Решение за провеждане търг с тайно наддаване на 15.03.2012г./Архив/

РЕШЕНИЕ № 28.02..13.03..15.03.2012г./20.02.2012г.

за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание на назначена със Заповед №12-000355-1/21.02.2012г. на Изпълнителния директор Комисия.

 

“Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на НС „Васил Левски”, КСБ „Хан Аспарух” и МФСЗ „Арена Армеец София”, гр. София:

I. НАЦИОНАЛЕН СТАДИОН “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, гр. София:

1. Помещения, бивш възстановителен център /подходящи за склад/, находящи се на сектор „Г”, II - ро ниво, между ос 10 и ос 13 на НС „Васил Левски”, с обща застроена площ от 140 кв.м., разпределени както следва: основни площи - помещения за физиотерапия от 75.11 кв.м. и спомагателни площи - тоалетна, стълбища, коридори, помещение за персонал от 64.89 кв.м., с начална месечна наемна цена за обекта от 235 Евро без ДДС.

2. Помещения, бивш възстановителен център №14, находящи се на сектор „Г”, II - ро ниво, между ос 2 и ос 5 на НС „Васил Левски”, с обща застроена площ от 228.45 кв.м., разпределени както следва: основни площи - басейни, душове, кабинети и др. от 148.92 кв.м. и спомагателни площи - стълбища, коридори, техническо помещение от 79.53 кв.м., с начална месечна наемна цена за обекта от 570 Евро без ДДС.

3. Помещения, подходящи за склад, находящи се на сектор „Г”, II - ро ниво, между ос 6 и ос 9 на НС „Васил Левски”, с обща застроена площ от 124 кв.м., разпределени както следва: основни площи - помещения за физиотерапия от 83.51 кв.м. и спомагателни площи - тоалетна, сервизно с главно ел. табло, коридори, помещение за персонал от 40.49 кв.м., с начална месечна наемна цена за обекта от 220 Евро без ДДС.

4. Помещение за офис, находящо се на НС „Васил Левски”, сектор „Б”, III - то ниво, с площ от 48,37 кв.м., с начална месечна наемна цена за обекта от 135 Евро без ДДС.

5. Помещение, ½ част от офис №6, находящо се на НС „Васил Левски”, сектор „Б”, II - ро ниво, с площ от 29.40 кв.м., с начална месечна наемна цена за обекта от 130 Евро без ДДС.

6. Билетна каса, находяща се на ул. „Ген. Гурко” пред НС „Васил Левски”, с площ от 8.82 кв.м., с начална месечна наемна цена от 22 Евро без ДДС.

7. Билетна каса, находяща се на ул. „Ген. Гурко” пред НС „Васил Левски”, с площ от 11.76 кв.м., с начална месечна наемна цена от 30 Евро без ДДС.

8. Помещение, състоящо се от спортна зала с площ от 176 кв.м. и съблекалня с площ от 125 кв.м., находящо се на сектор „Б” на НС „Васил Левски”, гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №38, с начална месечна наемна цена от 3220 лв. без ДДС.

9. Помещение, офис 11, находящо се на сектор „Б”, кота 3 на територията на НС „Васил Левски”, с площ от 52 кв.м., гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №38, с начална месечна наемна цена от 867 лв./ 444 Евро без ДДС.

10. Помещение с площ от 42 кв.м., находящо се на сектор „Б”, III - то ниво на територията на НС „Васил Левски”, гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №38, с начална месечна наемна цена от 510 лв./ 261 Евро без ДДС.

11. Терен/ площ от 1 кв.м. за поставяне/ разполагане на кафе машина на територията на НС „Васил Левски”, I - во ниво на сектор „А”, с начална месечна наемна цена от 25 Евро без ДДС.

Обектите имат нужда от ремонт.

 

II. КСБ „ХАН АСПАРУХ”, ул. „Хайдушко изворче” №28, гр. София:

12. Помещение за склад в трафопост, с площ от 10.70 кв.м., находящо се на КСБ „Хан Аспарух”, с начална месечна наемна цена за обекта от 26 Евро без ДДС и необходимост от извършване на инвестиции.

 

13. Помещение за склад в трафопост, с площ от 54.32 кв.м., находящо се на КСБ „Хан Аспарух”, с начална месечна наемна цена за обекта от 53 Евро без ДДС и необходимост от извършване на инвестиции.

 

14. Помещение за склад, с площ от 96.48 кв.м., находящо се в непосредствена близост до ветеринарната лечебница на КСБ „Хан Аспарух”, с начална месечна наемна цена за обекта от 225 Евро без ДДС и задължително извършване на инвестиции в обекта.

 

15. Помещение за амуничник с площ от 9 кв.м., находящо се на територията КСБ „Хан Аспарух”, в непосредствено до бокс №53, гр. София, ул. „Хайдушко изворче” №28, с начална месечна наемна цена за обекта от 47 Евро без ДДС.

 

16. Помещение за амуничник с площ от 12.92 кв.м., находящо се на територията КСБ „Хан Аспарух”, гр. София, ул. „Хайдушко изворче” №28, с начална месечна наемна цена за обекта от 55 Евро без ДДС.

 

17. Помещение/ обект №6 с площ от 32.24 кв.м. в бившата ветеринарна лечебница, съгласно приложена схема - разпределение на сградата, находящо се на територията КСБ „Хан Аспарух”, гр. София, ул. „Хайдушко изворче” №28, с начална месечна наемна цена за обекта от 55 Евро без ДДС. 

     Обектите имат нужда от ремонт.

 

                                               III. МФСЗ „Арена Армеец София”:

18. Терен/ площ от 2 кв.м. за поставяне на банкомат на територията на МФСЗ „Арена Армеец София”, гр. София, бул. „Асен Йорданов” №1, с начална месечна наемна цена от 50 Евро без ДДС

 

Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10.00 ч. до 17.00 ч., от 28.02.12г. до 13.03.12г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 70 /седемдесет/ лева, без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед №12-000355-1/22.02.2012г. на Изпълнителния директор. Най - късно до 17.30 ч. на 13.03.12г., включително, трябва да се  внесе депозит в лева, в размер на 10 % от началната месечна наемна цена за съответния обект. Тръжната документация се закупува и получава на касата на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, НС “Васил Левски”, сектор „А” - деловодство, всеки делничен ден, от 9.30 ч. до 17.00 ч., от 28.02.12г. до 13.03.12г., включително. Депозитът се заплаща на касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи  по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик от 10.30 ч. до 17.30 ч., от 28.02.12г. до 13.03.12г., включително. Подадените пликове се разпечатват в стая № 3 на  15.03.12г. в 10.30 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед №12-000355-1/21.02.2012г. на Изпълнителния директор.

Управителите на НС „Васил Левски”, КСБ „Хан Аспарух” и МФСЗ „Арена Армеец София”, гр. София, където се намират обектите, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допускат/ осигуряват достъп на кандидат участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представена от същите /кандидат участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД, в сградата на НС “Васил Левски”, сектор “А”, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, гр. София всеки присъствен ден от 09.30ч. до 17.30ч. от 28.02.2012г. до 13.03.2012г. и на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

Допълнителна информация: от Отдел “Правен” на тел. (02) 93 00 767

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:                                                                                             

                                                  /ПЕТЪР БОЖИЛОВ/

 

Документи: