Решение за провеждане търг с тайно наддаване на 28.03.2013г./Архив/

РЕШЕНИЕ № 15.03..21.03..26.03..28.03.2013г./12.03.2013г.

за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание на назначена със Заповед №13-000676-1/14.03.2013г. на Изпълнителния директор Комисия.

 

“Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се в Многофункционална спортна зала – гр. София:

1.        Склад №12, номер от екзекутивна документация 0170, находящ се на кота -3.90. Под – бетон, стени – мазилка, таван – бетон. Площ – 186.10 кв.м. Начална тръжна цена – 850 лева без ДДС.

2.        Склад №16, номер от екзекутивна документация 0032, находящ се на кота -3.90. Под – бетон, стени – варова мазилка, таван – бетон. Площ – 43.70 кв.м. Начална тръжна цена – 200 лева без ДДС.

3.        Склад №17, номер от екзекутивна документация 0031, находящ се на кота -3.90. Под – бетон, стени – варова мазилка, таван – бетон. Площ – 33.20 кв.м. Начална тръжна цена – 151 лева без ДДС.

4.        Склад №18, номер от екзекутивна документация 0030, находящ се на кота -3.90. Под – бетон, стени – варова мазилка, таван – бетон. Площ – 43.70 кв.м. Начална тръжна цена – 151 лева без ДДС.

 

В търга за гореизнесените обекти могат да участват правни субекти: физически лица – ЕТ или юридически лица, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон, включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и спорове от съдебно естество с НСБ” ЕАД.

 

Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10.30 ч. до 16.30 ч., от 15.03.2013г. до 22.03.2013г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 70 /седемдесет/ лева, без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед №13-000676-1/12.03.2013г. на Изпълнителния директор. Най - късно до 17.30 ч. на 25.03.2013г., включително, трябва да се  внесе депозит в лева, в размер на 10 % от началната месечна наемна цена за съответния обект.

Тръжната документация се закупува и получава на касата на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, НС “Васил Левски”, сектор „А” - деловодство, всеки делничен ден, от 9.30 ч. до 16.00 ч., от 15.03.2013г. до 21.03.2013г., включително. Депозитът се заплаща на касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи  по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най късно до 17.30 ч. на 26.03.2013г. включително. Подадените пликове се разпечатват в стая № 3 на  28.03.2013г. в 10.30 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед №13-000676-1/14.03.2013г. на Изпълнителния директор.

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД, в сградата на НС “Васил Левски”, сектор “А”, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, гр. София всеки присъствен ден от 09.30ч. до 16.00ч. от 15.03.2013г. до 21.03.2013г., включително.и на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

Допълнителна информация: от Отдел “Правен” на тел. (02) 93 00 767 и за МФСЗ „Арена Армеец София” (02) 90 33 750.

Управителят на МФСЗ „ААС”, гр. София, където се намират горепосочените обекти, предмет на процедурата по провеждане на търга, следва да допуска/ осигурява достъп на кандидат участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат - участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                      /ВЕЛИНА БОЖИЛОВА/

 

Документи: