Решение за провеждане търг с тайно наддаване на 26.04.2013г./Архив/

РЕШЕНИЕ №12.04..19.04..23.04..24.04..26.04.2013г./04.04.2013г.

за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание на назначена със Заповед №13-000954-1/05.04.2013г. на Изпълнителния директор Комисия.

 

“Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г. /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на:

 

І. ВИСОКОПЛАНИНСКИ СПОРТЕН КОМПЛЕКС „БЕЛМЕКЕН”:

1. Източна част от покривно пространство на спортна зала с площ 16 кв.м. и стая с площ 9 кв.м. за монтиране и използване на телекомуникационно оборудване, обща площ за отдаване под наем 25 кв.м, с начална месечна наемна цена от 900 лв. без ДДС.

 

ІІ.  НАЦИОНАЛНИ ГРЕБНИ И РЕМОНТНИ БАЗИ „СРЕДЕЦ” – ПАНЧАРЕВО:

2. Лодкостроителница – Панчарево / част от Комплекс Национални гребни и ремонтни бази „Средец”/, с плош от 520 кв.м., с начална месечна наемна цена от 600 лв. без ДДС.

 

 

ІII. НСК „ДИАНА” 1:

3. Помещение за търговска дейност с площ от 10.40 кв.м, находящо се в “Диана” 1, на партерния етаж, с начална месечна наемна цена от 54 Евро без ДДС.

4. Помещение, подходящо за склад и находящо се под “Диана” 3, с площ от 32 кв.м., с начална месечна наемна цена от 38 Евро без ДДС.

5. НСК ”Диана” 1, апартамент №1203, ет.12, с площ 71.77 кв.м, гр. София, ул.”Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 281 лева без ДДС.

6. НСК „Диана” 1, апартамент №1304, ет.13 с площ 71.77 кв.м, гр. София, ул.”Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 281 лева без ДДС.

7. НСК „Диана” 1, апартамент №1401, ет.14 с площ 66.98 кв.м, гр. София, ул.”Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 264 лева без ДДС.

 

IV. НСК „ДИАНА” 2:

8. НСК ”Диана” 2, апартамент №41, ет.4, с площ 66.98 кв.м, гр. София, ул.”Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 281 лева без ДДС.

9. НСК ”Диана” 2, апартамент №43, ет.4, с площ 71.77 кв.м, гр. София, ул.”Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 299 лева без ДДС.

10. НСК ”Диана” 2, апартамент №44, ет.4, с площ 71.77 кв.м, гр. София, ул.”Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 299 лева без ДДС.

11. НСК ”Диана” 2, апартамент №1503, ет.15, с площ 71.77 кв.м, гр. София, ул.”Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 281 лева без ДДС.

12. Помещение, находящо се на територията на НСК „Диана”, гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, на 2-ри етаж/ ниво в „Южни трибуни”, с обща площ от 165 кв.м., с начална месечна наемна цена от 350 Евро, без ДДС.

 

V. КОННА СПОРТНА БАЗА  „ХАН АСПАРУХ”:

 13. Помещение за търговска дейност с площ от 25.01 кв.м., с начална месечна наемна цена от 300 лв. без ДДС.

 

14. Ресторант „Коне в почивка”, с площ от 89.00 кв.м. и открита площ от 100 кв.м., находящ се на територията на КСБ ”Хан Аспарух”, гр. София, ул. ”Хайдушко изворче” №28, с начална месечна наемна цена за обекта от 400 лв. без ДДС.

15. Помещения  №3 с площ от 14.00 кв.м.. в новопостроената част находящо се на територията на КСБ ”Хан Аспарух”, гр .София, ул.”Хайдушко изворче” №28, с начална месечна наемна цена за обекта 43 лв. без ДДС.

16. Помещения №5 с площ от 15.40 кв.м. в новопостроената част находящо се на територията на КСБ ”Хан Аспарух”, гр. София, ул.”Хайдушко изворче” №28, с начална месечна наемна цена за обекта от 47 лв. без ДДС.

 

VІ. НАЦИОНАЛНА ВЕТРОХОДНА БАЗА - ГР.НЕСЕБЪР:

17. Част от ветроходна база с площ 570 кв.м., с начална месечна наемна цена от 2 360 лева без ДДС.

 

Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10.30 ч. до 16.30 ч., от 12.04.2013 до 22.04.2013г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 70 /седемдесет/ лева, без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед №13-000954-1/04.04.2013. на Изпълнителния директор. Най - късно до 17.30 ч. на 23.04.2013г., включително, трябва да се  внесе депозит в лева, в размер на 10 % от началната месечна наемна цена за съответния обект. Тръжната документация се закупува и получава на касата на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, НС “Васил Левски”, сектор „А” - деловодство, всеки делничен ден, от 9.30 ч. до 16.00 ч., от 12.04.2013г до 19.04.13г., включително. Депозитът се заплаща на касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи  по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най-късно до 17.30 ч., на 24.04.2013г., включително. Подадените пликове се разпечатват в стая № 3 на  26.04.2013г. в 10.30 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед №13-000954-1/05.04.2013г. на Изпълнителния директор.

Ръководителите на звена, където се намират обектите, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допускат/ осигуряват достъп на кандидат участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД, в сградата на НС “Васил Левски”, сектор “А”, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09.30ч. до 16.00ч. от 12.04.2013г. до 19.04.2013г. и на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

Допълнителна информация: от Отдел “Правен” на тел. (02) 93 00 767

 

 

                                                           ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:                                                                                                                                                               /ВЕЛИНА БОЖИЛОВА/

 

Документи: