Решение за провеждане търг с тайно наддаване на 24.07.2012г./Архив/

РЕШЕНИЕ № 10.07..20.07..24.07.2012г./27.06.2012г.

за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание на назначена със Заповед №12-000970-1/28.06.2012г. на Изпълнителния директор Комисия.

“Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на  следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на КСБ „Хан Аспарух”, гр. София:

I. КСБ „ХАН АСПАРУХ”, ул. „Хайдушко изворче” №28, гр. София:

1. Помещение, бивш склад за гюбре, представляващо масивна сграда в североизточния край на базата, с размери 24 м. х 9 м. или обща площ от 216 м2., с начална месечна наемна цена за обекта от 180 Евро без ДДС. Сградата е в много лошо физическо и функционално състояние и се нуждае от основен ремонт.   

2. Навес от метална конструкция и стени и покрив от ламарина, разположен в североизточния край на базата, с размери 15 м. х 12 м. или обща площ от 180 м2, с начална месечна наемна цена от 150 Евро без ДДС.  Обектите имат нужда от ремонт. Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10.30 ч. до 16.30 ч., от 10.07.12г. до 18.07.12г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 70 /седемдесет/ лева, без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед №12-000970-1/29.06.2012г. на Изпълнителния директор. Най - късно до 17.30 ч. на 18.07.12г., включително, трябва да се  внесе депозит в лева, в размер на 10 % от началната месечна наемна цена за съответния обект. Тръжната документация се закупува и получава на касата на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, НС “Васил Левски”, сектор „А” - деловодство, всеки присъствен делничен ден, от 9.30 ч. до 17.00 ч., от 10.07.12г. до 16.07.12г., включително. Депозитът се заплаща на касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи  по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най-късно до 17.30 ч. на 20.07.2012г., включително. Подадените пликове се разпечатват в стая № 3 на  24.07.2012г. в 10.30 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед №12-000970-1/28.06.2012г. на Изпълнителния директор.

Управителят на КСБ „Хан Аспарух”, гр. София, където се намират обектите, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допуска/ осигурява достъп на кандидат участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представена от същите /кандидат участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД, в сградата на НС “Васил Левски”, сектор “А”, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09.30ч. до 17.00ч. от 10.07.2012г. до 16.07.2012г. и на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

Допълнителна информация: от Отдел “Правен” на тел. (02) 93 00 767

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  

/ПЕТЪР БОЖИЛОВ/

 

Документи: