Решение за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание на 18.03.2015г./Архив/

РЕШЕНИЕ№  15-345-1/09.02.2015г.


за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание „Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на НСК „Диана”, гр. София:


 

І. НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ДИАНА”1, Ж.К.„ДИАНАБАД”, УЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ” №1, ГР.СОФИЯ

 

1.      НСК „Диана”1, апартамент №23, ет.2, площ от 71.77 кв.м., гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 301 лева без ДДС.

2.      НСК „Диана”1, апартамент № 51, ет. 5, площ от 66.98 кв.м., гр.София, ул. „Никола Габровски”№1,

начална месечна наемна цена от 281 лева без ДДС.

3.      НСК „Диана”1, апартамент №73, ет.7, площ от 71.77 кв.м., гр.София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 300лева без ДДС.

4.      НСК „Диана”1, апартамент №83,ет.8, площ от 71.77кв.м., гр.София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 300лева без ДДС.

5.      НСК „Диана”1, апартамент № 91, ет. 9, площ от 66.98 кв.м., гр.София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 264 лева без ДДС.

6.      НСК „Диана”1, апартамент № 93, ет. 9, площ от 71.77 кв.м., гр.София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 281 лева без ДДС.

7.      НСК „Диана”1, апартамент № 1301, ет.13, площ от 66.98кв.м., гр.София, ул. „Никола Габровски” № 1, начална месечна наемна цена от 264 лева без ДДС.

8.      НСК „Диана”1, апартамент № 1602, ет.16, площ от 68.98кв.м., гр.София, ул. „Никола Габровски” № 1, начална месечна наемна цена от 272 лева без ДДС.

9.      НСК „Диана”1, апартамент № 1603, ет.16, площ от 71.77кв.м., гр.София, ул. „Никола Габровски” № 1, начална месечна наемна цена от 281 лева без ДДС.

10.  НСК „Диана”1, апартамент № 1604, ет.16, площ от 71.77кв.м., гр.София, ул. „Никола Габровски” № 1, начална месечна наемна цена от 281 лева без ДДС.

 

II. НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ДИАНА”II, Ж.К.„ДИАНАБАД”, УЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ” №1, ГР.СОФИЯ

 

1.       НСК „Диана” 2, апартамент № 23, ет.2, площ от 71.77 кв.м., гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 310 лева без ДДС.

2.      НСК „Диана” 2, апартамент № 24, ет.2, площ от 71.77 кв.м., гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 310 лева без ДДС.

3.      НСК „Диана” 2, апартамент № 31, ет. 3, площ от 66.98 кв.м., гр. София, ул. „Никола Габровски”

№ 1, начална месечна наемна цена от 285 лева без ДДС.

4.      НСК „Диана” 2, апартамент № 32, ет. 3, площ от 68.98 кв.м., гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 295 лева без ДДС.

5.      НСК „Диана” 2, апартамент № 33, ет. 3, площ от 71.77 кв.м., гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 310 лева без ДДС.

6.      НСК „Диана” 2, апартамент № 44, ет. 4, площ от 71.77 кв.м., гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 300 лева без ДДС.

7.      НСК „Диана” 2, апартамент № 1104, ет. 11, площ от 71.77 кв.м., гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 285 лева без ДДС.

8.      НСК „Диана” 2, апартамент № 1204, ет. 12, площ от 71.77 кв.м., гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 285 лева без ДДС.

9.      НСК „Диана” 2, апартамент № 1303, ет. 13, площ от 71.77 кв.м., гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 285 лева без ДДС.

10.  НСК „Диана” 2, апартамент № 1304, ет. 13, площ от 71.77 кв.м., гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 285 лева без ДДС.


ІІІ. ДРУГИ ОБЕКТИ ЧАСТ ОТ НСК „ДИАНА”, ГР. СОФИЯ, КВ.”ДИАНАБАД”

1.      Алуминиева будка с площ от  8кв.м., разположена на входа на НСК „Диана” 1, гр. София, кв. „Дианабад”, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 120 лв. без ДДС.

2.      Помещение за фитнес, ведно с кафене с площ от 218 кв.м.,намиращи се в Покрит плувен басейн- Диана, гр. София, кв. „Дианабад”, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 780 лв. без ДДС.

3.      Група от пет офиса на ниво три – сградата на южни трибуни в НСК „Диана”, с площ от 164 кв.м., начална месечна наемна цена 1420лв. без ДДС.

4.      Офис на ниво три с площ от 40кв.м., разположен на Южни трибуни в НСК „Диана”, гр. София, кв. „Дианабад”, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 280 лв. без ДДС.

5.      Склад /постройка към сградата/ с площ от 87 кв.м., разположен на Южни трибуни в НСК „Диана”, гр. София, кв. „Дианабад”, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 450 лв. без ДДС.

6.      Офис на второ ниво, ведно със склад на първо ниво с обща площ от 115 кв.м., разположени на Южни трибуни в НСК „Диана”, гр. София, кв. „Дианабад”, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 430 лв. без ДДС.

7.      Спортна зала с площ от 100 кв.м., находяща се на първо ниво в сградата на Южни трибуни в НСК „Диана”, гр. София, кв. „Дианабад”, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 450 лв. без ДДС.

8.      Помещение с площ от 110 кв.м., находящо се на първо ниво в сградата на Южни трибуни в НСК „Диана”, гр. София, кв. „Дианабад”, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 680 лв. без ДДС.

9.      Работилница с площ от 12 кв.м., находяща се в НСК „Диана”, гр. София, кв. „Дианабад”, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 80лв. без ДДС.

10.  Помещение с площ от 100 кв.м., находящо се в НСК „Диана” с вход откъм улица „Тинтява”, при начална месечна наемна цена от 260лв. без ДДС.


В търга с тайно наддаване за гореизнесените обекти може да участва всеки правен субект: физическо лице, ЕТ или юридически лица, включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и спорове от съдебно естество с „НСБ” ЕАД.

 

Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10.30ч. до 16.30ч., от 27.02.2015г. до 13.03.2015г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 20 /двадесет/ лева, без ДДС.

            Депозит следва да се внесе най-късно до 17.30 ч. на 13.03.2015г., включително, в размер на 10% от началната месечна наемна цена за съответния обект.

            Тръжната документация се закупува и получава на касата на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС “Васил Левски”, сектор „А” - деловодство, всеки
делничен ден, от 9.30ч. до 17.00ч., от 27 . 02.2015г. до 12.03.2015г ., включително.


       Депозитът се заплаща на касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството.

       Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус. Документи по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най-късно до 17.30ч., на 16.03.2015г ., включително.


            Подадените пликове на кандидатите се разпечатват и разглеждат по допустимост в Заседателната зала на 18.03.2015г. в 10:30 часа и на 19.03.2015г. в 10:30ч. се отварят ценовите оферти на учстниците в закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

                

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД, в сградата на НС “Васил Левски”, сектор “А”, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09.30ч. до 17.00ч. от 27.02.2015г. до 12.03.2015г. и на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg .


                 В случай, че няма подадени заявления за участие в търга с тайно наддаване за нито един от обявените обекти предмет на настоящето Решение за провеждане на търг с тайно наддаване, търгът ще се проведе повторно по допустимостна 02.04.2015г. в Заседателна зала в 10:30ч.и на 03.04.2015г. се отварят ценовите предложения на участниците.Оглед, внасяне на депозит, покупка на т ръжна документация и подаване на заявление за участие се извършват всеки делничен ден от 9.30ч. до 17.00ч., от  20 . 03.2015г. до 27.03.2015г., включително на горепосочените за целта места.


Решението, условията, правилата и критериите за повторното провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД, всеки присъствен делничен ден от 09.30ч. до 17.00ч. от 20.03.2015г. до 27.03.2015г. и ще бъдат обявени само на Internet страницата на дружеството - http://www.nsb.bg/">www.nsb.bg

 

Допълнителна информация: от Отдел “Правен” на тел. (02) 9 300 788

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

 

ПЛАМЕН МАНОЛОВ

 

Документи:

Заявление

Декларация за извършен оглед

Писмо закупуване на тръжни документи

Общи условия

Решение открит търг

Декларация изтегляне на депозит

Декларация за домашен любимец

prim_dog_NSK_Diana.doc