Решение за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание на 28.01.2014г./Архив/

РЕШЕНИЕ№ 14-109-1/16.01.2014г.

за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание

 

“Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем  и извършване на инвестиции в размер на 75 000,00лв., на следния обект, собственост на дружеството и находящ се на територията на  НСК „Диана”, гр. София:

 

1.                 Ресторант „Битова къща”, разположен на територията на НСК „Диана” – гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, с обща площ от 273,15кв.м., при начална месечна наемна цена от 495 лева без ДДС.

В търга с тайно наддаване за гореизнесения обект може да участва всеки правен субект, регистриран като търговец по реда на Търговския закон, който няма задължения към „НСБ” ЕАД и спорове от съдебно естество с НСБ” ЕАД.

 

Оглед на обекта може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10.30ч. до 16.30ч., от 17.01.2014г. до 24.01.2014г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 70 /седемдесет/ лева, без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед  на Изпълнителния директор. Най - късно до 17.30 ч. на 23.01.2014г., включително, трябва да се  внесе депозит в лева, в размер на 10 % от началната месечна наемна цена за съответния обект. Тръжната документация се закупува и получава на касата на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №38, НС “Васил Левски”, сектор „А” - деловодство, всеки делничен ден, от 9.30 ч. до 17.00 ч., от 17.01.2014г. до 23.01.2014г., включително. Депозитът се заплаща на касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи  по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най-късно до 17.30 ч., на 27.01.2014г., включително. Подадените пликове се разпечатват в стая № 3 на  28.01.2014г. в 10.30 часа в закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

Ръководителят на звено НСК „Диана”, където се намира обектът, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допуска/ осигурява достъп на кандидат участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД, в сградата на НС “Васил Левски”, сектор “А”, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09.30ч. до 17.00ч. от 17.01.2014г. до 23.01.2014г. и на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

Допълнителна информация: от Отдел “Правен” на тел. (02) 93 00 767

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: МАРИО ПРИМДЖАНОВ

 

Документи:

Решение за откриване на търг

Примерен договор

Декларация изтегляне на депозит

Декларазия за извършен оглед

Заявление

Писмо за покупка на документи

Общи условия за търг