Решение за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание на 16.10.2014г./Архив/

РЕШЕНИЕ№ 14-2075-1/16.10.2014г.

за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание

„Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на НСК „Диана”, гр. София:

 І. НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ДИАНА”1, Ж.К.„ДИАНАБАД”, УЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ” №1, ГР.СОФИЯ

1. НСК „Диана”1, апартамент №13, ет.1, площ от 71.77 кв.м., гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 310 лева без ДДС.
2. НСК „Диана”1, апартамент № 51, ет. 5, площ от 66.98кв.м., гр.София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 281 лева без ДДС.
3. НСК „Диана”1, апартамент № 73, ет. 7, площ от 71.77 кв.м., гр.София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 300 лева без ДДС.
4. НСК „Диана”1, апартамент № 91, ет. 9, площ от 66.98 кв.м., гр.София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 270 лева без ДДС.
5. НСК „Диана”1, апартамент № 93, ет. 9, площ от 71.77кв.м., гр.София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 290 лева без ДДС.
6. НСК „Диана”1, стая №1 от апартамент №1002, ет.10, площ от 12.38кв.м., гр.София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 80 лева без ДДС.
7. НСК „Диана”1, стая №2 от апартамент №1002, ет.10, площ от 13.44кв.м., гр.София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 100 лева без ДДС.
8. НСК „Диана”1, стая №3 от апартамент №1002, ет.10, площ от 19.38кв.м., гр.София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 120 лева без ДДС.
9. НСК „Диана”1, стая №3 от апартамент №1101, ет.11, площ от 19.38кв.м., гр.София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 120 лева без ДДС.
10. НСК „Диана”1, апартамент №1103, ет.11, площ от 71.77 кв.м., гр.София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 290лева без ДДС.
11. НСК „Диана”1, апартамент №1204,ет.12, площ от 71.77кв.м., гр.София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 281лева без ДДС.
12. НСК „Диана”1, апартамент № 1602, ет.16, площ от 68.98кв.м., гр.София, ул. „Никола Габровски” № 1, начална месечна наемна цена от 272 лева без ДДС.

13. НСК „Диана”1, апартамент № 1604, ет.16, площ от 71.77кв.м., гр.София, ул. „Никола Габровски” № 1, начална месечна наемна цена от 281 лева без ДДС.

 
II. НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ДИАНА”II, Ж.К.„ДИАНАБАД”, УЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ” №1, ГР.СОФИЯ

1. НСК „Диана” 2, апартамент № 23, ет.2, площ от 71.77 кв.м., гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 310 лева без ДДС.
2. НСК „Диана” 2, апартамент № 24, ет.2, площ от 71.77 кв.м., гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 310 лева без ДДС.
3. НСК „Диана” 2, апартамент № 31, ет. 3, площ от 66.98 кв.м., гр. София, ул. „Никола Габровски” № 1, начална месечна наемна цена от 285 лева без ДДС.
4. НСК „Диана” 2, апартамент № 32, ет. 3, площ от 68.98 кв.м., гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 295 лева без ДДС.
5. НСК „Диана” 2, апартамент № 33, ет. 3, площ от 71.77 кв.м., гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 310 лева без ДДС.
6. НСК „Диана” 2, апартамент № 44, ет. 4, площ от 71.77 кв.м., гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 300 лева без ДДС.
7. НСК „Диана” 2, апартамент № 1303, ет. 13, площ от 71.77 кв.м., гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 285 лева без ДДС.
8. НСК „Диана” 2, апартамент № 1304, ет. 13, площ от 71.77 кв.м., гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 285 лева без ДДС.
9. НСК „Диана” 2, апартамент № 1504, ет. 15, площ от 71.77 кв.м., гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 281 лева без ДДС.

 
ІІІ. ПОКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН – НСК „ДИАНА”, ГР. СОФИЯ, КВ.”ДИАНАБАД”

1. Алуминиева будка с площ от 2.88 кв.м., разположена във входа на Покрит плувен басейн в НСК „Диана”, гр. София, кв. „Дианабад”, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 60лв. без ДДС.

В търга с тайно наддаване за гореизнесените обекти може да участва всеки правен субект: физическо лице, ЕТ или юридически лица, включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и спорове от съдебно естество с „НСБ” ЕАД.

 

Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10.30ч. до 16.30ч., от 17.10.2014г. до 29.10.2014г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 20 /двадесет/ лева, без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед на Изпълнителния директор. Най-късно до 17.30 ч. на 29.10.2014г., включително, трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10% от началната месечна наемна цена за съответния обект. Тръжната документация се закупува и получава на касата на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС “Васил Левски”, сектор „А” - деловодство, всеки делничен ден, от 9.30ч. до 17.00ч., от 17.10.2014г. до 29.10.2014г., включително. Депозитът се заплаща на касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най-късно до 17.30ч., на 31.10.2014г., включително. Подадените пликове се разпечатват в стая № 12 на 04.11.2014г. в 10.30 часа в закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

Ръководителят на звено НСК „Диана”, където се намират обектите, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допуска/ осигурява достъп на кандидат участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД, в сградата на НС “Васил Левски”, сектор “А”, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09.30ч. до 17.00ч. от 17.10.2014г. до 29.10.2014г. и на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

 

В случай, че няма подадени заявления за участие в търга с тайно наддаване за нито един от обявените обекти предмет на настоящето Решение за провеждане на търг с тайно наддаване, търгът ще се проведе повторно на 17.11.2014г. в стая №12 в 10:30ч.Оглед, внасяне на депозит, покупка на тръжна документация и подаване на заявление за участие се извършват всеки делничен ден от 9.30ч. до 17.00ч., от 06.11.2014г. до 13.11.2014г., включително на горепосочените за целта места.

Решението, условията, правилата и критериите за повторното провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД, в сградата на НС “Васил Левски”, сектор “А”, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09.30ч. до 17.00ч. от 06.11.2014г. до 13.11.2014г. и ще бъдат обявени само на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

 

Допълнителна информация: от Отдел “Правен” на тел. (02) 9 300 788

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

МАРИО ПРИМДЖАНОВ