Решение за провеждане на конкурс, при закрито заседание на 14.01.2014г./Архив/

РЕШЕНИЕ № 07/02.01.2014г.

За провеждане на конкурс за избор на основен билеторазпространител на касите на МСЗ „Арена Армеец София” и НС „Васил Левски”.

„Национална спортна база” ЕАД обявява конкурс, при закрито заседание, за  избор на основен билеторазпространител на касите на МСЗ „Арена Армеец София” и НС „Васил Левски” при следните условия:

 

 

„Национална спортна база” ЕАД като възложител обявява настоящия конкурс, тъй като не разполага с нужния ресурс да осигури необходимата първоначална инвестиция, както и със способността да организира самостоятелно билеторазпространението и контрола на достъпа по начин, гарантиращ максимален икономически резултат.

Участникът, спечелил конкурса, следва да осигури за своя сметка първоначална инвестиция в размер не по-малък от 50 000,00лв. в системите за достъп на Многофункционална спортна зала „Арена Армеец София” и Национален стадион „Васил Левски”, както и въвеждане на билетен софтуер, който да е решение за управлението на всички административни функции, свързани с продажбите на билети. Билетният софтуер трябва да предоставя на „Арена Армеец София“, организаторите на концерти,  дистрибуторите на билети и крайните клиенти широк обхват от възможности за закупуване на билети:  през интернет; на централна билетна каса на „Арена Армеец  София“ и касите на НС „Васил Левски”; закупуване на билети по телефон;  чрез мрежи от билетни каси на дистрибутори. Билетният софтуер трябва да притежава следните характеристики: да бъде удобен и лесен за употреба, да предоставя възможност за покупка на билети чрез избор на конкретно място, да разкрива широкообхватен спектър от дизайн на билета с възможност за поставяне на лога и реклами, да гарантира сигурност и стабилност при продажби на билети и при мащабни събития, да позволява перманентен контрол на продажбите, да бъде възможно персонализиране на билетите.

От друга страна, билеторазпространителят следва да  заплаща на „Национална спортна база” ЕАД фиксиран процент от стойността на продадените билети в касите на МСЗ „Арена Армеец София” и НС „Васил Левски”, както и фиксиран процент от продадените от него в Интернет билети за събития в обекти, собственост на „Национална спортна база” ЕАД.

Спечелилият участник ще трябва да организира и контрола на достъпа до събития в МСЗ „Арена Армеец София” и НС „Васил Левски”. Той следва да заплаща на „Национална спортна база” ЕАД фиксирана сума за всеки проверен (чекиран) билет. 

Продажбите на билети на касите на дружеството се осъществяват от работници и служители на „НСБ” ЕАД, а останалите дейности (продажба в интернет) се извършват от билеторазпространителя.

Чрез избор на основен билеторазпространител „Национална спортна база” ЕАД по никакъв начин не ограничава конкуренцията, тъй като билетните каси на дружеството могат да бъдат използвани и от други фирми, извършващи билеторазпространение. В договорите с организаторитори на мероприятия в  МСЗ „Арена Армеец София” и НС „Васил Левски” „Национална спортна база” ЕАД предвижда от 30 до 50 % от билетите да бъдат продавани от Дружеството, като собственик на съоръженията. В тази връзка участникът, спечелил конкурса следва да поеме задължение да осъществява продажбите на тези билети при основните условия по офертата, а именно при предложените: фиксиран процент от стойността на продадените билети в касите на МСЗ „Арена Армеец София” и НС „Васил Левски”, който „Национална спортна база” ЕАД ще получава (не по-малко от 1,5 %);   фиксиран процент от стойността на продадените билети в касите на МСЗ „Арена Армеец София” и НС „Васил Левски”, който „Национална спортна база” ЕАД ще получава (не по-малко от 1,5 %); фиксирана сума за всеки проверен (чекиран) билет, която „Национална спортна база” ЕАД ще получава (не по-малко от 0.10лв.).

Участникът, спечелил конкурса, ще осъществава посочените по-горе дейности за срок от 5 години, считано от датата на подписване на договора.

В конкурса могат да участват юридически лица и еднолични търговци /ЕТ/, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон, които нямат задължения към „Национална спортна база” ЕАД и съдебни спорове с „Национална спортна база” ЕАД.  Предметът на дейност на участниците следва да бъде специализиран и да включва извършване на дейности по билеторазпространение. Участниците следва да имат опит в билеторазпространението на територията на Република България – да са разпространявали билети за минимум 30 събития през последните 3 години и да имат оборот не по-малко от 3 милиона лева през последните 3 години. Участниците следва да докажат, че разполагат с нужния ресурс за извършване на инвестиции в размер не по-малко от 50 000лв.  в системите за билеторазпространение и контрол на достъпа на МСЗ „Арена Армеец София” и НС „Васил Левски”. Не могат да участват ЕТ и дружества с отрицателен финансов резултат през някоя от последните 3 години. Всеки участник следва да представи парична гаранция за участие в размер на 10 000,00лв. без ДДС, която се връща в случай, че не бъде обявен за спечелил конкурса. Преди подписване на договор с участника, спечелил конкурса същият следва да представи гаранция за изпълнение в размер на 30% от размера на предложената Инвестиционна програма, която гаранция се освобождава с приемане на инвестицията от „Национална спортна база” ЕАД.  Като форма гаранция за изпълнение се приемат единствено банкова гаранция или внесена по сметката на „Национална спортна база” ЕАД парична сума.

Настоящата конкурсна документация се закупува в касата в Централно управление на „Национална спортна база” ЕАД, находяща се на НС „Васил Левски”, гр. София, бул. „Евлоги Георгиев” №38. Цената е 70лв. без ДДС.

Класирането на участниците става по критерий икономически най-изгодно предложение, като методиката за класиране е описана подробно в Общите условия за провеждане на конкурса, които са достъпни на интернет страницата на „Национална спортна база” ЕАД – nsb.bg, раздел „Търгове и конкурси”, както и в деловодството на дружеството, намиращо се на адрес: гр. София, бул. „Евлоги Георгиев” №38, НС „Васил Левски”.

 

Оглед на системите за билеторазпространение и контрол на достъпа на МСЗ „Арена Армеец София” и НС „Васил Левски” може да бъде извършен всеки ден от 9.30 ч. до 16.30 ч. от 03.01.14г. до 13.01.14г., включително, срещу фактура за закупена конкурсна документация на стойност 70 /седемдесет/ лева, без ДДС. Конкурсната документация е утвърдена със Заповед на Изпълнителния директор. Най-късно до 16.30 ч. на 13.01.14г., трябва да се внесе гаранция за участие в лева, в размер на 10 000лв. без ДДС, в случай, че участникът е избрал тази форма за представяне на гаранция. Конкурсната документация се закупува в касата и получава в деловодството на „Национална спортна база” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги Георгиев” №38, Национален стадион „Васил Левски”, всеки делничен ден, от 9.30 ч. до 16.30 ч., от 03.01.14г. най-късно до 13.01.14г., включително. Участиците в конкурса, съгласно общите условия и правила, подават оферти за участие в непрозрачен плик от 9.30 ч. до 17.00ч., от 03.01.14г. най-късно до 13.01.14г., включително, в деловодството на „Национална спортна база” ЕАД. Подадените документи се разпечатват нa 14.01.2014г. в 10:00 часа в Зала „Родина” на Национален стадион „Васил Левски” - гр. София, бул. „Евлоги Георгиев” №38 на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на конкурса са на разположение в  деловодството на  „Национална спортна база” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги Георгиев” №38, Национален стадион „Васил Левски”.        

Допълнителна информация на тел. (02) 9300767 – отдел „Правен”

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                 /МАРИО ПРИМДЖАНОВ/

 

Документи:

Писмо покупка на документи

Заявление

Общи условия на конкурса

Решение за откриване на конкурс

Декларация изтегляне на депозит

Декларация за извършен оглед