Решение за провеждане търг с тайно наддаване на 26.11.2012г.

РЕШЕНИЕ № 09.11..22.11..26.11.2012г./06.11.2012г.

за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание на назначена със Заповед №12-001976-1/2/07.11.2012г. на Изпълнителния директор Комисия.

“Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на НСК „Диана”, гр. София:

I. НСК „ДИАНА” 1, ж.к. „Дианабад”, ул „Никола Габровски” №1, гр. София:

 

1. Помещение за търговска дейност, с площ от 9.80 кв.м., находящо се на партерния етаж на “Диана” 1, с начална месечна наемна цена от 51 Евро без ДДС.

 

2. Помещение за търговска дейност с площ от 10.40 м2, находящо се в “Диана” 1, на партерния етаж, с начална месечна наемна цена от 54 Евро без ДДС.

 

3. Помещение за търговска дейност с площ от 7.8 м2, находящо се в “Диана” 1, на партерния етаж, с начална месечна наемна цена от 41 Евро, без ДДС.

 

4. Помещение за търговска дейност с площ от 9.98 м2, находящо се в “Диана” 1, на партерния етаж, с начална месечна наемна цена от 52 Евро, без ДДС.   

 

5. Помещение, подходящо за склад и находящо се под “Диана” 3, с площ от 32 кв.м., с начална месечна наемна цена от 38 Евро без ДДС.            

 

6. апартамент №14,  с площ от 71.77 кв.м., находящ се на партерен етаж в НСК „Диана” 1, гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 140 Евро, без ДДС.

 

7. апартамент №123, с площ от 71.77 кв.м., находящ се на 12 етаж в НСК „Диана” 1, гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 140 Евро, без ДДС.

 

8. апартамент №51,  с площ от 66.98 кв.м., находящ се на 5 етаж в НСК „Диана” 1, гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 140 Евро, без ДДС.

 

9. апартамент №62,  с площ от 68.98 кв.м., находящ се на 6 етаж в НСК „Диана” 1, гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 140 Евро, без ДДС.

 

10. апартамент №94,  с площ от 71.77 кв.м., находящ се на 9 етаж в НСК „Диана” 1, гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 140 Евро, без ДДС.

 

11. апартамент №1204,  с площ от 71.77 кв.м., находящ се на 12 етаж в НСК „Диана” 1, гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 140 Евро, без ДДС.

 

12. апартамент №1302,  с площ от 68.98 кв.м., находящ се на 13 етаж в НСК „Диана” 1, гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 130 Евро, без ДДС.

 

13. апартамент №1203,  с площ от 71.77 кв.м., находящ се на 12 етаж в НСК „Диана” 1, гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 140 Евро, без ДДС.

 

14. апартамент №1401,  с площ от 66.98 кв.м., находящ се на 14 етаж в НСК „Диана” 1, гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 130 Евро, без ДДС.

 

15. апартамент №1402,  с площ от 68.98 кв.м., находящ се на 14 етаж в НСК „Диана” 1, гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 130 Евро, без ДДС.

 

16. апартамент №1503,  с площ от 71.77 кв.м., находящ се на 15 етаж в НСК „Диана” 1, гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 140 Евро, без ДДС.

 

II. НСК „ДИАНА” 2, ж.к. „Дианабад”, ул „Никола Габровски” №1, гр. София:

 

17. апартамент №401/41,  с площ от 66.98 кв.м., находящ се на 4 – ти етаж в НСК „Диана” 2, с начална месечна наемна цена от 130 Евро, без ДДС.

 

18. апартамент №1104, с площ от 71.77 кв.м., находящ се на 11 етаж в НСК „Диана” 2, гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 140 Евро, без ДДС.

 

19. апартамент №901, с площ от 66.98 кв.м., находящ се на 9 етаж в НСК „Диана” 2, гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 130 Евро, без ДДС.

 

20. апартамент №1001, с площ от 66.98 кв.м., находящ се на 10 етаж в НСК „Диана” 2, гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 130 Евро, без ДДС.

 

21. апартамент №1503, с площ от 71.77 кв.м., находящ се на 15 етаж в НСК „Диана” 2, гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 140 Евро, без ДДС.

 

22. апартамент №1202, с площ от 68.98 кв.м., находящ се на 12 етаж в НСК „Диана” 2, гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 130 Евро, без ДДС.

 

23. апартамент №1201, с площ от 68.98 кв.м., находящ се на 12 етаж в НСК „Диана” 2, гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 130 Евро, без ДДС.

 

 

24. Помещение, находящо се на територията на НСК „Диана”, гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, на 2-ри етаж/ ниво в „Южни трибуни”, с обща площ от 165 кв.м., с начална месечна наемна цена от 350 Евро, без ДДС.

 

25. Площ от 1 м2 за разполагане на автомат за топли напитки във фоайето на НСК „Диана” 2, с начална месечна наемна цена от 25 Евро без ДДС.

 

В търга с тайно наддаване за гореизнесените обекти може да участва всеки правен субект: физическо лице – само за позициите за наемане на апартамент за жилищни нужди, или юридически лица, включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и спорове от съдебно естество с НСБ” ЕАД.

 

Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10.30 ч. до 16.30 ч., от 09.11.12г. до 20.11.12г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 70 /седемдесет/ лева, без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед №12-001976-1/2/08.11.2012г. на Изпълнителния директор. Най - късно до 17.30 ч. на 21.11.12г., включително, трябва да се  внесе депозит в лева, в размер на 10 % от началната месечна наемна цена за съответния обект. Тръжната документация се закупува и получава на касата на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, НС “Васил Левски”, сектор „А” - деловодство, всеки присъствен делничен ден, от 9.30 ч. до 17.00 ч., от 09.11.12г. до 16.11.12г., включително. Депозитът се заплаща на касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи  по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най-късно до 17.30 ч. на 22.11.2012г., включително. Подадените пликове се разпечатват в стая № 3 на  26.11.2012г. в 10.30 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед №12-001976-1/2/07.11.2012г. на Изпълнителния директор.

Управителят на НСК „Диана”, гр. София, където се намират обектите, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допуска/ осигурява достъп на кандидат участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представена от същите /кандидат участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД, в сградата на НС “Васил Левски”, сектор “А”, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09.30ч. до 17.00ч. от 09.11.2012г. до 16.11.2012г. и на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

Допълнителна информация: от Отдел “Правен” на тел. (02) 93 00 767

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  

/ПЕТЪР БОЖИЛОВ/

РЕШЕНИЕ № 09.11..22.11..26.11.2012г./06.11.2012г.

за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание на назначена със Заповед №12-001976-1/2/07.11.2012г. на Изпълнителния директор Комисия.

“Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на НСК „Диана”, гр. София:

I. НСК „ДИАНА” 1, ж.к. „Дианабад”, ул „Никола Габровски” №1, гр. София:

 

1. Помещение за търговска дейност, с площ от 9.80 кв.м., находящо се на партерния етаж на “Диана” 1, с начална месечна наемна цена от 51 Евро без ДДС.

 

2. Помещение за търговска дейност с площ от 10.40 м2, находящо се в “Диана” 1, на партерния етаж, с начална месечна наемна цена от 54 Евро без ДДС.

 

3. Помещение за търговска дейност с площ от 7.8 м2, находящо се в “Диана” 1, на партерния етаж, с начална месечна наемна цена от 41 Евро, без ДДС.

 

4. Помещение за търговска дейност с площ от 9.98 м2, находящо се в “Диана” 1, на партерния етаж, с начална месечна наемна цена от 52 Евро, без ДДС.   

 

5. Помещение, подходящо за склад и находящо се под “Диана” 3, с площ от 32 кв.м., с начална месечна наемна цена от 38 Евро без ДДС.            

 

6. апартамент №14,  с площ от 71.77 кв.м., находящ се на партерен етаж в НСК „Диана” 1, гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 140 Евро, без ДДС.

 

7. апартамент №123, с площ от 71.77 кв.м., находящ се на 12 етаж в НСК „Диана” 1, гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 140 Евро, без ДДС.

 

8. апартамент №51,  с площ от 66.98 кв.м., находящ се на 5 етаж в НСК „Диана” 1, гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 140 Евро, без ДДС.

 

9. апартамент №62,  с площ от 68.98 кв.м., находящ се на 6 етаж в НСК „Диана” 1, гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 140 Евро, без ДДС.

 

10. апартамент №94,  с площ от 71.77 кв.м., находящ се на 9 етаж в НСК „Диана” 1, гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 140 Евро, без ДДС.

 

11. апартамент №1204,  с площ от 71.77 кв.м., находящ се на 12 етаж в НСК „Диана” 1, гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 140 Евро, без ДДС.

 

12. апартамент №1302,  с площ от 68.98 кв.м., находящ се на 13 етаж в НСК „Диана” 1, гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 130 Евро, без ДДС.

 

13. апартамент №1203,  с площ от 71.77 кв.м., находящ се на 12 етаж в НСК „Диана” 1, гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 140 Евро, без ДДС.

 

14. апартамент №1401,  с площ от 66.98 кв.м., находящ се на 14 етаж в НСК „Диана” 1, гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 130 Евро, без ДДС.

 

15. апартамент №1402,  с площ от 68.98 кв.м., находящ се на 14 етаж в НСК „Диана” 1, гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 130 Евро, без ДДС.

 

16. апартамент №1503,  с площ от 71.77 кв.м., находящ се на 15 етаж в НСК „Диана” 1, гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 140 Евро, без ДДС.

 

II. НСК „ДИАНА” 2, ж.к. „Дианабад”, ул „Никола Габровски” №1, гр. София:

 

17. апартамент №401/41,  с площ от 66.98 кв.м., находящ се на 4 – ти етаж в НСК „Диана” 2, с начална месечна наемна цена от 130 Евро, без ДДС.

 

18. апартамент №1104, с площ от 71.77 кв.м., находящ се на 11 етаж в НСК „Диана” 2, гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 140 Евро, без ДДС.

 

19. апартамент №901, с площ от 66.98 кв.м., находящ се на 9 етаж в НСК „Диана” 2, гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 130 Евро, без ДДС.

 

20. апартамент №1001, с площ от 66.98 кв.м., находящ се на 10 етаж в НСК „Диана” 2, гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 130 Евро, без ДДС.

 

21. апартамент №1503, с площ от 71.77 кв.м., находящ се на 15 етаж в НСК „Диана” 2, гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 140 Евро, без ДДС.

 

22. апартамент №1202, с площ от 68.98 кв.м., находящ се на 12 етаж в НСК „Диана” 2, гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 130 Евро, без ДДС.

 

23. апартамент №1201, с площ от 68.98 кв.м., находящ се на 12 етаж в НСК „Диана” 2, гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 130 Евро, без ДДС.

 

 

24. Помещение, находящо се на територията на НСК „Диана”, гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, на 2-ри етаж/ ниво в „Южни трибуни”, с обща площ от 165 кв.м., с начална месечна наемна цена от 350 Евро, без ДДС.

 

25. Площ от 1 м2 за разполагане на автомат за топли напитки във фоайето на НСК „Диана” 2, с начална месечна наемна цена от 25 Евро без ДДС.

 

В търга с тайно наддаване за гореизнесените обекти може да участва всеки правен субект: физическо лице – само за позициите за наемане на апартамент за жилищни нужди, или юридически лица, включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и спорове от съдебно естество с НСБ” ЕАД.

 

Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10.30 ч. до 16.30 ч., от 09.11.12г. до 20.11.12г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 70 /седемдесет/ лева, без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед №12-001976-1/2/08.11.2012г. на Изпълнителния директор. Най - късно до 17.30 ч. на 21.11.12г., включително, трябва да се  внесе депозит в лева, в размер на 10 % от началната месечна наемна цена за съответния обект. Тръжната документация се закупува и получава на касата на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, НС “Васил Левски”, сектор „А” - деловодство, всеки присъствен делничен ден, от 9.30 ч. до 17.00 ч., от 09.11.12г. до 16.11.12г., включително. Депозитът се заплаща на касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи  по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най-късно до 17.30 ч. на 22.11.2012г., включително. Подадените пликове се разпечатват в стая № 3 на  26.11.2012г. в 10.30 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед №12-001976-1/2/07.11.2012г. на Изпълнителния директор.

Управителят на НСК „Диана”, гр. София, където се намират обектите, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допуска/ осигурява достъп на кандидат участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представена от същите /кандидат участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД, в сградата на НС “Васил Левски”, сектор “А”, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09.30ч. до 17.00ч. от 09.11.2012г. до 16.11.2012г. и на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

Допълнителна информация: от Отдел “Правен” на тел. (02) 93 00 767

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  

/ПЕТЪР БОЖИЛОВ/

 

Документи: