Решение за провеждане търг с тайно наддаване 07.06.2011г. /Архив/

РЕШЕНИЕ № 20.05..03.06..07.06.2011г./14.04.2011г.

за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание на назначена със Заповед №11-000068-1/20.04.2011г. на Изпълнителния директор Комисия.

 

“Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на:

 

I. НСК „ДИАНА” 1, ж.к. „Дианабад”, ул „Никола Габровски” №1, гр. София:

1. Помещение за търговска дейност, с площ от 9.80 кв.м., находящо се на партерния етаж на “Диана” 1, с начална месечна наемна цена от 90 Евро, без ДДС.

 

2. Помещение за търговска дейност с площ от 10.40 м2, находящо се в “Диана” 1, на партерния етаж, с начална месечна наемна цена от 95 Евро, без ДДС.

 

3. Помещение за търговска дейност с площ от 7.8 м2, находящо се в “Диана” 1, на партерния етаж, с начална месечна наемна цена от 75 Евро, без ДДС.

 

4. Помещение за търговска дейност с площ от 9.98 м2, находящо се в “Диана” 1, на партерния етаж, с начална месечна наемна цена от 95 Евро, без ДДС

 

5. помещение, находящо се под “Диана” 3, с площ от 32 кв.м., с начална месечна наемна цена от 40 Евро, без ДДС.

 

6. апартамент № 1603, с площ от 71.77 кв.м., находящ се на 16 - ти етаж в НСК „Диана” 1, с начална месечна наемна цена от 120 Евро, без ДДС.

 

7. стая №2 от ап. 1101, с площ от 13.44 кв.м., находяща се на 11 - ти етаж в НСК „Диана” 1, с начална месечна наемна цена от 30 Евро, без ДДС.

 

8. стая №2 от ап. 1102, с площ от 13.44 кв.м., находяща се на 11 - ти етаж в НСК „Диана” 1, с начална месечна наемна цена от 30 Евро, без ДДС.

 

9. стая №3 от ап. 1102, с площ от 19.38 кв.м., находяща се на 11 - ти етаж в НСК „Диана” 1, с начална месечна наемна цена от 40 Евро, без ДДС.

 

Обектите имат нужда от ремонт.

 

Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 20.05.11г. до 03.06.11г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 70 /седемдесет/ лева, без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед №11-000067-1/20.04.2011г. на Изпълнителния директор. Най - късно до 17.30 ч. на 03.06.11г., включително, трябва да се  внесе депозит в лева, в размер на 10 % от началната месечна наемна цена за съответния обект. Тръжната документация се закупува и получава на касата на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. “Евлоги Георгиев” №38, НС “Васил Левски”, сектор „А” - деловодство, всеки делничен ден, от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 20.05.11г. до 03.06.11г., включително. Депозитът се заплаща на касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи  по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 20.05.11г. до 03.06.11г., включително. Подадените пликове се разпечатват в стая № 3 на 07.06.11г. в 10.30 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед №11-000068-1/20.04.2011г. на Изпълнителния директор.

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД, в сградата на НС “Васил Левски”, сектор “А”, бул. “Евлоги Георгиев” №38, гр. София и на Internet страницата на дружеството - www.bulgariasportbase.com

Допълнителна информация от Отдел “Правен” на тел. (02) 9300 767.

Управителят на горецитираното звено/ база, където се намират обектите, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допуска/ осигурява достъп на кандидат - участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представена от същите /кандидат - участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

 

     ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                       /ПЕТЪР БОЖИЛОВ/

 

Документи: