Решение за провеждане търг с тайно наддаване на 27.12.2012г./Архив/

РЕШЕНИЕ № 13.12..20.12..27.12.2012г./11.12.2012г.

за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание на назначена със Заповед №12-002472-1/12.12.2012г. на Изпълнителния директор Комисия.

“Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следния обект, собственост на дружеството и находящ се на територията на НСК „Диана”, гр. София:

I. НСК „ДИАНА” 1, ж.к. „Дианабад”, ул „Никола Габровски” №1, гр. София:

1. Помещение за търговска дейност – кафене, находящо се на партерния етаж на блок 1 на територията на НСК „Диана”, гр. София, ж.к. „Дианабад”, ул. „Никола Габровски” №1, състоящо се от зала, кухня и склад, с обща площ от 86 кв.м., с начална месечна наемна цена от 510 лева без ДДС.

В търга с тайно наддаване за гореизнесения обект могат да участват правни субекти: физически лица – ЕТ или юридически лица, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и/ или спорове от съдебно естество с НСБ” ЕАД.

Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10.30 ч. до 16.30 ч., от 13.12.2012г. до 18.12.2012г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 70 /седемдесет/ лева, без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед №12-002472-1/13.12.2012г. на Изпълнителния директор. Най - късно до 17.30 ч. на 19.12.2012г., включително, трябва да се  внесе депозит в лева, в размер на 10 % от началната месечна наемна цена за съответния обект. Тръжната документация се закупува и получава на касата на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, НС “Васил Левски”, сектор „А” - деловодство, всеки присъствен делничен ден, от 9.30 ч. до 17.00 ч., от 13.12.2012г. до 17.12.2012г., включително. Депозитът се заплаща на касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи  по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най-късно до 17.30 ч. на 20.12.2012г., включително. Подадените пликове се разпечатват в стая № 3 на  27.12.2012г. в 10.30 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед №12-002472-1/12.12.2012г. на Изпълнителния директор.

Управителят на НСК „Диана”, гр. София, където се намира обектът, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допуска/ осигурява достъп на кандидат участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представена от същите /кандидат участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД, в сградата на НС “Васил Левски”, сектор “А”, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09.30ч. до 17.00ч. от 13.12.2012г. до 17.12.2012г. и на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

Допълнителна информация: от Отдел “Правен” на тел. (02) 93 00 767

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  

/ПЕТЪР БОЖИЛОВ/

 

Документи: