Решение за провеждане търг с тайно наддаване на 28.11.2012г./Архив/

РЕШЕНИЕ № 13.11..26.11..28.11.2012г./08.11.2012г.

за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание на назначена със Заповед №12-000632-1/09.11.2012г. на Изпълнителния директор Комисия.

“Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г. /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следния обект, собственост на дружеството и находящи се на територията на НСБ „Спартак”, гр. Созопол:

I. НСБ „Спартак”, гр. Созопол, ул. „Република”, до УПИ III, в кв. 87:

1. Едноетажна сграда, тип хале, със застроена площ от 307 кв.м., находяща се на територията на НСБ „Спартак”, гр. Созопол, ул. Република”, до УПИ III, в кв.87., при начална месечна наемна цена от 300 Евро без ДДС и необходимост от влагане на Инвестиции, основно по покрива на сградата.

В търга с тайно наддаване за гореизнесения обект могат да участват правни субекти – физически лица – ЕТ или юридически лица, регестрирани по Търговския закон, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и спорове от съдебно естество с НСБ” ЕАД.

Оглед на обекта може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10.30 ч. до 16.30 ч., от 13.11.12г. до 21.11.12г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 70 /седемдесет/ лева, без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед №12-000632-1/12.11.2012г. на Изпълнителния директор. Най - късно до 17.30 ч. на 23.11.12г., включително, трябва да се  внесе депозит в лева, в размер на 10 % от началната месечна наемна цена за съответния обект. Тръжната документация се закупува и получава на касата на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, НС “Васил Левски”, сектор „А” - деловодство, както и на място в НСБ „Спартак”, гр. Созопол, ул. „Одеса” 2 всеки присъствен делничен ден, от 9.30 ч. до 17.00 ч., от 13.11.12г. до 20.11.12г., включително. Депозитът се заплаща на касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи  по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най-късно до 17.30 ч. на 26.11.2012г., включително. Подадените пликове се разпечатват в стая № 3 на  28.11.2012г. в 10.30 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед №12-000632-1/09.11.2012г. на Изпълнителния директор.

Управителят на НСБ „Спартак”, гр. Созопол, където се намира обекта, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допуска/ осигурява достъп на кандидат участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представена от същите /кандидат участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД, в сградата на НС “Васил Левски”, сектор “А”, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, гр. София, както и на място в НСБ „Спартак”, гр. Созопол, ул. „Одеса” 2 всеки присъствен делничен ден от 09.30ч. до 17.00ч. от 13.11.2012г. до 20.11.2012г. и на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

Допълнителна информация: от Отдел “Правен” на тел. (02) 93 00 767

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ПЕТЪР БОЖИЛОВ

 

Документи: