Решение за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание на 09.08.2013г./Архив/

РЕШЕНИЕ№ 22.07..29.07..05.08..06.08..09.08.2013г/18.07.2013г.

за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание на назначена със Заповед № 12-001526-1/19.07.2013г. на Изпълнителния директор Комисия.

 

“Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г. /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на:

 

I. НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КОМПЛЕКС ДИАНА”1,

 

1. НСК „Диана”1, апартамент №23, ет.2, с площ 71.77 кв.м, гр.София, ул.„Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 301 лева без ДДС.

 

2. НСК„Диана”1, апартамент №1503, ет.15, с площ 71.77 кв.м, гр.София, ул.„Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 281лева без ДДС.

 

3. НСК „Диана”1, апартамент №54, ет.5, с площ 71.77 кв.м, гр.София, ул.„Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 299 лева без ДДС.

 

4. НСК„Диана”1, апартамент №1002, ет.10, с площ 68.98 кв.м, гр.София, ул.„Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 272 лева без ДДС.

 

5. НСК„Диана”1, апартамент №1501, ет.15, с площ 68.98 кв.м, гр.София, ул.„Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 264 лева без ДДС.

 

6. НСК„Диана”1, апартамент №42, ет.4, с площ 68.98 кв.м, гр.София, ул.„Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 289 лева без ДДС.

 

7. НСК„Диана”1, апартамент №92, ет.9, с площ 68.98 кв.м, гр.София, ул.„Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 272 лева без ДДС.

 

8. НСК„Диана”1, апартамент №1103, ет.11, с площ 71.77 кв.м, гр.София, ул.„Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 281 лева без ДДС.

 

9. НСК„Диана”1, апартамент №71, ет.11, с площ 66.98 кв.м, гр.София, ул.„Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 264 лева без ДДС

 

10. НСК„Диана”1, апартамент №1504, ет.15, с площ 71.77 кв.м, гр.София, ул.„Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 281 лева без ДДС

 

11. НСК„Диана”1, апартамент №94, ет.9, с площ 71.77 кв.м, гр.София, ул.„Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 281 лева без ДДС

 

12. НСК„Диана”1, апартамент №1301, ет.13, с площ 66.98 кв.м, гр.София, ул.„Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 264 лева без ДДС

 

13. НСК„Диана”1, апартамент №1101, ет.11, с площ 66.98 кв.м, гр.София, ул.„Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 264 лева без ДДС

 

II. НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КОМПЛЕКС ДИАНА”2,

 

14. НСК„Диана”2, апартамент №1303, ет.13, с площ 71.77 кв.м, гр.София, ул.„Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 281лева без ДДС

 

15. НСК„Диана”2, апартамент №1103, ет.11, с площ 71.77 кв.м, гр.София, ул.„Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 281лева без ДДС

 

16. НСК„Диана”2, апартамент №1501, ет.15, с площ 66.98 кв.м, гр.София, ул.„Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 264 лева без ДДС

 

17. НСК„Диана”2, апартамент №1302, ет.13, с площ 68.98 кв.м, гр.София, ул.„Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 272 лева без ДДС

 

18. НСК„Диана”2, апартамент №1502, ет.15, с площ 68.98 кв.м, гр.София, ул.„Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 272 лева без ДДС

 

19. НСК„Диана”2, апартамент №1304, ет.13, с площ 68.98 кв.м, гр.София, ул.„Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 281лева без ДДС

 

20. НСК„Диана”2, апартамент №1102, ет.11, с площ 68.98 кв.м, гр.София, ул.„Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 272лева без ДДС

 

21. НСК„Диана”2, апартамент №1101, ет.11, с площ 66.98 кв.м, гр.София, ул.„Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 264лева без ДДС

 

22. НСК„Диана”2, апартамент №1402, ет.14, с площ 68.98 кв.м, гр.София, ул.„Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 272лева без ДДС

 

23. НСК„Диана”2, апартамент №1504, ет.15, с площ 71.77 кв.м, гр.София, ул.„Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 281лева без ДДС

 

24. НСК„Диана”2, апартамент №1301, ет.13, с площ 66.98 кв.м, гр.София, ул.„Никола Габровски” №1, с начална месечна наемна цена от 264лева без ДДС

 

Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10.30ч. до 16.30ч., от 22.07.2013г. до 04.08.2013г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 70 /седемдесет/ лева, без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед №12-001526-1/18.07.2013г. на Изпълнителния директор. Най - късно до 17.30 ч. на 05.08.2013г., включително, трябва да се  внесе депозит в лева, в размер на 10 % от началната месечна наемна цена за съответния обект. Тръжната документация се закупува и получава на касата на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, НС “Васил Левски”, сектор „А” - деловодство, всеки делничен ден, от 9.30 ч. до 17.00 ч., от 22.07.2013г. до 29.07.13г., включително. Депозитът се заплаща на касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи  по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най-късно до 17.30 ч., на 06.08.2013г., включително. Подадените пликове се разпечатват в стая № 3 на  09.08.2013г. в 10.30 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед №12-001526-1/19.07.2013г. на Изпълнителния директор.

Ръководителят звено на НСК „Диана„ където се намират обектите, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допуска/ осигурява достъп на кандидат участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД, в сградата на НС “Васил Левски”, сектор “А”, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09.30ч. до 17.00ч. от 22.07.2013г. до 29.07.2013г. и на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

Допълнителна информация: от Отдел “Правен” тел. (02) 93 00 767

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ВЕЛИНА БОЖИЛОВА 

 

Документи: