Решение за провеждане търг с тайно наддаване 03.06.2011г. /Архив/

РЕШЕНИЕ № 19.05..01.06..03.06.2011г./11.04.2011г.

за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание на назначена със Заповед №11-000066-1/15.04.2011г. на Изпълнителния директор Комисия.

 

“Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на:

I. НАЦИОНАЛЕН СТАДИОН “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, гр. София:

1. Помещения, бивш възстановителен център /подходящи за склад/, находящи се на сектор „Г”, II - ро ниво, между ос 10 и ос 13 на НС „Васил Левски”, с обща застроена площ от 140 кв.м., разпределени както следва: основни площи - помещения за физиотерапия от 75.11 кв.м. и спомагателни площи - тоалетна, стълбища, коридори, помещение за персонал от 64.89 кв.м., с начална месечна наемна цена за обекта от 360 Евро без ДДС.

 

2. Помещения, бивш възстановителен център №14, находящи се на сектор „Г”, II - ро ниво, между ос 2 и ос 5 на НС „Васил Левски”, с обща застроена площ от 228.45 кв.м., разпределени както следва: основни площи - басейни, душове, кабинети и др. от 148.92 кв.м. и спомагателни площи - стълбища, коридори, техническо помещение от 79.53 кв.м., с начална месечна наемна цена за обекта от 860 Евро без ДДС.

 

3. Помещения, подходящи за склад, находящи се на сектор „Г”, II - ро ниво, между ос 6 и ос 9 на НС „Васил Левски”, с обща застроена площ от 124 кв.м., разпределени както следва: основни площи - помещения за физиотерапия от 83.51 кв.м. и спомагателни площи - тоалетна, сервизно с главно ел. табло, коридори, помещение за персонал от 40.49 кв.м., с начална месечна наемна цена за обекта от 350 Евро без ДДС.

 

4. Помещение, находящо се на сектор „В”, IV - но ниво на НС „Васил Левски”, с площ от 39.32 кв.м., с начална месечна наемна цена за обекта от 110 Евро без ДДС.

 

5. Помещение за офис, ½ част от офис №13, находящо са на НС „Васил Левски”, с площ от 17.23 кв.м., с начална месечна наемна цена за обекта от 65 Евро без ДДС.

 

6. Помещение за офис, находящо се на НС „Васил Левски”, с площ от 48,37 кв.м., с начална месечна наемна цена за обекта от 185 Евро без ДДС.

 

7. Помещение за тренировка/ спортна зала №1-Г, находяща се на НС „Васил Левски”, до сектор „А”, с площ от 158.72 кв.м., с начална месечна наемна цена за обекта от 385 Евробез ДДС.

 

8. Помещение за офис №6, находящо се на НС „Васил Левски”, с площ от 58.56 кв.м., с начална месечна наемна цена за обекта от 415 Евро без ДДС.

 

II. КСБ „ХАН АСПАРУХ”, ул. „Хайдушко изворче” №28, гр. София:

9. Помещение за склад в трафопост, с площ от 10.70 кв.м., находящо се на КСБ „Хан Аспарух”, с начална месечна наемна цена за обекта от 25 Евро без ДДС.

 

10. Помещение за склад в трафопост, с площ от 54.32 кв.м., находящо се на КСБ „Хан Аспарух”, с начална месечна наемна цена за обекта от 100 Евро без ДДС.

 

11. Помещение за ресторант, бивш ресторант „Ранчо”, състоящо се от закрита част с площ от 181 кв.м. и тераса с площ от 57 кв.м., находящо се на КСБ „Хан Аспарух”, с начална месечна наемна цена за обекта от 430 Евро без ДДС.

 

12. Помещение за склад, с площ от 96.48 кв.м., находящо се в непосредствена близост до ветеринарната лечебница на КСБ „Хан Аспарух”, с начална месечна наемна цена за обекта от 250 Евро без ДДС и задължително влагане на инвестиции в обекта.

 

13. Дърводелска работилница, с площ от 120 кв.м., находяща се на КСБ „Хан Аспарух”, с начална месечна наемна цена за обекта от 150 Евро без ДДС.

Обектите имат нужда от ремонт.

Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 19.05.11 г. до 01.06.11 г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 70 /седемдесет/ лева, без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед №11-000065-1/15.04.2011г. на Изпълнителния директор. Най - късно до 17.30 ч. на 01.06.11 г., включително, трябва да се  внесе депозит в лева, в размер на 10 % от началната месечна наемна цена за съответния обект. Тръжната документация се закупува и получава на касата на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. “Евлоги Георгиев” №38, НС “Васил Левски”, сектор „А” - деловодство, всеки делничен ден, от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 19.05.11 г. до 01.06.11 г., включително. Депозитът се заплаща на касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи  по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 19.05.11 г. до 01.06.11 г., включително. Подадените пликове се разпечатват в стая № 3 на 03.06.11 г. в 10.30 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед №11-000066-1/15.04.2011 г. на Изпълнителния директор.

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД, в сградата на НС “Васил Левски”, сектор “А”, бул. “Евлоги Георгиев” №38, гр. София и на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

Допълнителна информация от Отдел “Правен” на тел. (02) 9300 767.

Управителите на горецитираните звена/ бази, където се намират обектите, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допускат/ осигуряват достъп на кандидат - участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представена от същите /кандидат - участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

  

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:                                                                                              

                                                /ПЕТЪР БОЖИЛОВ/

 

Документи: