Решение за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание на 26.11.2013г./Архив/

РЕШЕНИЕ13-2750-1/08.11.2013г.

 

за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание

 

“Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на НСК „Диана”, гр. София:

 

І.НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ДИАНА”1, Ж.К.”ДИАНАБАД”, УЛ.”НИКОЛА ГАБРОВСКИ” №1, ГР.СОФИЯ

 

1.      НСК „Диана”1, апартамент №42,ет.4, площ от 68.79кв.м., гр.София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 289лева без ДДС.

2.      НСК „Диана”1, апартамент №1103, ет.11, площ от 71.77кв.м., гр.София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 281лева без ДДС.

3.      НСК „Диана”1, апартамент №71,ет.7, площ от 66.98кв.м., гр.София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 264лева без ДДС.

4.      НСК „Диана”1, апартамент №1504,ет.15, площ от 71.77кв.м., гр.София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 281лева без ДДС.

5.      НСК „Диана”1, апартамент №1201,ет.12, площ от 68.98кв.м., гр.София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 264 лева без ДДС.

6.      НСК „Диана”1, апартамент №1401,ет.14, площ от  66.98 кв.м., гр.София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 264 лева без ДДС.

 

ІІ.НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ДИАНА”2, Ж.К.”ДИАНАБАД”, УЛ.”НИКОЛА ГАБРОВСКИ” №1, ГР.СОФИЯ

 

7.      НСК „Диана”2, апартамент №1103,ет.11, площ от 71.77кв.м., гр.София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 281лева без ДДС.

8.      НСК „Диана”2, апартамент №1501,ет.15, площ от 71.77кв.м., гр.София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 264лева без ДДС.

9.      НСК „Диана”2, апартамент №1302,ет.13, площ от 71.77кв.м., гр.София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 272лева без ДДС.

10.  НСК „Диана”2, апартамент №1502,ет.15, площ от 71.77кв.м., гр.София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 272лева без ДДС.

11.  НСК „Диана”2, апартамент №1102,ет.11, площ от 71.77кв.м., гр.София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 272лева без ДДС.

12.  НСК „Диана”2, апартамент №1402,ет.14, площ от 71.77кв.м., гр.София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 272лева без ДДС.

13.  НСК „Диана”2, апартамент №1504,ет.15, площ от 71.77кв.м., гр.София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 281лева без ДДС.

14.  НСК „Диана”2, апартамент №1301,ет.13, площ от 771.77кв.м., гр.София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 264лева без ДДС.

15.  НСК „Диана”2, апартамент №404,ет.4, площ от 71.77кв.м., гр.София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 299лева без ДДС.

 

В търга с тайно наддаване за гореизнесените обекти може да участва всеки правен субект: физическо лице, ЕТ или юридически лица, включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и спорове от съдебно естество с НСБ” ЕАД.

 

 

Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10.30ч. до 16.30ч., от 11.11.2013г. до 21.11.2013г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 70 /седемдесет/ лева, без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед  на Изпълнителния директор. Най - късно до 17.30 ч. на 22.11.2013г., включително, трябва да се  внесе депозит в лева, в размер на 10 % от началната месечна наемна цена за съответния обект. Тръжната документация се закупува и получава на касата на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №38, НС “Васил Левски”, сектор „А” - деловодство, всеки делничен ден, от 9.30 ч. до 17.00 ч., от 11.11.2013г. до 20.11.13г., включително. Депозитът се заплаща на касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи  по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най-късно до 17.30 ч., на 25.11.2013г., включително. Подадените пликове се разпечатват в стая № 3 на  26.11.2013г. в 10.30 часа в закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

Ръководителят на звено НСК „Диана”, където се намират обектите, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допуска/ осигурява достъп на кандидат участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД, в сградата на НС “Васил Левски”, сектор “А”, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09.30ч. до 17.00ч. от 11.11.2013г. до 20.11.2013г. и на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

Допълнителна информация: от Отдел “Правен” на тел. (02) 93 00 767

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: МАРИО ПРИМДЖАНОВ

 

Документи: