Решение за провеждане търг с тайно наддаване на 12.04.2013г./Архив/

РЕШЕНИЕ №28.03..05.04..10.04..12.04.2013г./21.03.2013г.

за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание на назначена със Заповед №13-000836-1/25.03.2013г. на Изпълнителния директор Комисия.

 

“Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г. /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на:

 

I. НАЦИОНАЛЕН СТАДИОН “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, БУЛ. “ЕВЛОГИ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ” №38, ГР. СОФИЯ:

 

1. Помещения, бивш възстановителен център /подходящи за склад/, находящи се на сектор „Г”, II - ро ниво, между ос 10 и ос 13 на НС „Васил Левски”, с обща застроена площ от 140 кв.м., разпределени както следва: основни площи - помещения за физиотерапия от 75.11 кв.м. и спомагателни площи - тоалетна, стълбища, коридори, помещение за персонал от 64.89 кв.м., с начална месечна наемна цена за обекта от 265 евро без ДДС.  

 

2. Помещения, подходящи за склад, находящи се на сектор „Г”, II - ро ниво, между ос 6 и ос 9 на НС „Васил Левски”, с обща застроена площ от 124 кв.м., разпределени както следва: основни площи - помещения за физиотерапия от 83.51 кв.м. и спомагателни площи - тоалетна, сервизно с главно ел. табло, коридори, помещение за персонал от 40.49 кв.м., с начална месечна наемна цена за обекта от 265 евро без ДДС.

 

3. Помещение за офис, находящо се на НС „Васил Левски”, сектор „Б”, III - то ниво, с площ от 48,37 кв.м., с начална месечна наемна цена за обекта от 118 евро без ДДС.

 

4. Помещение, състоящо се от спортна зала с площ от 176 кв.м. и съблекалня с площ от 125 кв.м., находящо се на сектор „Б” на НС „Васил Левски”, гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №38, с начална месечна наемна цена от 1 645 евро без ДДС.

 

5. Фитнес зала, разположена на вх.1, отд. 2 и 3, между оси 36 и 44, сектор „Б”, І-во ниво, зала 1 с площ 160.63 кв.м, зала 2 с площ 120.24 кв.м, санитарни помещения към зала 1 с площ 36.26 кв.м, санитарни помещения към зала 2 с площ 36,10 кв.м, склад с площ 9,23 кв.м, помещение за масаж с площ 10 кв.м, кафе с офис с площ 64,48 кв.м, всички с обща площ за отдаване под наем на обекта - 436.94 кв.м, находящи се в гр. София, бул.„Евлоги и Христо Георгиеви” №38, на територията на НС „Васил Левски”, с начална месечна наемна цена от 1 430 евро без ДДС.

 

6. Помещение –офис №5, сектор „Б” ІІІ-то ниво с площ 56 кв.м, находящо се в гр. София, бул.„Евлоги и Христо Георгиеви” №38, на територията на НС „Васил Левски”, с начална месечна наемна цена от 300 евро без ДДС.

 

7. Възстановителен център, сектор „Г”, І-во ниво , между вход 14 и вход 15, състоящо се от зала / без техническо помещение / с площ 75.38 кв.м, стая с площ 13.93 кв.м, предверие с площ 2.48 кв.м, wc с площ 1.63 кв.м, склад 1 с площ 6.62 кв.м, склад 2 с площ 7.07 кв.м., склад 3 с площ 6.41 кв.м., масажно помещение с площ 13.28 кв.м, всички с обща квадратура – 126.80 кв.м., находящи се в гр. София, бул.„Евлоги и Христо Георгиеви” №38, на територията на НС „Васил Левски”, с начална месечна наемна цена от 385 евро без ДДС.

 

8. Помещения за офиси, представляващи група от два обекта, предмет на отдаването на които е заедно, както следва:

 - № 3, сектор „Б”, ІІІ-то ниво, с площ 56.25 кв.м, находящо се в гр. София, бул.„Евлоги и Христо Георгиеви” №38, на територията на НС „Васил Левски;

 - № 4, сектор „Б”, ІІІ-то ниво, с площ 56.04 кв.м, находящо се в гр. София, бул.„Евлоги и Христо Георгиеви” №38, на територията на НС „Васил Левски”, с начална месечна наемна цена за групата от обекти от 970 евро без ДДС /по 485 евро на подобект/.

 

9. Помещение за търговска дейност /кафе/, сектор „А”, І-во ниво, под вх.26, кафе - търговска част с площ 73.25 кв.м., склад /зад бара/ с площ 7.08 кв.м., склад с площ 22.43 кв.м., WC с площ 2.03 кв.м., всичко с обща площ за отдаване под наем от 104.79 кв.м., находящи се в гр. София, бул.„Евлоги и Христо Георгиеви” №38, на територията на НС „Васил Левски”, с начална месечна наемна цена от 542 евро без ДДС.

 

10. Помещение за търговска дейност /магазин /, сектор „А”, І- во ниво, под вх.26, магазин  с площ 51.35 кв.м., находящ се в гр. София, бул.„Евлоги и Христо Георгиеви” №38, на територията на НС „Васил Левски”, с начална месечна наемна цена от 205 евро без ДДС.

 

11. Помещение - стая на последния етаж в сектор „В” и част от покривно пространство за инсталиране на оборудване, технологично помещение на кота + 11.37 с площ 25.10 кв.м., представляващо коридор 8.40 кв.м., и помещение 16.70 кв.м., покривно пространство за разполагане на антенни мачти с антени на кота + 15.09, с обща площ 103.04 кв.м., находящи се в гр. София, бул.„Евлоги и Христо Георгиеви” №38, на територията на НС „Васил Левски”, с начална месечна наемна цена от 1 075 евро без ДДС.

 

Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10.30 ч. до 17.00 ч., от 28.03.2013 до 08.04.2013г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 70 /седемдесет/ лева, без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед №13-000836-1/21.03.2013. на Изпълнителния директор. Най - късно до 17.30 ч. на 09.04.2013г., включително, трябва да се  внесе депозит в лева, в размер на 10 % от началната месечна наемна цена за съответния обект. Тръжната документация се закупува и получава на касата на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, НС “Васил Левски”, сектор „А” - деловодство, всеки делничен ден, от 9.30 ч. до 16.30 ч., от 28.03.2013г до 05.04.13г., включително. Депозитът се заплаща на касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи  по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най-късно до 17.30 ч., на 10.04.2013г., включително. Подадените пликове се разпечатват в стая № 3 на  12.04.2013г. в 10.30 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед №13-000836-1/25.03.2013г. на Изпълнителния директор.

Ръководител звено на НС „Васил Левски”, където се намират обектите, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допуска/ осигурява достъп на кандидат участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД, в сградата на НС “Васил Левски”, сектор “А”, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09.30ч. до 16.30ч. от 28.03.2013г. до 05.04.2013г. и на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

Допълнителна информация: от Отдел “Правен” на тел. (02) 93 00 767

 

                                                      ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:                                                                                                                                                         /ВЕЛИНА БОЖИЛОВА/

 

Документи: