Решение за провеждане търг с тайно наддаване на 16.05.2012г./Архив/

РЕШЕНИЕ № 02.05..11.05..16.05.2012г./25.04.2012г.

за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание на назначена със Заповед №12-000031-2/27.04.2012г. на Изпълнителния директор Комисия.

 

“Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г. /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следния обект, собственост на дружеството и находящ се в Многофункционална спортна зала „Арена Армеец София”, гр. София:

I. Обект за обществено хранене:

1. Помещение на кота +0.00:

1.1. Кафе – бар с площ от 139,26 кв.м., с начална месечна наемна цена от 1100 лева без ДДС.

Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10.30ч. до 16.30ч., от 02.05.12г. до 11.05.12г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 70 /седемдесет/ лева, без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед №12-000031-2/26.04.2012г. на Изпълнителния директор. Най - късно до 17.30ч. на 11.05.12г., включително, трябва да се  внесе депозит в лева, в размер на 10 % от началната месечна наемна цена за съответния обект. Тръжната документация се закупува и получава на касата на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, НС “Васил Левски”, сектор „А” - деловодство, всеки присъствен делничен ден, от 9.30ч. до 16.00ч., от 02.05.12г. до 10.05.12г., включително. Депозитът се заплаща на касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи  по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик от 11.30 ч. до 17.30 ч., от 02.05.12г. до 11.05.12г., включително. Подадените пликове се разпечатват в стая № 3 на  16.05.12г. в 10.30 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед №12-000031-2/27.04.2012г. на Изпълнителния директор.

Управителят на МФСЗ „Арена Армеец София”, гр. София, където се намира обекта, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допуска/ осигурява достъп на кандидат участниците за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представена от същите /кандидат участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД, в сградата на НС “Васил Левски”, сектор “А”, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, гр. София всеки присъствен ден от 09.30ч. до 17.30ч. от 02.05.2012г. до 10.05.2012г. и на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

Допълнителна информация: от Отдел “Правен” на тел. (02) 93 00 767

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:                                                                                           

                                                /ПЕТЪР БОЖИЛОВ/

 

Документи: