Решение за откриване на търг с тайно наддаване 07.06.2010г. /Архив/

РЕШЕНИЕ № 22.05..03.06..07.06.2010 г./20.05.2010 г.

за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание на назначена със Заповед № 95/20.05.2010 г. на Изпълнителния директор Комисия.

 

“Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем и извършване на инвестиции, на следните обекти, собственост на дружеството:

 

1. Терен/игрище с площ от 390 кв.м., находящо се в непосредствена близост до закрит плувен басейн на територията на НСК „Диана”, гр. София, ж.к. „Дианабад”, ул. „Никола Габровски” №1. Игрището е маломерно и не отговаря на стандартните изисквания за осъществяване на състезателна дейност. Началната месечна наемна цена за обекта, отделно от необходимите за извършване инвестиции, възлиза на 150 лв., без ДДС, при определена стъпка за наддаване не по – малка от 10 лв. и не по – голяма от 15 лв.;

2. Площадка с площ от 183.81 кв.м., находяща се в непосредствена близост до закрит плувен басейн на територията на НСК „Диана”, гр. София, ж.к. „Дианабад”, ул. „Никола Габровски” №1., при начална месечна наемна цена за обекта, отделно от необходимите за извършване инвестиции, от 250 лв., без ДДС и определена стъпка на наддаване не по – малка от 15 лв. и не по – голяма от 25 лв.

Предназначението на обекта по т. 1 е за спорт и същият не може да се използва за други цели от участник в процедурата по отдаване под наем.

В търга за гореизнесения по т. 1 от Решението обект могат да участват спортни федерации и спортни клубове по смисъла на чл. 14, ал.1 от ЗФВС, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел, лицензирани да осъществяват тренировъчна и състезателна и организационно - административна дейност в областта на  тениса, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и спорове от административно и/или съдебно естество с „НСБ” ЕАД.

 

Обектите имат нужда от ремонт и инвестиции.

 

Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 22.05.10 г. до 03.06.10 г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 70 /седемдесет/ лева, без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед №94/20.05.2010 г. на Изпълнителния директор.  Най-късно до 17.30 ч. на 03.06.10 г., включително, трябва да се  внесе депозит в лева, в размер на 10 % от началната месечна наемна цена за съответния обект. Тръжната документация се закупува и получава на касата на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. “Евлоги Георгиев” №38, НС “Васил Левски”, сектор „А” - деловодство, всеки делничен ден, от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 22.05.10 г. до 03.06.10 г., включително. Депозитът се заплаща на касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД и за класиране на участниците съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си, в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи  по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 22.05.10 г. до 03.06.10 г., включително. Подадените пликове се разпечатват в стая № 3 на 07.06.10 г. в 10.30 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед № 95/20.05.2010 г. на Изпълнителния директор.

В случай, че в посочения срок за някои от гореизнесените обекти няма подадени заявления за участие, търгът се обявява за непроведен, като заявления за същите обекти при същите условия могат да бъдат подавани всеки делничен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 15.06.10 г. до 21.06.10 г., включително. Новоподадените пликове се разпечатват в стая № 3 на 23.06.10 г. в 10.30 часа на закрито заседание на комисията. 

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД, в сградата на НС “Васил Левски”, сектор “А”, бул. “Евлоги Георгиев” №38, гр. София и на Internet страницата на дружеството - www.bulgariasportbase.com

Допълнителна информация от Отдел “Правен” на тел. (02) 93 00 767.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                   /ПЕТЪР БОЖИЛОВ/

 

Документи: