Решение за провеждане търг с тайно наддаване на 20.03.2012г./Архив/

РЕШЕНИЕ № 02.03..16.03..20.03.2012г./17.02.2012г.

за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание на назначена със Заповед №12-000351-1/20.02.2012г. на Изпълнителния директор Комисия.

 

“Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на НСК „Диана”, гр. София, ж.к. „Дианабад”, ул. „Никола Габровски” №1:

I. НСК „ДИАНА” 1, ж.к. „Дианабад”, ул „Никола Габровски” №1, гр. София:

1. Помещение за търговска дейност, с площ от 9.80 кв.м., находящо се на партерния етаж на “Диана” 1, с начална месечна наемна цена от 41 Евро без ДДС.

2. Помещение за търговска дейност с площ от 10.40 м2, находящо се в “Диана” 1, на партерния етаж, с начална месечна наемна цена от 43 Евро без ДДС.

3. Помещение за търговска дейност с площ от 7.8 м2, находящо се в “Диана” 1, на партерния етаж, с начална месечна наемна цена от 33 Евро, без ДДС.

4. Помещение за търговска дейност с площ от 9.98 м2, находящо се в “Диана” 1, на партерния етаж, с начална месечна наемна цена от 41 Евро, без ДДС.

5. помещение, находящо се под “Диана” 3, с площ от 32 кв.м., с начална месечна наемна цена от 27 Евро, без ДДС.                                     

6. апартамент №14,  с площ от 71.77 кв.м., находящ се на партерен етаж в НСК „Диана” 1, гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 140 Евро, без ДДС.

7. апартамент №31, с площ от 66.98 кв.м., находящ се на 3 етаж в НСК „Диана” 1, гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 130 Евро, без ДДС.

8. апартамент №72, с площ от 68.98 кв.м., находящ се на 7 етаж в НСК „Диана” 1, гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 130 Евро, без ДДС.

9. Помещение с площ от 150 кв.м., находящо се на територията на НСК „Диана” до пералното стопанство,  гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 125 Евро без ДДС и влагане на инвестиции.

10. Помещение /павилион/ с площ от 7.65 кв.м., находящо се на територията на НСК „Диана” 1,  гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 95 Евро без ДДС.                                                                                                                                                                                                                    

11. апартамент №1502, с площ от 68.98 кв.м., находящ се на 15 етаж в НСК „Диана” 1, гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 130 Евро, без ДДС.

12. апартамент №44, с площ от 71.77 кв.м., находящ се на 4 етаж в НСК „Диана” 1, гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 140 Евро, без ДДС.

13. апартамент №1004, с площ от 71.77 кв.м., находящ се на 10 етаж в НСК „Диана” 1, гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 140 Евро, без ДДС.

14. апартамент №123, с площ от 71.77 кв.м., находящ се на 12 етаж в НСК „Диана” 1, гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 140 Евро, без ДДС.

 

 

II. НСК „ДИАНА” 2, ж.к. „Дианабад”, ул „Никола Габровски” №1, гр. София:

15. апартамент №401/41,  с площ от 66.98 кв.м., находящ се на 4 – ти етаж в НСК „Диана” 2, с начална месечна наемна цена от 130 Евро, без ДДС.

16. апартамент №404/44,  с площ от 71.77 кв.м., находящ се на 4 – ти етаж в НСК „Диана” 2, с начална месечна наемна цена от 140 Евро, без ДДС.

17. апартамент №1104, с площ от 71.77 кв.м., находящ се на 11 етаж в НСК „Диана” 2, гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 140 Евро, без ДДС.

18. апартамент №1403, с площ от 71.77 кв.м., находящ се на 14 етаж в НСК „Диана” 2, гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 140 Евро, без ДДС.

19. Помещение, находящо се на територията на НСК „Диана”, гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, на 2-ри етаж в „Плувен комплекс” /Южни трибуни, с обща площ от 165 кв.м., с начална месечна наемна цена от 625 Евро, без ДДС.

 

Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10.00 ч. до 17.00 ч., от 02.03.12г. до 16.03.12г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 70 /седемдесет/ лева, без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед №12-000351-1/21.02.2012г. на Изпълнителния директор. Най - късно до 17.30 ч. на 16.03.12г., включително, трябва да се  внесе депозит в лева, в размер на 10 % от началната месечна наемна цена за съответния обект. Тръжната документация се закупува и получава на касата на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, НС “Васил Левски”, сектор „А” - деловодство, всеки делничен ден, от 9.30 ч. до 17.00 ч., от 02.03.12г. до 16.03.12г., включително. Депозитът се заплаща на касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи  по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик от 10.30 ч. до 17.30 ч., от 02.03.12г. до 16.03.12г., включително. Подадените пликове се разпечатват в стая № 3 на  20.03.12г. в 10.30 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед №12-000351-1/20.02.2012г. на Изпълнителния директор.

Управителят на НСК „Диана”, където се намират обектите, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допуска/ осигурява достъп на кандидат участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представена от същите /кандидат участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД, в сградата на НС “Васил Левски”, сектор “А”, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, гр. София всеки присъствен ден от 09.30ч. до 17.30ч. от 02.03.2012г. до 16.03.2012г. и на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

Допълнителна информация: от Отдел “Правен” на тел. (02) 93 00 767

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:                                                                                                          /                                                    /ПЕТЪР БОЖИЛОВ/

Документи: