Решение за провеждане търг с тайно наддаване на 06.12.2012г./Архив/

РЕШЕНИЕ № 21.11..04.12..06.12.2012г./19.11.2012г.

за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание на назначена със Заповед №12-000970-1/20.11.2012г. на Изпълнителния директор Комисия.

“Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на КСБ „Хан Аспарух”, гр. София:

I. КСБ „ХАН АСПАРУХ”, ул. „Хайдушко изворче” №28, гр. София:

1. Помещение за склад, с площ от 96.48 кв.м., находящо се в непосредствена близост до ветеринарната лечебница на КСБ „Хан Аспарух”, с начална месечна наемна цена за обекта от 110 Евро без ДДС и задължително извършване на инвестиции в обекта.

2. Помещение за амуничник с площ от 9 кв.м., находящо се на територията КСБ „Хан Аспарух”, в непосредствено до бокс №53, гр. София, ул. „Хайдушко изворче” №28, с начална месечна наемна цена за обекта от 45 Евро без ДДС.

3. Помещение за амуничник с площ от 12.92 кв.м., находящо се на територията КСБ „Хан Аспарух”, гр. София, ул. „Хайдушко изворче” №28, с начална месечна наемна цена за обекта от 55 Евро без ДДС.

4. Помещение в южната част на покрит манеж – 140  кв.м., с начална месечна наемна цена от 75 Евро без ДДС за спортни федерации и лица, свързани със спорта.

5. Помещение /помощно/, състоящо се от две стаи, едната от които е преходна с №№1А и 1Б, в източната част на комплекса, в близост до метални складове, с размери - №1А 2.70 х 3.50 м или със светла площ от 9.45 кв.м. и №1Б - 4.15 х 3.50 м или със светла площ от 14.53 кв.м., с начална месечна наемна цена от 72 лева без ДДС.

6. Помещение /помощно/ №2, в източната част на комплекса, в близост до метални складове, с размери 2.90 х 3.50 м или със светла площ от 10.15 кв.м., с начална месечна наемна цена от 32 лева без ДДС.

7. Помещение /помощно/ №3, в източната част на комплекса, в близост до метални складове, с размери 4.00 х 3.50 м или със светла площ от 14 кв.м., с начална месечна наемна цена от 42 лева без ДДС.

8. Помещение /помощно/ №4, в източната част на комплекса, в близост до метални складове, с размери 5.10 х 3.50 м или със светла площ от 17.85 кв.м., с начална месечна наемна цена от 54 лева без ДДС.

9. Помещение /помощно/ №5, в източната част на комплекса, в близост до метални складове, с размери 4.40 х 3.50 м или със светла площ от 15.40 кв.м., с начална месечна наемна цена от 47 лева без ДДС.

10.  Помещение, представляващо едноетажна монолитна постройка, бивш ресторант „Ранчо”, находящо се непосредствено до стар покрит манеж и магазин за конски амуниции „Астерикс”, с площ от 181 кв.м. – закрита част и тераса, както следва: зала за посетители с площ от 104 кв.м., спомагателни помещения: санитарни възли за посетители с два броя тоалетни, коридор, канцелария, кухненска част и два броя тоалетни за персонала, всички с обща площ от 77 кв.м., отделно и тераса с площ от 57 кв.м., с начална месечна наемна цена от 265 Евро без ДДС.

11. Помещение, бивш склад за гюбре, представляващо масивна сграда в североизточния край на базата, с размери 24 м. х 9 м. или обща площ от 216 м2., с начална месечна наемна цена за обекта от 180 Евро без ДДС. Сградата е в много лошо физическо и функционално състояние и се нуждае от основен ремонт.   

Обектите имат нужда от ремонт.

 

 

Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10.30 ч. до 16.30 ч., от 21.11.12г. до 30.11.12г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 70 /седемдесет/ лева, без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед №12-000970-1/21.11.2012г. на Изпълнителния директор. Най - късно до 17.30 ч. на 03.12.12г., включително, трябва да се  внесе депозит в лева, в размер на 10 % от началната месечна наемна цена за съответния обект. Тръжната документация се закупува и получава на касата на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, НС “Васил Левски”, сектор „А” - деловодство, всеки присъствен делничен ден, от 9.30 ч. до 17.00 ч., от 21.11.12г. до 29.11.12г., включително. Депозитът се заплаща на касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи  по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най-късно до 17.30 ч. на 04.12.2012г., включително. Подадените пликове се разпечатват в стая № 3 на  06.12.2012г. в 10.30 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед №12-000970-1/20.11.2012г. на Изпълнителния директор.

Управителят на КСБ „Хан Аспарух”, гр. София, където се намират обектите, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допуска/ осигурява достъп на кандидат участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представена от същите /кандидат участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД, в сградата на НС “Васил Левски”, сектор “А”, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09.30ч. до 17.00ч. от 21.11.2012г. до 29.11.2012г. и на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

Допълнителна информация: от Отдел “Правен” на тел. (02) 93 00 767

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  

/ПЕТЪР БОЖИЛОВ/

 

Документи: