад”, ул. „Никола Габровски” №1., при начална месечна наемна цена за обекта от 185 лева, без ДДС;

3. Зала „Родина”, с площ от 98 кв.м., находяща се в гр. София, бул. “Евлоги Георгиев” №38, НС “Васил Левски”, при началната месечна наемна цена за обекта от 535 Евро, без ДДС;

4. Стая №3 от ап. 1301, с площ от 19.38 кв.м., находяща се на 13 – ти етаж в НСК „Диана” 1, гр. София, ж.к. „Дианабад”, ул. „Никола Габровски” №1., при начална месечна наемна цена за обекта от 40 Евро, без ДДС;

5. Част от покривно пространство на сграда - спортна зала, с приблизителна площ от 16 кв.м., както и приблизително 9 кв.м. площ от стая, находящи се на територията на ВСК “Белмекен”, за инсталиране/монтиране и използване на телекомуникационни съоръжения и оборудване с цел предоставяне на далекосъобщителни услуги. Началната месечна наемна цена на обекта, при упоменатите по-горе условия, възлиза на 500 Евро, без ДДС.

Упоменатите площи са приблизителни, при установяване по време на монтажа на оборудването на необходимост от заемане на допълнителни площи, ще се извърши и съответно пропорционално изменение, в посока увеличение, на месечната наемна цена. Подлежащите на инсталиране съоръжения и оборудване по никакъв начин не трябва да затрудняват, да възпрепятстват и нарушават нормалния ритъм на работа и експлоатация на намиращите се в близост други инсталирани съоръжения и оборудване за предоставяне на далекосъобщителни и/или други подобни услуги.

 

Обектите имат нужда от ремонт.

 

Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 23.08.10 г. до 02.09.10 г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 70 /седемдесет/ лева, без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед №139/27.07.2010 г. на Изпълнителния директор. Най - късно до 17.30 ч. на 02.09.10 г., включително, трябва да се  внесе депозит в лева, в размер на 10 % от началната месечна наемна цена за съответния обект. Тръжната документация се закупува и получава на касата на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. “Евлоги Георгиев” №38, НС “Васил Левски”, сектор „А” - деловодство, всеки делничен ден, от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 23.08.10 г. до 02.09.10 г., включително. Депозитът се заплаща на касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи  по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 23.08.10 г. до 02.09.10 г., включително. Подадените пликове се разпечатват в стая № 3 на 07.09.10 г. в 10.30 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед №140/27.07.2010 г. на Изпълнителния директор.

В случай, че в посочения срок за някои от гореизнесените обекти няма подадени заявления за участие, спрямо тях търгът се обявява за непроведен, като заявления за същите обекти при същите условия могат да бъдат подавани всеки делничен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 17.09.10 г. до 23.09.10 г., включително. Новоподадените пликове се разпечатват в стая № 3 на 27.09.10 г. в 10.30 часа на закрито заседание на комисията. 

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД, в сградата на НС “Васил Левски”, сектор “А”, бул. “Евлоги Георгиев” №38, гр. София и на Internet страницата на дружеството - www.bulgariasportbase.com

Допълнителна информация от Отдел “Правен” на тел. (02) 93 00 767.

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                               /ПЕТЪР БОЖИЛОВ/

 

Документи: