Решение за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание на 27.11.2013г./Архив/

РЕШЕНИЕ13-2749-1/08.11.2013г.

 

за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание

 

“Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се в гр. София:

 

І.НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ДИАНА”1, Ж.К.”ДИАНАБАД”, УЛ.”НИКОЛА ГАБРОВСКИ” №1, ГР.СОФИЯ

 

1.      Помещение, находящо се на втори тавански етаж на хотел „Диана 1” с площ от 20,70кв.м. и част от покрива на хотел „Диана 1” с площ от 53,38кв.м., находящи се в гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, при начална месечна наемна цена от 880 лева без ДДС.

 

ІІ. ТЕНИС ЗАЛА „СОФИЯ”,  ГР.СОФИЯ, м. „БОРИСОВА ГРАДИНА”

 

1.      Част от приземния етаж на Тенис Зала „София”, разположена на кота +2,10м. до кота 3,00м., представляваща преградена част от двете страни на стоманобетонова греда №2 от конструкцията на сградата с площ от 6,5кв.м., при начална месечна наемна цена от 900 лева без ДДС.

 

 

В търга с тайно наддаване за гореизнесените обекти може да участва всеки правен субект: физическо лице, ЕТ или юридически лица, включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и спорове от съдебно естество с НСБ” ЕАД.

 

 

Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10.30ч. до 16.30ч., от 11.11.2013г. до 21.11.2013г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 70 /седемдесет/ лева, без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед  на Изпълнителния директор. Най - късно до 17.30 ч. на 22.11.2013г., включително, трябва да се  внесе депозит в лева, в размер на 10 % от началната месечна наемна цена за съответния обект. Тръжната документация се закупува и получава на касата на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №38, НС “Васил Левски”, сектор „А” - деловодство, всеки делничен ден, от 9.30 ч. до 17.00 ч., от 11.11.2013г. до 20.11.13г., включително. Депозитът се заплаща на касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи  по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най-късно до 17.30 ч., на 25.11.2013г., включително. Подадените пликове се разпечатват в стая № 3 на  27.11.2013г. в 10.30 часа в закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

Длъжностните лица в НСК „Диана” и Тенис Зала „София”, където се намират обектите, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допуска/ осигурява достъп на кандидат участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД, в сградата на НС “Васил Левски”, сектор “А”, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09.30ч. до 17.00ч. от 11.11.2013г. до 20.11.2013г. и на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

Допълнителна информация: от Отдел “Правен” на тел. (02) 93 00 767

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: МАРИО ПРИМДЖАНОВ

 

Документи: