Решение за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание на 12.12.2013г./Архив/

РЕШЕНИЕ№ 13-2886-1/27.11.2013г.

 

за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание 

 

“Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следния обект, собственост на дружеството и находящ се на територията на МСЗ „Арена Армеец София”, гр. София: 

 

1. Кафе-бар, разположен в близост до тренировъчната зала на МСЗ „Арена Армеец София”, с обща площ от 139,26кв.м., гр.София, бул. „Асен Йорданов” №1, начална месечна наемна цена от 960 лева без ДДС.

 

В търга с тайно наддаване за гореизнесените обекти може да участва всеки правен субект: физическо лице, ЕТ или юридически лица, включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и спорове от съдебно естество с НСБ” ЕАД.

 

 

Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10.30ч. до 16.30ч., от 28.11.2013г. до 09.12.2013г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 70 /седемдесет/ лева, без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед  на Изпълнителния директор. Най - късно до 17.30 ч. на 10.12.2013г., включително, трябва да се  внесе депозит в лева, в размер на 10 % от началната месечна наемна цена за съответния обект. Тръжната документация се закупува и получава на касата на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №38, НС “Васил Левски”, сектор „А” - деловодство, всеки делничен ден, от 9.30 ч. до 17.00 ч., от 28.11.2013г. до 06.12.2013г., включително. Депозитът се заплаща на касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи  по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най-късно до 17.30 ч., на 11.12.2013г., включително. Подадените пликове се разпечатват в стая № 3 на  12.12.2013г. в 10.30 часа в закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

Ръководителят на звено МСЗ „Арена Армеец София”, където се намират обектите, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допуска/ осигурява достъп на кандидат участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД, в сградата на НС “Васил Левски”, сектор “А”, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09.30ч. до 17.00ч. от 28.11.2013г. до 06.12.2013г. и на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

Допълнителна информация: от Отдел “Правен” на тел. (02) 93 00 767 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: МАРИО ПРИМДЖАНОВ

Документи: