Решение за откриване на търг с тайно наддаване 31.05.2010г. /Архив/

РЕШЕНИЕ № 15.05..26.05..31.05.2010 г./12.05.2010 г.

за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание на назначена със Заповед № 89/12.05.2010 г. на Изпълнителния директор Комисия.

 

“Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството:

 

1. Едноетажна сграда, тип хале, със застроена площ от 308 кв.м., находяща се на територията на НСБ „Спартак”, гр. Созопол, ул. „Република”, до УПИ III в квартал 87,

при начална месечна наемна цена за обекта от  520 лв., без ДДС и определена стъпка за наддаване не по – малка от 20 лв. и не по – голяма от 50 лв.;

 

2. Четири броя складови помещения за съхранение на фураж/слама и овес и отделно помещение/канцелария с предверие, всички находящи се на територията на КСБ „Хан Аспарух”, гр. София, ул. „Хайдушко изворче” №28, както следва:

- метален склад, с площ от 300 кв.м.;

- склад срещу покрития манеж, в непосредствена близост до сградата на ветеринарната лечебница, с площ от 250 кв.м.;

- два склада, с обща площ от 26.80 кв.м., съответно към конюшня 1 и 2;

- канцелария с предверие: представлява едноетажна пристройка към сградата на склада, при начална месечна наемна цена  за обектите по т. 2 от 420 лв.,  без  ДДС и определена стъпка на наддаване не по – малка от 10 лв. и не по – голяма от 40 лв.

Предназначението на обектите по т. 2 е за съхранение на фураж/слама и овес и същите не могат да се използват за други цели от участник в процедурата по отдаването им под наем.

 

В търга за гореизнесените обекти по т. 1 и т. 2 от Решението могат да участват правни субекти – физически лица или юридически лица, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и спорове от административно и/или съдебно естество с „НСБ” ЕАД.

 

Обектите имат нужда от ремонт.

 

Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 15.05.10 г. до 26.05.10 г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 70 /седемдесет/ лева, без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед №90/12.05.2010 г. на Изпълнителния директор.  Най-късно до 17.30 ч. на 26.05.10 г., включително, трябва да се  внесе депозит в лева, в размер на 10 % от началната месечна наемна цена за съответния обект. Тръжната документация се закупува и получава на касата на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. “Евлоги Георгиев” №38, НС “Васил Левски”, сектор „А” - деловодство, всеки делничен ден, от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 15.05.10 г. до 26.05.10 г., включително. Депозитът се заплаща на касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД и за класиране на участниците съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си, в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи  по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 15.05.10 г. до 26.05.10 г., включително. Подадените пликове се разпечатват в стая № 3 на 31.05.10 г. в 10.30 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед № 89/12.05.2010 г. на Изпълнителния директор.

В случай, че в посочения срок за някои от гореизнесените обекти няма подадени заявления за участие, търгът се обявява за непроведен, като заявления за същите обекти при същите условия могат да бъдат подавани всеки делничен ден  от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 07.06.10 г. до 10.06.10 г., включително. Новоподадените пликове се разпечатват в стая № 3 на 14.06.10 г. в 10.30 часа на закрито заседание на комисията. 

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД, в сградата на НС “Васил Левски”, сектор “А”, бул. “Евлоги Георгиев” №38, гр. София и на Internet страницата на дружеството - www.bulgariasportbase.com

Допълнителна информация от Отдел “Правен” на тел. (02) 93 00 767.

 

Документи: