Решение за провеждане търг с тайно наддаване на 14.05.2013г./Архив/

РЕШЕНИЕ №26.04..07.05..09.05..10.05..14.05.2013г./22.04.2013г. за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание на назначена със Заповед №13-000889-1/24.04.2013г. на Изпълнителния директор Комисия.

 

“Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок от 6 м. /шест месеца/, срещу заплащане на месечен наем, на следния обект, собственост на дружеството и находящи се на територията на:

І. „НСБ СПОРТПАЛАС” – ГР.ВАРНА:

1. Терен за открити тенис кортове, с размери 53,22 м. х 35,93 м., или с обща площ от 1912 кв.м. Към настоящия момент върху терена са изградени 3 /три/ броя тенис кортове с изкуствена настилка, оградени са с ограда и имат осветление. Кортовете са действащи. Предназначението на въпросния терен е за спорт и същият не може да се използва за други цели от участник в процедурата по отдаване под наем. Началната месечна наемна цена на предмета на настоящата процедура възлиза на 1500 лева без ДДС.

В търга с тайно наддаване за гореизнесените обекти могат да участват юридически лица и еднолични търговци /ЕТ/, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон, включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и спорове от съдебно естество с НСБ” ЕАД.

Оглед на обекта може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10.30 ч. до 16.30 ч., от 26.04.2013 до 08.05.2013г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 70 /седемдесет/ лева, без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед №13-000889-1/23.04.2013г. на Изпълнителния директор. Най - късно до 17.30 ч. на 09.05.2013г., включително, трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10 % от началната месечна наемна цена за съответния обект. Тръжната документация се закупува в касата и получава в деловодството на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, НС “Васил Левски”, сектор „А”, както и на място в НСБ „Спортпалас”, гр. Варна, к.к. „Златни пясъци”, всеки делничен ден, от 9.30 ч. до 16.00 ч., от 26.04.2013г до 07.05.2013г., включително. Депозитът се заплаща на касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най-късно до 17.30 ч., на 10.05.2013г., включително. Подадените пликове се разпечатват в стая № 3 на 14.05.2013г. в 10.30 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед №13-000889-1/24.04.2013г. на Изпълнителния директор.

Ръководителят на звено НСБ „СПОРТПАЛАС”, гр. Варна, където се намира обекта, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допуска / осигурява достъп на кандидат участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД, в сградата на НС “Васил Левски”, сектор “А”, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, гр. София, както и на място в НСБ „Спортпалас”, гр. Варна, к.к. „Златни пясъци” всеки присъствен делничен ден от 09.30ч. до 16.00ч. от 26.04.2013г. до 07.05.2013г. и на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg.

Допълнителна информация: от Отдел “Правен” на тел. (02) 93 00 767

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                /ВЕЛИНА БОЖИЛОВА/

 

Документи: