Решение за провеждане търг с тайно наддаване на 09.03.2012г./Архив/

РЕШЕНИЕ № 24.02..07.03..09.03.2012 г./14.02.2012г.

за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание на назначена със Заповед №12-000143-1/15.02.2012г. на Изпълнителния директор Комисия.

 

“Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за продажба на лек автомобил „ВАЗ” 21213, собственост на „НСБ” ЕАД:

 

1. Лек автомобил „ВАЗ” 21213, с рег. номер С 8256 ХА, находящ се на територията на НС „Васил Левски”, гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №38, при начална продажна цена за автомобила от 1225 лева с ДДС.

Разноските по прехвърлянето на автомобила ще бъдат заплатени от „НСБ” ЕАД в момента на сделката пред Нотариус, и след това същите ще бъдат фактурирани от страна на „НСБ” ЕАД на Купувача и по този начин добавени към продажната цена.

Автомобилът е в лошо техническо и функционално състояние.

Оглед на автомобила може да бъде извършен всеки присъствен ден от 9.30 ч. до 17.00 ч., от 24.02.12г. до 07.03.12г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 70 /седемдесет/ лева, без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед №12-000143-1/16.02.2012г. на Изпълнителния директор. Най - късно до 17.30 ч. на 07.03.12г., включително, трябва да се  внесе депозит в лева, в размер на 10 % от началната месечна наемна цена за съответния обект. Тръжната документация се закупува и получава на касата на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, НС “Васил Левски”, сектор „А” - деловодство, всеки делничен ден, от 9.30 ч. до 17.00 ч., от 24.02.12г. до 07.03.12г., включително. Депозитът се заплаща на касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за продажба на лек автомобил „ВАЗ” 21213, с рег. номер С 8256 ХА, собственост на “НСБ” ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи  по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 24.02.12г. до 07.03.12г., включително. Подадените пликове се разпечатват в стая № 3 на 09.03.12г. в 10.30 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед №12-000143-1/15.02.2012г. на Изпълнителния директор.

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД, в сградата на НС “Васил Левски”, сектор “А”, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, гр. София и на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

Допълнителна информация от Отдел “Правен” на тел. (02) 93 00 767.

Управителят на НС „Васил Левски”, където се намира горепосоченият автомобил, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допуска/ осигурява достъп на кандидат - участниците в търга за извършване от последните на оглед на лекия автомобил, но само и единствено срещу представена от същите /кандидат - участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересувани лица, срещу подпис, за сведение и изпълнение.

                      

                              ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:...................................

                                                                            /ПЕТЪР БОЖИЛОВ/

 

Документи: