Решение за провеждане търг с тайно наддаване на 08.04.2013г./Архив/

РЕШЕНИЕ № 25.03..01.04..04.04..08.04.2013 г./19.03.2013г. за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание на комисия назначена със Заповед №12-002370-1/20.03.2013г. на Изпълнителния директор.

“Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за продажба на долуизнесените автомобили, собственост на „НСБ” ЕАД:

 

1. Лек автомобил „Хюндай Теракан”, с рег. номер С 1122РК, находящ се в автосервиз в гр. София, ул. „Свети Пимен Зографски„ № 2А /срещу допинг център „Дианабад”/, при начална продажна цена за автомобила от 2600 лева без ДДС.

 

2. Лек автомобил „ Волво” С 80, с рег. № С 63 11 РХ, находящ се в автосервиз в гр. София, ул. „Свети Пимен Зографски„ № 2А /срещу допинг център „Дианабад”/, при начална продажна цена за автомобила от 4900 лева без ДДС.

 

3. Товарен автомобил „Форд Транзит” с рег. № СА 69 04 ВА, находящ се на територията на КСБ „Хан Аспарух”, гр. София, ул. „Хайдушко изворче” № 28, при начална продажна цена на автомобила от 1400 лева без ДДС.

 

Разноските по прехвърлянето на автомобилите ще бъдат заплатени от „НСБ” ЕАД в момента на сделката пред Нотариус, и след това същите ще бъдат фактурирани от страна на „НСБ” ЕАД на Купувача и по този начин добавени към продажната цена.

Автомобилите са в лошо техническо и функционално състояние.

 

В търга с тайно наддаване за гореизнесения обект може да участва всеки правен субект – физическо лице или юридическо лице, включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и спорове от административно и/ или съдебно естество с НСБ” ЕАД.

 

Оглед на автомобилите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10.00 ч. до 17.00 ч., от 25.03.2013г. до 02.04.2013г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 70 /седемдесет/ лева, без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед №12-002370-1/19.03.2013г. на Изпълнителния директор. Най - късно до 17.30 ч. на 03.04.2013г., включително, трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10 % от началната месечна наемна цена за съответния обект. Тръжната документация се закупува и получава на касата на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, НС “Васил Левски”, сектор „А” - деловодство, всеки делничен ден, от 9.30 ч. до 17.00 ч., от 25.03.2013г. до 01.04.2013г., включително. Депозитът се заплаща на касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за продажба на гореизнесените леки автомобили, собственост на “НСБ” ЕАД, и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най-късно до 17.30 ч., на 04.04.2013г., включително, в деловодството на „НСБ„ ЕАД или по пощата. Подадените пликове се разпечатват в стая № 3 на 08.04.2013г. в 10.30 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед №12-002370-1/20.03.2013г. на Изпълнителния директор.

 

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД, в сградата на НС “Васил Левски”, сектор “А”, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09.30 ч. до 17.00 ч. от 25.03.2013г. най – късно до 01.04.2013г. и на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg Допълнителна информация от Отдел “Правен” на тел. (02) 93 00 767. Управителят на КСБ „Хан Аспарух” и управителят на автосервиза, където се намират горепосочените автомобили, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допускат/ осигуряват достъп на кандидат - участниците в търга за извършване от последните на оглед на лекия автомобил, но само и единствено срещу представена от същите /кандидат - участниците/ на фактура за закупена тръжна документация. Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересувани лица, срещу подпис, за сведение и изпълнение.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: /ВЕЛИНА БОЖИЛОВА/

 

Документи: