Решение за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание на 16.09.2013г./Архив/

РЕШЕНИЕ№ 29.08..09.09..11.09..12.09..16.09.2013г/23.08.2013г.

за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание на назначена със Заповед № 13-002112-1/23.08.2013г. на Изпълнителния директор Комисия.

“Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г. /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на:

 

 I. НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ДИАНА”

1. Помещения с обща площ от 220кв.м., от които складова площ 100кв.м. и офисна площ – 120кв.м., разположени на първо ниво в югоизточната част на „Южни трибуни” на басейн „Диана”, гр.София, ул.„Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 800 лева без ДДС.

2. Помещения с площ от 165кв.м., разположени на второ ниво в „Южни трибуни” на басейн „Диана”, гр.София, ул.„Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 700,00 лева без ДДС.

II. НАЦИОНАЛЕН СТАДИОН ВАСИЛ ЛЕВСКИ

3. Спортна зала 5-Б ведно с прилежащите й помещения с обща площ от 296,53кв.м., находяща се в гр. София, бул. „Евлоги Георгиев” № 38, на територията на НС „Васил Левски”, сектор „Б”, 3-то ниво, с начална месечна наемна цена от 1830,00 лева без ДДС.

Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10.30ч. до 16.30ч., от 29.08.2013г. до 10.09.2013г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 70 /седемдесет/ лева, без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед №13-002112-1/1/23.08.2013г. на Изпълнителния директор. Най - късно до 17.30 ч. на 11.09.2013г., включително, трябва да се  внесе депозит в лева, в размер на 10 % от началната месечна наемна цена за съответния обект. Тръжната документация се закупува и получава на касата на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, НС “Васил Левски”, сектор „А” - деловодство, всеки делничен ден, от 9.30 ч. до 17.00 ч., от 29.08.2013г. до 09.09.13г., включително. Депозитът се заплаща на касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи  по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най-късно до 17.30 ч., на 12.09.2013г., включително. Подадените пликове се разпечатват в стая № 3 на  16.09.2013г. в 10.30 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

Ръководителите звено НСК „Диана” и НС „Васил Левски”, където се намират обектите, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допуска/ осигурява достъп на кандидат участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД, в сградата на НС “Васил Левски”, сектор “А”, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09.30ч. до 17.00ч. от 29.08.2013г. до 09.09.2013г. и на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

Допълнителна информация: от Отдел “Правен” на тел. (02) 93 00 767

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: МАРИО ПРИМДЖАНОВ

 

Документи: