Решение за провеждане търг с тайно наддаване на 23.11.2012г./Архив/

РЕШЕНИЕ № 08.11..21.11..23.11.2012г./05.11.2012г.

за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание на назначена със Заповед №12-001976-1/1/06.11.2012г. на Изпълнителния директор Комисия.

“Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на НС „Васил Левски” и МФСЗ „Арена Армеец София”, гр. София:

I. НАЦИОНАЛЕН СТАДИОН “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, гр. София:

1. Помещения, бивш възстановителен център /подходящи за склад/, находящи се на сектор „Г”, II - ро ниво, между ос 10 и ос 13 на НС „Васил Левски”, с обща застроена площ от 140 кв.м., разпределени както следва: основни площи - помещения за физиотерапия от 75.11 кв.м. и спомагателни площи - тоалетна, стълбища, коридори, помещение за персонал от 64.89 кв.м., с начална месечна наемна цена за обекта от 265 Евро без ДДС.  

2. Помещения, подходящи за склад, находящи се на сектор „Г”, II - ро ниво, между ос 6 и ос 9 на НС „Васил Левски”, с обща застроена площ от 124 кв.м., разпределени както следва: основни площи - помещения за физиотерапия от 83.51 кв.м. и спомагателни площи - тоалетна, сервизно с главно ел. табло, коридори, помещение за персонал от 40.49 кв.м., с начална месечна наемна цена за обекта от 265 Евро без ДДС.

3. Помещение за офис, находящо се на НС „Васил Левски”, сектор „Б”, III - то ниво, с площ от 48,37 кв.м., с начална месечна наемна цена за обекта от 118 Евро без ДДС.

4. Помещение, състоящо се от спортна зала с площ от 176 кв.м. и съблекалня с площ от 125 кв.м., находящо се на сектор „Б” на НС „Васил Левски”, гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №38, с начална месечна наемна цена от 3 220 лв. без ДДС.

5. Помещение, офис 11, находящо се на сектор „Б”, кота 3 на територията на НС „Васил Левски”, с площ от 52 кв.м., гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №38, с начална месечна наемна цена от 750 лв.  без ДДС.

6. Възстановителен център, сектор „Г”, първо ниво, между вход 14 и вход 15, с обща площ от 89.17 кв.м., състояща се от зала /без техническо помещение, с басейн/ с площ от 75.38 кв.м., стая с площ от 9.95 кв.м., предверие с площ от 2.48 кв.м. и санитарен възел с площ от 1.36 кв.м., с начална месечна наемна цена от 175 Евро без ДДС.

7. Помещение, офис 15, с площ от 20 кв.м., находящо се на НС „Васил Левски”, II – ро ниво, сектор „Б”, с начална месечна наемна цена от 40 Евро без ДДС.

 

Обектите имат нужда от ремонт.

 

II. МФСЗ „Арена Армеец София”:

8. Помещение – медицински пукт с обща площ от 55 кв.м., състоящ се от:фоайе с площ от 16.10 кв.м., лекарски кабинет с площ от 22.40 кв.м., манипулационна с площ от 11.50 кв.м., WC с площ от 1.90 кв.м. и склад с площ от 3.10 кв.м., разположено в блок 8 от сутерена на Залата, при начална месечна наемна цена от 160 Евро без ДДС.

 

В търга с тайно наддаване за гореизнесените обекти могат да участва правни субекти – физически лица – ЕТ или юридически лица, включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и спорове от съдебно естество с НСБ” ЕАД.

 

Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10.30 ч. до 16.30 ч., от 08.11.12г. до 19.11.12г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 70 /седемдесет/ лева, без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед №12-001976-1/1/07.11.2012г. на Изпълнителния директор. Най - късно до 17.30 ч. на 20.11.12г., включително, трябва да се  внесе депозит в лева, в размер на 10 % от началната месечна наемна цена за съответния обект. Тръжната документация се закупува и получава на касата на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, НС “Васил Левски”, сектор „А” - деловодство, всеки присъствен делничен ден, от 9.30 ч. до 17.00 ч., от 08.11.12г. до 16.11.12г., включително. Депозитът се заплаща на касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи  по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най-късно до 17.30 ч. на 21.11.2012г., включително. Подадените пликове се разпечатват в стая № 3 на  23.11.2012г. в 10.30 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед №12-001976-1/1/06.11.2012г. на Изпълнителния директор.

Управителите на НС „Васил Левски” и МФСЗ „Арена Армеец София”, гр. София, където се намират обектите, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допускат/ осигуряват достъп на кандидат участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представена от същите /кандидат участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД, в сградата на НС “Васил Левски”, сектор “А”, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09.30ч. до 17.00ч. от 08.11.2012г. до 16.11.2012г. и на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

Допълнителна информация: от Отдел “Правен” на тел. (02) 93 00 767

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР :

   /ПЕТЪР БОЖИЛОВ/

РЕШЕНИЕ № 08.11..21.11..23.11.2012г./05.11.2012г.

за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание на назначена със Заповед №12-001976-1/1/06.11.2012г. на Изпълнителния директор Комисия.

“Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на НС „Васил Левски” и МФСЗ „Арена Армеец София”, гр. София:

I. НАЦИОНАЛЕН СТАДИОН “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, гр. София:

1. Помещения, бивш възстановителен център /подходящи за склад/, находящи се на сектор „Г”, II - ро ниво, между ос 10 и ос 13 на НС „Васил Левски”, с обща застроена площ от 140 кв.м., разпределени както следва: основни площи - помещения за физиотерапия от 75.11 кв.м. и спомагателни площи - тоалетна, стълбища, коридори, помещение за персонал от 64.89 кв.м., с начална месечна наемна цена за обекта от 265 Евро без ДДС.  

2. Помещения, подходящи за склад, находящи се на сектор „Г”, II - ро ниво, между ос 6 и ос 9 на НС „Васил Левски”, с обща застроена площ от 124 кв.м., разпределени както следва: основни площи - помещения за физиотерапия от 83.51 кв.м. и спомагателни площи - тоалетна, сервизно с главно ел. табло, коридори, помещение за персонал от 40.49 кв.м., с начална месечна наемна цена за обекта от 265 Евро без ДДС.

3. Помещение за офис, находящо се на НС „Васил Левски”, сектор „Б”, III - то ниво, с площ от 48,37 кв.м., с начална месечна наемна цена за обекта от 118 Евро без ДДС.

4. Помещение, състоящо се от спортна зала с площ от 176 кв.м. и съблекалня с площ от 125 кв.м., находящо се на сектор „Б” на НС „Васил Левски”, гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №38, с начална месечна наемна цена от 3 220 лв. без ДДС.

5. Помещение, офис 11, находящо се на сектор „Б”, кота 3 на територията на НС „Васил Левски”, с площ от 52 кв.м., гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №38, с начална месечна наемна цена от 750 лв.  без ДДС.

6. Възстановителен център, сектор „Г”, първо ниво, между вход 14 и вход 15, с обща площ от 89.17 кв.м., състояща се от зала /без техническо помещение, с басейн/ с площ от 75.38 кв.м., стая с площ от 9.95 кв.м., предверие с площ от 2.48 кв.м. и санитарен възел с площ от 1.36 кв.м., с начална месечна наемна цена от 175 Евро без ДДС.

7. Помещение, офис 15, с площ от 20 кв.м., находящо се на НС „Васил Левски”, II – ро ниво, сектор „Б”, с начална месечна наемна цена от 40 Евро без ДДС.

 

Обектите имат нужда от ремонт.

 

II. МФСЗ „Арена Армеец София”:

8. Помещение – медицински пукт с обща площ от 55 кв.м., състоящ се от:фоайе с площ от 16.10 кв.м., лекарски кабинет с площ от 22.40 кв.м., манипулационна с площ от 11.50 кв.м., WC с площ от 1.90 кв.м. и склад с площ от 3.10 кв.м., разположено в блок 8 от сутерена на Залата, при начална месечна наемна цена от 160 Евро без ДДС.

 

В търга с тайно наддаване за гореизнесените обекти могат да участва правни субекти – физически лица – ЕТ или юридически лица, включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и спорове от съдебно естество с НСБ” ЕАД.

 

Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10.30 ч. до 16.30 ч., от 08.11.12г. до 19.11.12г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 70 /седемдесет/ лева, без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед №12-001976-1/1/07.11.2012г. на Изпълнителния директор. Най - късно до 17.30 ч. на 20.11.12г., включително, трябва да се  внесе депозит в лева, в размер на 10 % от началната месечна наемна цена за съответния обект. Тръжната документация се закупува и получава на касата на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, НС “Васил Левски”, сектор „А” - деловодство, всеки присъствен делничен ден, от 9.30 ч. до 17.00 ч., от 08.11.12г. до 16.11.12г., включително. Депозитът се заплаща на касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи  по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най-късно до 17.30 ч. на 21.11.2012г., включително. Подадените пликове се разпечатват в стая № 3 на  23.11.2012г. в 10.30 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед №12-001976-1/1/06.11.2012г. на Изпълнителния директор.

Управителите на НС „Васил Левски” и МФСЗ „Арена Армеец София”, гр. София, където се намират обектите, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допускат/ осигуряват достъп на кандидат участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представена от същите /кандидат участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД, в сградата на НС “Васил Левски”, сектор “А”, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09.30ч. до 17.00ч. от 08.11.2012г. до 16.11.2012г. и на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

Допълнителна информация: от Отдел “Правен” на тел. (02) 93 00 767

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР :

   /ПЕТЪР БОЖИЛОВ/

 

Документи: